Tải bản đầy đủ - 43 (trang)
Kiểm tra bài cũ: + GV gọi 2 HS lên bảng . 1 em vẽ sơ đồ Dạy bài mới: GV giới thiệu bài. Hoạt động 1: Khai thác sức nước.

Kiểm tra bài cũ: + GV gọi 2 HS lên bảng . 1 em vẽ sơ đồ Dạy bài mới: GV giới thiệu bài. Hoạt động 1: Khai thác sức nước.

Tải bản đầy đủ - 43trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiểm tra bài cũ: + GV gọi 2 HS lên bảng . 1 em vẽ sơ đồ Dạy bài mới: GV giới thiệu bài. Hoạt động 1: Khai thác sức nước.

Tải bản đầy đủ ngay(43 tr)

×