Tải bản đầy đủ - 47 (trang)
H×nh thøc :

H×nh thøc :

Tải bản đầy đủ - 47trang

Chăm ngoan học giỏi giữa các tổ
Ngày soạn : 2 10 2008 Ngày dạy : 10 2008
I Yêu cầu giáo dục :
- Giúp học sinh hiểu ý nghĩa, tác dụng của việc thi đua và năm vững nội dung , chỉ tiêu thi đua : Chăm ngoan học giỏi theo lời Bác dạy .
- Tự xác định mục đích, thái độ học tập và quyết tâm thi đua học tập tốt . - Biết tự quản, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau để học tập tốt theo chỉ tiêu đề ra .
II Nội dung và hình thức hoạt động . 1, Nội dung :
- Chơng trình hành động Chăm ngoan học Giỏi của lớp . - Đăng kí và giao ớc thi đua của các tổ .
- Trình bày văn nghệ theo chủ đề : Chăm ngoan học Giỏi Biết ơn thầy cô giáo ...

2, Hình thức :


Tổ chức lễ giao ớc thi đua giữa các tổ. III Chuẩn bị .
- Thống nhất chơng trình hoạt động - Cử ngời điều khiển chơng trình : Em Đào Liên Mai
- Cử ngời trang trí lớp, kê bàn ghế, tiếp khách mời IV. Tiến trình hoạt động
Hoạt động 1. Hát tập thể bài hát : Lớp chúng mình Hoạt ®éng 2
. Em Dòng tuyªn bè lý do, giíi thiƯu đại biểu ,ngời tham dự
,ngời điều khiển nói rõ chơng trình hoạt động . Hoạt động 3
. Thực hiện chơng trình .
+ Bạn Đỗ Thị Hiền đại diện các cán bộ lớp trình bày chơng trình kế hoạch chỉ tiêu hành động chăm ngoan học Giỏi của lớp
+ Chủ toạ - em Dũng cho lớp thảo luận ®Ĩ ®i ®Õn thèng nhÊt cơ thĨ nh sau: 1, Chỉ tiêu về mặt đạo đức : Tốt : 46 em Khá : 0
Không có học sinh nào xếp loại đạo đức Trung bình , yếu. ---------------------------------------------- --------------------------------------------------------
Không có học sinh nào xếp loại học lực Trung bình , Yếu , Kém. Đại diện từng tổ lên giao ớc thi đua
Tổ 1 : Tổ 2 :
Tæ 3 : Tæ 4 :
- GVCN ghi nhËn và động viên cả lớp quyết tâm thi đua thực hiện tốt. - Hoạt động 4 : Văn nghệ giữa cá nhân và tập thể.
- Bạn Bùi Thị Huế dẫn chơng trình cho lớp chia thành 2 đội để thi văn nghệ nội dung nói về chủ đề Chăm ngoan học Giỏi.
Hình thức thi nh sau: Mỗi đội cử 4 bạn xuất sắc nhất, 1 bạn làm đội trởng chỉ huy đội của mình : Đội 1 nêu tên bài hát, đội 2 đoán tác giả trong 5 giây. Nếu đúng cộng 5 điểm
, nếu không trả lời đợc giành cho khán giả của đội 2 .l Đội nào trả lời đúng thì cộng điểm cho đội ấy.
- Tơng tự đội 1 nêu tên bài hát, đội 2 đoán tác giả ........ Bạn dẫn chơng trình cộng điểm và công bố kết quả trớc tập thể lớp. Nếu đội nào nhất
thởng 1 tràng pháo tay.
Hoạt động 5 : kết thúc hoạt động : GVCN nhận xét đánh giá biểu dơng tinh
thần tham gia tích cực của cá nhân , nhóm tổ. Nhắc nhở các tổ, các cá nhân thực hiện tốt giao ớc thi đua .
V Rút kinh nghiệm .
---------------------------------------------- --------------------------------------------------------
- Giúp học sinh hiểu đợc nh÷ng kinh nghiƯm häc tËp tèt . - Tù tin , chủ động ,học hỏi và vận dụng kinh nghiệm tốt để đạt hiệu quả cao
trong học tập
II Nội dung và hình thức hoạt động 1, Nội dung : Trao ®ỉi kinh nghiƯm häc tËp ë cÊp THCS .

2, H×nh thøc : Nghe giíi thiƯu kinh nghiƯm häc tËp .


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

H×nh thøc :

Tải bản đầy đủ ngay(47 tr)

×