Tải bản đầy đủ - 43 (trang)
Kiểm tra bài cũ: + GV gọi 2 HS lên bảng . 1 em vẽ sơ đồ Dạy bài mới: GV giới thiệu bài. Hoạt động 1: Khai thác sức nước.

Kiểm tra bài cũ: + GV gọi 2 HS lên bảng . 1 em vẽ sơ đồ Dạy bài mới: GV giới thiệu bài. Hoạt động 1: Khai thác sức nước.

Tải bản đầy đủ - 43trang

+ Rèn luyện kó năng xem , phân tích bản đồ, tranh ảnh. + Nêu được các quy trình làm ra sản phẩm gỗ.
+ Biết được mối uan hệ đòa lí giữa các thành phần tự nhiên với nhau và giữa thiên nhiên với hoạt động sản xuất của con người.
+ Có ý thức bảo vệ ngưừ«n nước và bảo vệ rừng. II. Đồ dùng dạy – học
+ Lược đồ các sông chính ở Tây nguyên. + Bản Đồ đòa lí tự nhiên Việt nam.
+ Một số tranh ảnh về nhà máy thuỷ điện, rừng ở Tây Nguyên. III. Các hoạt động dạy – học
Hoạt động dạy Hoạt động học
1. Kiểm tra bài cũ: + GV gọi 2 HS lên bảng . 1 em vẽ sơ đồ
về hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên. 1 em nêu bài học.

2. Dạy bài mới: GV giới thiệu bài. Hoạt động 1: Khai thác sức nước.


+ GV cho HS quan sát lược đồ các sông chính ở Tây Nguyên,và trả lời câu hỏi:
H: Nêu tên và chỉ 1 số con sông chính ở TN trên bản đồ?
H: Đặc điểm dòng chảy của các con sông ở đây như thế nào?
GV nhận xét câu trả lời của HS. H: Em biết những nhà máy thuỷ điện nổi
tiếng nào ở TN? H: Lên chỉ nhà máy điện Y-a-li trên lược
đồ hình 4 và cho biết nó nằm trên con sông nào?
GV nhận xét và mô tả thêm vò trí của nhà máy thuỷ điện Y- a- li.
GV kết luận: TN là nơi bắt nguồn của nhiều con sông. Đòa hình với nhiều cao
nguyên xếp tầng đã khiến cho các lòng sông lắm thác ghềnh, là điều kiện để khai
thác nguồn nước, sức nước của các nhà máy thuỷ điện, trong đó phải kể đến nhà
máy thuỷ điện Y- a- li. Hoạt động 2: Rừng và việc khai thác
rừng ở Tây Nguyên. + Yêu cầu HS thảo luận nhóm: Mỗi
- 2 HS làn lượt lên bảng. Lớp theo dõi và nhận xét.
- HS quan sát và trả lời: - Sông: Xê xan, Ba, Đồng Nai.
- Các sông chảy qua nhiều vùng có độ cao khác nhau nên lòng sông lắm thác
nhiều ghềnh. Người ta đã lợi dụng sức nước chảy để chạy tua bin sản xuất ra
điện, phục vụ đời sống con người. - HS lên chỉ trên lược đồ. Nhà máy thuỷ
điện Y-a –li nằm trên sông Xê xan.
- HS lắng nghe. 2HS nhắc lại.
- Đại diện các nhóm trình bày ý kiến:
20
nhóm 1 câu. 1. Rừng TN có mấy loại? Tại sao lại có
sự phân chia như vậy?
2. Rừng TN cho ta những sản vật gì? Quan sát hình 8, 9, 10. Hãy nêu quy trình
sản xuất ra đồ gỗ?
3. Việc khai thác rừng hiện nay như thế nào?
4. Những nguyên nhân chính nào ảnh hưởng đến rừng?
H: Quan sát hình 6; 7 SGK mô tả rừng rậm nhiệt đới và rừng khộp?
H: Thế nào là du canh, du cư? Chúng ta cần làm gì để bảo vệ rừng?
H: Có những biện pháp nào để giữ rừng? GV kêùt luận:TN có 2 mùa mưa, khô rõ
rệt nên cũng có 2 loại rừng đặc trưng. Rừng TN cho ta nhiều sản vật, nhất là
gỗ…Tuy nhiên việc khai thác rừng bừa bãi với nhiều nguyên nhân khác nhau đã
và đang ảnh hưởng tới môi trường và con người.
3. Củng cố, dặn dò: + Yêu cầu 2HS nêu mục bài học.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiểm tra bài cũ: + GV gọi 2 HS lên bảng . 1 em vẽ sơ đồ Dạy bài mới: GV giới thiệu bài. Hoạt động 1: Khai thác sức nước.

Tải bản đầy đủ ngay(43 tr)

×