Tải bản đầy đủ - 19 (trang)
E KẾ HOACH GIẢNG DẠY TỪNG : MÔN ĐẠI SỐ 8 Chương

E KẾ HOACH GIẢNG DẠY TỪNG : MÔN ĐẠI SỐ 8 Chương

Tải bản đầy đủ - 19trang

E KẾ HOACH GIẢNG DẠY TỪNG CHƯƠNG: MÔN ĐẠI SỐ 8 Chương
Mục tiêu Kiến thức cơ bản
Biện pháp Kiến thức
Kỹ năng
NHÂN

CHIA
ĐA
THỨC
HS cần đạt được một số yêu cầu:
- Nắm vững qui tắc về các phép tính: Nhân đơn thức với đơn thức,
đơn thức với đa thức, đa thức với với đa thức, Nắm vững thuật toán
chia đa thức đã sắp xếp. - Có kỉ năng thực hiện thành thạo
các phép tính nhân và chia đơn thức, đa thức.
- Nắm vững các hằng đẳng thức đáng nhớ, để vận dụng vào giải
toán.
- Nắm chắc các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử.
Chia đơn thức cho đơn thức, chia đa thức cho đơn thức.
- Nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức, nhân
chia hai đa thức đã sắp xếp. - Phân tích đa thức thành nhân
tử. - Những hằng đẳng thức đáng
nhớ. - Chia đơn thức cho đơn thức,
chia đa thức cho đơn thức, chia hai đa thức đã sắp xếp phép
chia hết, phép chia có dư Rèn kỹ năng
nhân đơn thức với đa thức,
nhân đa thức với đa thức.
Rèn khả năng quan sát, nhận
xét chính xác để áp dụng hằng
đẳng thức đúng đắn và hợp lí.
Rèn kỹ năng phân tích đa thức
thành nhân tử. - Tích cực hóa các hoạt
động học tập của học sinh kết hợp với thảo
luận nhóm. - Tổ chức cho học sinh
học theo nhóm, tổ, thảo luận,… phù hợp với
đối tượng học sinh.
PHÂN
THỨC
Học xong chương này học sinh cần đạt được:
- Nắm vững và vận dụng thành thạo các qui tắc của bốn phép tính:
Cộng trừ nhân chia phân thức đại số.
- Nắm vững điều kiện của biến để giá trị của một phân thức được xác
-Định nghĩa phân thức đại số, phân thức bằng nhau. Tính chất
cơ bản của phân thức đại số. Rút gọn phân thức. Qui đồng
mẫu nhiều phân thức. - Cộng, trừ, nhân, chia phân thức
- Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức.
Rèn kỹ năng nhận biết hai
phân thức đại số bằng nhau.
Kỹ năng rút gọn phân thức đại số.
Rèn kỹ năng trình bày bài
- Giíi thiƯu các thuật ngữ của phơng trình
thông qua các ví dụ cụ thể.
- Các khái niệm về ph- ơng trình đề cập một
cách nhẹ nhàng. - Lu ý học sinh cách sử
dụng dấu tơng đơng,
Trang 12
I
S
nh v biết tìm điều kiện này trong những trường hợp mẫu thức
là một nhị thức bậc nhất hoặc một đa thức dễ phân tích thành nhân
tử, tích của những nhân tử bậc nhất. Đối với phân thức hai biến thì chỉ
cần tìm được điều kiện của biến trong những trường hợp đơn giản.
giải. Rèn kỹ năng
cộng, trừ,
nhân ,chia phân thức. Rèn kỹ
năng cẩn thận, chính xác trong
quá trình bin i.
trình bày bài giải khoa học hợp lí.
- Khai thác triệt để các ví dụ trong SGK.
PH NG
TRèNH
BC
NHT MT
N
HS cn đạt được những yêu cầu sau:
- Hiểu khái niệm phương trình một ẩn và nắm vững các khái
niệm có liên quan như: Nghiệm và tập nghiệm của phương trình tương
đương, phương trình bậc nhất. - Hiểu và biết cách vận dụng một
số thuật ngữ: Vế của phương trình, số thõa mãn
hay nghiệm đúng của phương trình, phương trình vơ nghiệm,
phương trình tích…, biết dùng đúng chỗ, đúng kí hiệu

. - Có kỉ năng giải và trình bày lời
giải các phương trình có dạng qui định trong chương.
- Có kỉ năng giải và trình bày lời giải bài tốn bằng cách lập
phương trình. Khái niệm phương trình bậc
nhất một ẩn, định nghĩa hai phương trình tương đương.
- Cách giải phương trình bậc nhất một ẩn, phương trình
tích, phương trình chứa ẩn ở mẫu.
- Giải bài tốn bằng cách lập phương trình bậc nht mt n.
- Có kĩ năng giải và trình bày lời
giải các phơng trình có dạng quy
định trong chơng trình nh phơng
trình bậc nhất một ẩn, phơng
trình quy về bậc nhất, phơng trình
tích, phơng trình chứa ẩn ở mẫu.
- Có kĩ năng giải và trình bày lời
giải các bài toán bằng cách lập
phơng trình loại toán dẫn đến ph-
ơng tr×nh bËc nhÊt mét Èn.
- Nêu vấn đề. - Phân tích tổng hợp.
- Thực hành luyện tập
Trang 13
BẤT
PHƯƠ NG
TRÌNH
BẬC
NHẤT
MỘT
ẨN
Học xong chương này, học sinh cần đạt được những yêu cầu sau
đây: - Có một số hiểu biết về BĐT:
Nhân biết vế trái, vế phải, dấu của
BĐT, tính chất của BĐT với phép cộng và phép nhân cũng là
tính chất với phép cộng và phép
nhân. - Biết chứng minh một BĐT nhờ
so sánh giá trị hai vế hoặc vận dụng đơn giản tính chất BĐT.
- Biết lập được một BPT một ẩn từ so sánh giá trị các biểu thức
hoặc từ bài tốn có lời văn đơn giản.
- Biết kiểm tra một số có là nghiệm của một BPT một ẩn hay
không. - Biểu diễn tập nghiệm của BPT
dạng x a, x a… - Giải được phương trình chứa
dấu giá trị tuyệt đối. - Nhắc lại về thứ tự các điểm
trên trục số, khái niệm BĐT. - Khái niệm BPT một ẩn, BPT
tương đương. - Bất phương trình bậc nhất một
ẩn, biểu diễn tập nghiệm trên trục số .
- Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối.
- Có kĩ năng giải và trình bày lời
giải các bt ph- ơng trình có dạng
quy định trong chơng trình nh
bt phơng trình bậc nhất một ẩn
v c¸ch bi
à ểu
diễn tập
nghiệm trên trc s , bất ph-
ơng trình quy về bậc nhất,
- Có kĩ năng giải và trình bày lời
giải phơng trình chứa dấu giá trị
tuyệt ®èi. - Nêu tình huống có vấn
đề. - Phân tích, tổng hợp.
- Thực hành luyện tập.
E KẾ HOACH GIẢNG DẠY TỪNG CHƯƠNG: MƠN HÌNH HỌC 8

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

E KẾ HOACH GIẢNG DẠY TỪNG : MÔN ĐẠI SỐ 8 Chương

Tải bản đầy đủ ngay(19 tr)

×