Tải bản đầy đủ - 62 (trang)
Yêu cầu của bài thực hành

Yêu cầu của bài thực hành

Tải bản đầy đủ - 62trang

Bài 10
Trung quốc Tiết 3
Thực hành - tìm hiểu sự thay đổi trong nền kinh tế trung quốc

I. Mục tiêu 1. Kiến thức


- Chứng minh đợc sự thay đổi của nền kinh tế Trung Quốc qua tăng trởng của GDP, sản phẩm nông nghiệp và của ngoại thơng.

2. Kỹ năng


- Phân tích so sánh t liệu, số liệu, lợc đồ để có kiến thức trên. - Vẽ biểu đồ cơ cấu xuất, nhập khẩu.

II. Đồ dùng dạy học


- Biểu đồ vÏ theo sè liÖu SGK phãng to - T liÖu về thành tựu kinh tế Trung Quốc

III. Tiến trình dạy học 1. Kiểm tra bài cũ


Phân tích đặc điểm công nghiệp, nông nghiệp Trung Quốc.

2. Bài mới Hoạt động của giáo viên HS


Nội dung chính Hoạt động 1:
GV gọi HS đọc yêu cầu của bài thực hành, GV ghi lên bảng, GV nhấn mạnh
những kĩ năng cần đạt đợc trong bài thực hành.
Hoạt động 2: GV hớng dẫn HS làm bài thực hành theo
yêu cầu.
Bớc 1: Vẽ biểu đồ. Bài tập 1:
- Xác định dạng biểu đồ cần vẽ qua ba bảng số liệu SGK?

I. Yêu cầu của bài thực hành


Bài tập 1: Nh÷ng thay ®ỉi trong nỊn kinh tÕ Trung Quốc.
Dựa vào các bảng số liệu SGK, hãy vẽ biểu đồ, so sánh và nhận xét về:
1 Tốc độ tăng trởng GDP của Trung Quốc.
2 GDP của Trung Qc vµ thÕ giíi. 3 Tỉng thu nhËp trong nớc theo sức
mua tơng đơng bình quân đầu ngời. Bài tập 2: Thay đổi trong ngành nông
nghiệp. 1. Dựa vào hình 10.4, lập lại bảng ghi tỉ
lệ diện tích các loại cây trong năm 1978 và năm 2005.
2. Dựa vào bảng số liệu 10.4 vẽ biểu đồ và nhận xét sản lợng một số nông sản
của Trung Quốc. II. Hớng dẫn
Bớc 1: Vẽ biểu đồ Bài tập 1:
1. Vẽ biểu đồ hình cột 2. Vẽ biểu đồ hình cột chồng theo giá trị
47
Bài tập 2: 1 Dựa vào hình 10.4, lập lại bảng ghi tỷ
lệ diện tích các loại cây trồng năm 1978 và năm 2005 cha có hình.
2 Xác định dạng biểu đồ sau khi đã lựa chọn một trong những loại nông sản?
Bớc 2: Nhận xét so sánh
GV hớng dẫn HS làm việc theo nhóm. Cử nhóm trởng.
Nhóm 1: Làm bài tập 1bảng 10.2. Nhóm 2: Làm bài tập 1bảng 10.3.
Nh nhóm 3: Làm bài tập 1bảng 10.3. Nhóm 3: Làm bài tập 1bảng 10.4.
Hoạt động 3:
Đại diện các nhóm trình bày kết quả của nhóm. Các nhóm khác bổ sung. GV bổ
sung và kÕt ln . HS theo gâi vµ tù hoµn thiƯn bài thực
hành của mình. .
3. Vẽ biểu đồ hình cột đơn gộp nhóm mỗi năm có ba cột biểu hiện cđa Trung
Qc, ViƯt Nam vµ thÕ giíi. Bµi tËp 2:
- Vẽ biểu đồ hình cột. Bớc 2:
Nhận xét so sánh. Bài tập 1:
1 Tốc độ tăng trởng GDP cđa Trung Qc.
2 GDP cđa Trung Qc vµ thÕ giíi 3 Tæng thu nhËp trong níc theo sức
mua tơng đơng bình quân đầu ngời. Bài tËp 2: NhËn xÐt sản lợng một số
nông sản của Trung Quốc. III. Tiến hành
Bài tập 1: 1. Tốc độ tăng trëng GDP cđa Trung
Qc. - Nh×n chung là cao, khá ổn định.
- Từ sau năm 2000 tăng liên tục, đạt trên 8.
2. GDP của Trung Quốc và thế giới - GDP tăng nhanh đạt mức cao
- So víi thÕ giíi chiÕm 4,03 2004 3. Tæng thu nhËp trong níc theo søc
mua t¬ng đơng bình quân đâù ngời. - Tăng liên tục, ổn định.
- Cao gấp đôi Việt Nam và bằng khoảng 23 cđa thÕ giíi.
Bµi tËp 2: Nhận xét sản lợng một số nông sản của Trung Quốc.
- Tất cả sản lợng các loại nông sản đều tăng nhanh.
- Trừ mía, các loại đều đứng đâù thế giới về giá trị sản lợng.
48
Bài 11
Khu vực đông nam á Tiết 1
Tự nhiên dân c và xã hội I. Mơc tiªu

1. KiÕn thøc


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Yêu cầu của bài thực hành

Tải bản đầy đủ ngay(62 tr)

×