Tải bản đầy đủ - 25 (trang)
Tế bào cây rêu Cây cà độc dược Tế bào cây rêu Cây cà độc dược

Tế bào cây rêu Cây cà độc dược Tế bào cây rêu Cây cà độc dược

Tải bản đầy đủ - 25trang

Đối tượng quan sát Đặc điểm
Mức bội thể Kích thước cơ quan

1. Tế bào cây rêu


2. Cây cà độc dược


3.củ ci
4.Qu tỏo Thảo luận nhóm và hoàn thành phiếu học tËp sau:
Đối tượng quan sát Đặc điểm
Mức bội thể Kích thước cơ quan

1. Tế bào cây rêu


2. Cây cà độc dược


3.củ cải
4.Quả táo n; 2n; 3n; 4n
3n; 6n; 9n; 12n
2n; 4n
2n; 4n
Tăng dần theo chỉ số n
Tăng dần theo chỉ số n
Tăng dần theo chỉ số n
Tăng dần theo chỉ số n
Sự tương quan giữa mức bội thể số n và kích thước của cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản ở các cây nói trên như thế nào?
n 2n
3n 4n
2n 4n
2n
4n 3n
6n 9n
12n
- KÝch th­íc các cơ quan sinh dưỡng và sinh sản tăng lên theo béi sè cđa n.
Có thể nhận biết cây đa bội bằng mắt thường qua những dấu hiệu nào? n
2n 3n
4n 2n
4n
2n
4n 3n
6n 9n
12n
- Có thể nhận biết cây đa bội bằng mắt thường qua những dấu hiệu: kích thước của các cơ quan như thân, lá, cành, củ, quả...lớn,
đặc biệt là tế bào khí khổng và hạt phấn.
n 2n
3n 4n
2n 4n
2n
4n 3n
6n 9n
12n
Một số dạng đa bội thể
Vì sao ở cây đa bội thể lại có những đặc điểm tốt hơn so với cây lưỡng bội?
III. Hiện tượng đa bội thể: - Thể đa bội là cơ thể mà trong tế bào sinh dưỡng có bộ NST là
bội số của n nhiều hơn 2n
- Tế bào đa bội có số lượng NST tăng gấp bội, số lượng ADN cũng tăng tương ứng, vì thế quá trình tổng hợp các chất hữu cơ diễn ra
mạnh mẽ hơn → kích thước tế bào của thể đa bội lớn, cơ quan sinh dưỡng to, sinh trưởng phát triển mạnh và chống chịu tốt.
Có thể khai thác những đặc điểm nào ở cây đa bội trong chọn giống cây trồng?
-Có thể khai thác những đặc điểm “tăng kích thước của thân, lá, củ, quả” để tăng năng suất cây trồng
.
III. Hiện tượng đa bội thể: - Thể đa bội là cơ thể mà trong tế bào sinh dưỡng có số NST là
bội số của n nhiều hơn 2n
- Tế bào đa bội có số lượng NST tăng gấp bội, số lượng ADN cũng tăng tương ứng, vì thế quá trình tổng hợp các chất hữu cơ diễn ra
mạnh mẽ hơn → kích thước tế bào của thể đa bội lớn, cơ quan sinh dưỡng to, sinh trưởng phát triển mạnh và chng chu tt.
- Sử dụng cây đa bội thể trong chọn giống cây trồng để tạo ra các
giống cây trồng tốt, có năng suất cao, có khả năng thích nghi tốt với môi trường.
IV. Sự hình thành thể đa bội:
n=3 n=3
n=3 n=3
Nguyên phân Giảm phân
H.24.5: Sự hình thành thể tứ bội 4n do rối loạn trong nguyên phân hoặc giảm phân
cã trong giao tư vµ hợp tử H.24.5a và b với sự
phân bào bình thường?
Hỡnh a ...do ri lon nguyờn phân
Hình b ...do rối loạn giảm phân
▼- Trong 2 trường hợp
H24.5a, b
trường hợp nào minh hoạ sự hình thành
thể đa bội do nguyên phân hoặc giảm phân
bị rối loạn?
- H.a: Giao tư vµ hợp
tử bình thường. - H.b: Giao tử và hợp
tử
có số NST tăng lên theo bội số n.
Hình 24.5: Sự hình thành thể tứ bội 4n do rối loạn trong nguyên phân hoặc giảm phân
Hình a ...do rối loạn nguyên phân
Hình b ...do rối loạn giảm phân
Nguyên nhân hình thành thể đa bội?

III. Hiện tượng đa bội th:


- Thể đa bội là cơ thể mà trong tế bào sinh dưỡng có số
nhiễm sắc thể là bội số của n nhiều hơn 2n - Tế bào đa bội có số lượng NST tăng gấp bội, lượng AND cũng
tăng tưong ứng,vì thế quá trìng tổn hợp các chất hữu cơ diễn ra mạnh mẽ hơn nên kích thước tế bào thể đa bội lớn,cơ quan sinh dư
ỡng to, sinh trưởng phát triển mạnh,chống chịu tốt
- Sử dụng cây đa bội thể trong chọn giống cây trồng để tạo ra các giống cây trồng tốt, có năng suất cao, có khả năng thích nghi tốt
với môi trường.
IV. Sự hình thành thể đa bội:
Do ảnh hưởng của các tác nhân lý,hoá học ở môi trường trong hay môi trường ngoài cơ thể tác động vào quá trình phân bào làm
tất cả các cặp NST vẫn tự nhân đôi nhưng không phân ly trong lần phân bào đầu tiên của hợp tử hay trong giảm phân
2 Bộ NST trong tế bào sinh dưỡng của một loài là 24?
Số lượng NST ở thể tam béi 3n lµ:
a 48 NST. c 24 NST.
b 36 NST d 12 NST.
1Thể đa bội là gì?
a Lµ cơ thể có kích thước các cơ quan lớn hơn bình thường b Là cơ thể có 3 NST ở một cặp nào đó.
c Là cơ thể mà trong tế bµo sinh d­ìng cã bé NST lµ béi sè
cđa n nhiều hơn 2n. d Là cơ thẻ mà trong tế bµo sinh d­ìng cã bé NST 2n.
O
O

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tế bào cây rêu Cây cà độc dược Tế bào cây rêu Cây cà độc dược

Tải bản đầy đủ ngay(25 tr)

×