Tải bản đầy đủ - 43 (trang)
Mục đích yêu cầu Mục tiêu 1. Kiến thức: Giúp HS hiểu: Mục tiêu + Sau bài học HS nêu được: Đồ dùng dạy – học Đồ dùng dạy học. +Thước thẳng và ê ke . Đồ dùng dạy – học

Mục đích yêu cầu Mục tiêu 1. Kiến thức: Giúp HS hiểu: Mục tiêu + Sau bài học HS nêu được: Đồ dùng dạy – học Đồ dùng dạy học. +Thước thẳng và ê ke . Đồ dùng dạy – học

Tải bản đầy đủ - 43trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục đích yêu cầu Mục tiêu 1. Kiến thức: Giúp HS hiểu: Mục tiêu + Sau bài học HS nêu được: Đồ dùng dạy – học Đồ dùng dạy học. +Thước thẳng và ê ke . Đồ dùng dạy – học

Tải bản đầy đủ ngay(43 tr)

×