Tải bản đầy đủ - 43 (trang)
Kiểm tra bài cũ: + Gọi HS lể lại chuyện Ở Vương quốc Tương

Kiểm tra bài cũ: + Gọi HS lể lại chuyện Ở Vương quốc Tương

Tải bản đầy đủ - 43trang

II. Đồ dùng dạy – học + Tranh minh hoạ SGK.
+ Ý chính 3 đoạn viết sẵn vào bảng phụ. III. Các hoạt động dạy – học
Hoạt động dạy Hoạt động học
1. Kiểm tra bài cũ: + Gọi HS lể lại chuyện Ở Vương quốc Tương
Lai theo trình tự thời gian và không gian. + Gọi 1 em nêu sự khác nhau giữa hai cách
kể chuyện theo trình tự không gian và thời gian.
GV nhận xét và ghi điểm cho HS. 2. Dạy bài mới: GV giới thiệu bài.
Cho HS quan sát tranh minh hoạ và nêu những hiểu biết của em về câu chuyện Yết
Kiêu . GV: Câu chuyện kể về tải trí và lòng dũng
cảm của Yết Kiêu, một danh tướng thời Trần, có tài bơi lặn, từng đánh đắm nhiều
thuyền chiến của giặc Nguyên… HĐ1: Hướng dẫn HS làm bài tập:
Bài 1: + Gọi HS đọc doạn trích theo phân vai. 1 em
dẫn chuyện. Chú ý giọng đọc của từng nhân vật.
H: Cảnh 1 có những nhân vật nào? H: cảnh 2 có những nhân vật nào?
H: Yết Kiêu xin cha điều gì? H: Yết Kiêu là người như thế nào?
H: Cha Yết có đức tính gì đáng quý?
H: những sự việc trong hai cảnh của vở kòch được diễn ra theo trình tự nào?
Bài 2 : + Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung bài tập.
H: Câu chuyện Yết Kiêu kể như gợi ý SGK là kể theo trình tự nào?
GV: khi kể chuyện theo trình tự không gian - 2 HS kể chuyện, lớp theo dõi và
nhận xét.
- HS lắng nghe và nhắc lại. + Yết Kiêu một chàng trai khoẻ
mạnh, yêu nước, quyết tâm giết giặc cứu nước.
+ HS lắng nghe.
- HS đọc teo phân vai.
- Nhân vật: Người cha và Yết Kiêu. - Nhân vật Yết Kiêu và nhà Vua.
- Yết Kiêu xin cha đi đánh giặc. - Có lòng căm thù giặc sâu sắc.
- Ông có lòng yêu nước, động viên con đi đánh giặc.
- Diễn ra theo trình tự thời gian. + Giặc Nguyên sang sâm lược nước
ta, Yết Kiêu xin cha lên đường giết giặc. Sau khi cha đồng ý, yết Kiêu
đến kinh đô thăng long yết kiến vua Trần Nhân tông.
- 1 HS đọc. - Trình tự không gian.
- HS lắng nghe.
18
chúng ta có thể đảo lộn trật tự thời gian mà không làm cho câu chuyện bớt hấp dẫn.
H: muốn giữ lại những lời đối thoại quan trọng ta làm như thế nào?
H: theo em, nên giữ lại lời đối thoại nào khi kể chuyện này?
Yêu cầu HS chuyển mẫu văn bản kòch sang lời kể chuyện.
GV chuyển mẫu 1 câu đoạn 2: + văn bản kòch:
- Nhà vua:Trẫm cho nhà ngươi nhận lấy một loại binh khí.
+ Chuyển thành lời kể: - Cách 1: có lời dẫn gián tiếp: Thấy Yết
Kiêu xin đi đánh giặc, nhà vua rất mừng, bảo chàng nhận một loại binh khí mà chàng ưa
thích. - Cách 2: có lời dẫn trực tiếp: Nhà vua rất
hài lòng trước quyết tâm diệt giặc của Yết Kiêu, bèn bảo:”Trẫm cho nhà ngươi nhận lấy
một loại binh khí” HĐ2:Tổ chức cho HS thi kể trước lớp.
- Gọi HS kể từng đoạn chuyện. - Yêu cầu 3 HS thi kể toàn chuyện
Nhận xét bình chọn và ghi điểm. 3. củng cố, dặn dò:
+ GV nhận xét tiết học. + kể lại câu chuyện đã chuyển thể vào vớ.
+ Đặt lời đối thoại sau dấu hai chấm, trong dấu ngoặc kép.
+ Giữ lai các lời đối thoại: - Con đi giết giặc d0ây, cha ạ
- Cha ơi Nước mất thì nhà tan,… - Để thần dùi thủng chiến thuyền
của giặc vì thần có thể lặn hàng giờ dưới nước.
- Vì căm thù giặc và noi gương người xưa mà ông của thần tự học lấy.
+ Ví dụ: Câu Yết Kiêu nói với cha: Con đi giết giặc đây, cha ạ
- Thấy giặc Nguyên hống hách, đem quân sang cướp nước ta. Yết Kiêu
rất căm giận và chàng quyết đònh xin cha đi đánh giặc.
- giặc Nguyên sang xâm lược nước ta. Căm thù giặc Yết Kiêu quyết
đònh nói với cha:”Con đi giết giặc đây, cha ạ”
- Mỗi HS kể một đoạn. - 3 HS lên thi kể chuyện.
- HS nhận xét bạn kể.
Đòa lí và lòch sử HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN Ở TÂY NGUYÊN
Tiếp theo
I.Mục tiêu: + HS biết và trình bày được một số đặc điểm tiêu biểu về hoạt động sản xuất của
người dân ở Tây Nguyên: khai thác sức nước và khai thác rừng.
19
+ Rèn luyện kó năng xem , phân tích bản đồ, tranh ảnh. + Nêu được các quy trình làm ra sản phẩm gỗ.
+ Biết được mối uan hệ đòa lí giữa các thành phần tự nhiên với nhau và giữa thiên nhiên với hoạt động sản xuất của con người.
+ Có ý thức bảo vệ ngưừ«n nước và bảo vệ rừng. II. Đồ dùng dạy – học
+ Lược đồ các sông chính ở Tây nguyên. + Bản Đồ đòa lí tự nhiên Việt nam.
+ Một số tranh ảnh về nhà máy thuỷ điện, rừng ở Tây Nguyên. III. Các hoạt động dạy – học
Hoạt động dạy Hoạt động học
1. Kiểm tra bài cũ: + GV gọi 2 HS lên bảng . 1 em vẽ sơ đồ

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiểm tra bài cũ: + Gọi HS lể lại chuyện Ở Vương quốc Tương

Tải bản đầy đủ ngay(43 tr)

×