Tải bản đầy đủ - 43 (trang)
Kiểm tra bài cũ: + Gọi 2 HS đọc nối tiếp từng đoạn bài Đôi Dạy bài mới: GV giới thiệu bài Hoạt động 1: hướng dẫn luyện đọc.

Kiểm tra bài cũ: + Gọi 2 HS đọc nối tiếp từng đoạn bài Đôi Dạy bài mới: GV giới thiệu bài Hoạt động 1: hướng dẫn luyện đọc.

Tải bản đầy đủ - 43trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiểm tra bài cũ: + Gọi 2 HS đọc nối tiếp từng đoạn bài Đôi Dạy bài mới: GV giới thiệu bài Hoạt động 1: hướng dẫn luyện đọc.

Tải bản đầy đủ ngay(43 tr)

×