Tải bản đầy đủ - 47 (trang)
H×nh thøc : Nghe giíi thiƯu kinh nghiƯm häc tËp .

H×nh thøc : Nghe giíi thiƯu kinh nghiƯm häc tËp .

Tải bản đầy đủ - 47trang

- Giúp học sinh hiểu đợc những kinh nghiệm học tËp tèt . - Tù tin , chđ ®éng ,häc hỏi và vận dụng kinh nghiệm tốt để đạt hiệu quả cao
trong học tập
II Nội dung và hình thức hoạt ®éng 1, Néi dung : Trao ®ỉi kinh nghiƯm häc tËp ë cÊp THCS .

2, H×nh thøc : Nghe giíi thiệu kinh nghiệm học tập .


- Trao đổi, thảo luận , giao lu. III Chuẩn bị :
- Bản báo cáo về kinh nghiệm học tập của các bạn và trao đổi với giáo viên chủ nhiệm .- Các báo cáo vỊ kinh nghiƯm häc tËp trong tõng bé m«n .
- Một số tiết mục văn nghệ, trang trí lớp để hoạt động. - Mời các báo cáo viên lớp 9A , 8A , 7A .

IV Tiến trình hoạt động .


Hoạt động 1 : Hát tập thể bài : Nối vòng tay lớn. Hoạt động 2
: Em Nguyễn Thị Nhung tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu , các
báo cáo viên, những ngời tham dự hoạt động , cử ngời ®iỊu khiĨn , th kÝ. Ho¹t ®éng 3
: Thùc hiƯn chơng trình .
- Em Nhung dẫn chơng trình giới thiệu báo cáo viên , báo cáo về kinh nghiệm học tậpcủa các bộ môn cụ thể nh sau:
+ Em Hơng lớp 9A báo cáo kinh nghiệm học tập về môn To¸n. + Em DiƯp líp 8A b¸o c¸o kinh nghiƯm học môn Tiếng Anh.
+ Em Thoa lớp 7A báo cáo kinh nghiệm học môn Ngữ văn. GVCN cho thảo luận : Vì sao phải đổi mới phơng pháp học tập ?
Hoạt động 4 : Trao đổi thảo luận và giao lu víi c¸c b¸o c¸o . c¸c em cã thể bổ sung ý kiến trao đổi và có thể hỏi thêm một số câu hỏi có liên quan đến
kinh nghiệm học tập . ---------------------------------------------- --------------------------------------------------------
Hoạt động 5: GVCN tổng kết hoạt động rút ra bài học kinh nghiệm trong học tập ở
cấp THCS . Hoạt động6 : Biểu diễn một số tiết mục văn nghệ nói về học tập. Các em Minh, Tâm,
Đức ,Trờng... Hoạt động 7 : Em Hoàng Thị Đào thay mặt chi đội cảm ơn sự có mặt của các anh chị
báo cáo viên, chúc sức khoẻ và cam kết học tập tốt. - Tuyên bố kết thúc hoạt động.
V Rút kinh nghiệm :
..........................................................................
TiÕt 4: Thi văn nghệ giữa các tổ . Ngày soạn 2102008 Ngày dạy : 102008
I Yêu cầu giáo dục :
- Giúp học sinh hiểu rõ khả năng thi văn nghệ của từng tổ ,của lớp - Trên cơ sở đó xây dựng văn nghệ của lớp
- Có thái độ yêu thích văn nghệ ,tự tin chân thành ,tôn trọng bạn bè khi họ thể hiện khả năng văn nghệ của mình .
- Biết hởng ứng và động viên nhau tích cực tham gia các hoạt đọng văn nghệ,của lớp ,của trờng .

II. Chuẩn bị .


- Gv tập hợp các tiết mục văn nghệ xây dựng chơng trình . - Hs chuẩn bị các tiết mục văn nghệ ,trang trí lớp .

III. Tiến trình hoạt động . Hoạt động 1. Hát ntập thể bài hát : Em yêu trờng em .


Hoạt động 2 . Em Hoàng Thị Đào nêu lý do ,giới thiệu đại biểu ,giới thiệu chơng
trình thi và giới thiệu ban giám khảo ,th ký . + Nêu yêu cầu thi và cách cho điểm .
+ Mỗi tổ 2 tiết mục văn nghệ. ---------------------------------------------- --------------------------------------------------------
Hoạt động 2 : Thực hiện chơng trình . - Ngời dẫn chơng trình em Ngọc Anh chia lớp thành hai đội chơi . hai đội tự giới
thiệu màn chào hỏi ,đội nào giới thiệu xuất sắc đợc cộng 5 điểm . - Lần lợt hai đội đăng ký tiết mục văn nghệ theo thứ tự bốc thăm ,chuẩn bị 10 giây và
trình diễn trớc lớp . - Ban giám khảo cho điểm công khai ,th ký ghi điểm lên bảng .
Hoạt động 3 : Bạn Ngọc Anh công bố kết quả . + Gv chủ nhiƯm ph¸t thëng cho c¸c tỉ cã c¸c tiÕt mơc văn nghệ đạt tết quả cao nhất .

IV. Kết thúc hoạt động .


GV nhận xét đánh giá tinh thần ý thức hoạt động . động viên các em trong lớp tích cực tham gia văn nghệ với khả năng của mình .

V. Đánh giá kết quả theo chủ điểm tháng 10


1. Học sinh tự đánh giá .


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

H×nh thøc : Nghe giíi thiƯu kinh nghiƯm häc tËp .

Tải bản đầy đủ ngay(47 tr)

×