Tải bản đầy đủ - 43 (trang)
Kiểm tra bài cũ: + Gọi HS kể lại câu chuyện về Yết Kiêu Dạy bài mới: GV giới thiệu bài. Hoạt động 1: Tìm hiểu đề bài.

Kiểm tra bài cũ: + Gọi HS kể lại câu chuyện về Yết Kiêu Dạy bài mới: GV giới thiệu bài. Hoạt động 1: Tìm hiểu đề bài.

Tải bản đầy đủ - 43trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiểm tra bài cũ: + Gọi HS kể lại câu chuyện về Yết Kiêu Dạy bài mới: GV giới thiệu bài. Hoạt động 1: Tìm hiểu đề bài.

Tải bản đầy đủ ngay(43 tr)

×