Tải bản đầy đủ - 19 (trang)
Mục tiêu

Mục tiêu

Tải bản đầy đủ - 19trang

Chương Mục tiêu


Kiến thức cơ bản Biện pháp
Kiến thức Kỹ năng
III HỆ
HAI PH
ƯƠ NG
TRÌ NH
BẬC NHẤT
HAI ẨN
Về kiến thức: -Hiểu được khái niệm
phương trình bậc nhất hai ẩn, nghiệm và cách giải phương
trình bậc nhất hai ẩn. -Hiểu được khái niệm hệ hai
phương trình bậc nhất hai ẩn và nghiệm số của hệ hai
phương trình bậc nhất hai ẩn. Về kỹ năng:
-Vận dụng được các phương pháp giải hệ hai phương trình
bậc nhất hai ẩn; phương pháp, phương pháp thế.
-Biết cách chuyển bài tốn có lời văn sang bài tốn giải hệ
phương trình bậc nhất hai ẩn. -Vận dụng được các bước
giải toán Khái niệm phương trình bậc
nhất hai ẩn, nghiệm và cách giải phương trình bậc nhất hai ẩn.
Khái niệm phương trình bậc nhất hai ẩn, nghiệm và cách giải
phương trình bậc nhất hai ẩn. -giải hệ phương trình bằng
phương pháp cộng đại số, phương pháp thế.
-Giải bài tốn bằng cách lập hệ phương trình.
Rèn luyện kỹ năng viết nghiệm tổng
quát của phương trình bậc nhất hai ẩn
và vẽ đường thẳng biểu diễn tập nghiệm
của các phương trình.
Kỹ năng giải hệ hai phương trình bậc
nhất hai ẩn bắt đầu nâng cao dần lên.
Rèn kỹ năng giải hệ phương trình bằng
các phương pháp. Có kỹ năng giải các
loại toán: toán về phép viết số, quan hệ
số, toán chuyển động, dạng làm
chung, làm riêng, vòi nước chảy.
-Soạn giảng đúng phân phối chương trình ,
đúng theo yêu cầu đổi mới phương pháp dạy
và học. -Có đầy đủ dụng cụ khi
giảng dạy. -Rèn luyện cho học sinh
phương pháp tư duy, dự đốn, phân tích.
-Kiểm tra miệng thường xuyên, yêu cầu học sinh
học thuộc các công thức.
-Tổ chức HS học theo nhóm, tổ giúp đỡ nhau
trong học tập.
IV HÀM
SỐ
Về kiến thức: -Hiểu các tính chất của hàm
số y = ax
2
. -Hiểu được khái niệm
phương trình bậc hai một ẩn. -Biết nhận dạng phương trình
Các tính chất của hàm số y = ax
2
. Khái niệm phương trình bậc hai
một ẩn. Học sinh biết cách
tính giá trị của hàm số tương ứng với giá
trị cho trước của biến số.
Rèn kỹ năng vẽ đồ -Soạn giảng đúng phân
phối chương trình , đúng theo yêu cầu đổi
mới phương pháp dạy
Trang 5
y = ax
2
a

P H
Ư Ơ
N G
T R
Ì N
H
BẬC HAI
MỘT ẨN
đơn giản quy về phương trình bậc hai và biết đặt ẩn phụ
thích hợp để đưa phương trình đã cho về phương trình
bậc hai đối với ẩn phụ. Về kĩ năng:
-Biết cách vẽ đồ thị hàm số y = ax
2
với giá trị bằng số của a.
-Vận dụng được cách giải phương trình bậc hai một ẩn,
đặc biệt là công thức nghiệm của phương trình đó nếu
phương trình có nghiệm. -Vận dụng được hệ thức Vi-
ét và các ứng dụng của nó: tính nhẩm nghiệm của
phương trình bậc hai một ẩn, tìm hai số biết tổng và tích
của chúng. -Vận dụng được các bước
giải phương trình quy về phương trình bậc hai.
-Biết cách chuyển bài tốn có lời văn sang bài toán giải
phương trình bậc hai một ẩn. -Vận dụng được các bước
giải toán bằng cách lập phương trình bậc hai.
Cách giải phương trình bậc hai một ẩn bằng công thức nghiệm.
Nắm được hệ thức Vi-ét và các ứng dụng của nó: tính nhẩm
nghiệm của phương trình bậc hai một ẩn, tìm hai số biết tổng
và tích của chúng. Các bước giải phương trình quy
về phương trình bậc hai. Giải bài tốn bằng cách lập
phương trình. thị hàm số y = ax
2
a

Kỹ năng giải phương trình bậc hai bằng
công thức nghiệm tổng quát và công
thức nghiệm thu gọn. Rèn kỹ năng vận
dụng hệ thức Vi-ét để tính tổng, tích các
nghiệm của phương trình, nhẩm nghiệm
của phương trình trong các trường hợp
có a + b + c = 0, a - b + c = 0.
Kỹ năng phân tích đa thức thành nhân tử
để giải phương trình tích.
Rèn kỹ năng giải bài toán bằng cách lập
phương trình qua bước phân tích đề
bài, tìm ra mối liên hệ giữa các dữ kiện
trong bài toán để lập phương trình.
và học. -Có đầy đủ dụng cụ khi
giảng dạy. -Rèn luyện cho học sinh
phương pháp tư duy, dự đoán, phân tích.
-Kiểm tra miệng thường xuyên, học sinh học
thuộc các công thức. -Thường xuyên kết hợp
với GVCN cùng uốn nắn HS học tập.
-Tổ chức HS học theo nhóm, tổ giúp đỡ nhau
trong học tập.
Trang 6
E KẾ HOACH GIẢNG DẠY TỪNG CHƯƠNG: MÔN HÌNH HỌC 9 Chương

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục tiêu

Tải bản đầy đủ ngay(19 tr)

×