Tải bản đầy đủ - 75 (trang)
Xây dựng phiếu học tập.

Xây dựng phiếu học tập.

Tải bản đầy đủ - 75trang

Trên phiếu học tập, sau mỗi câu hỏi, bài tập nên chừa trống vừa đủ dể HS ghi kết quả học tập của mình. Đây là một yếu tố ràng buộc yêu cầu HS phải làm
việc, là cơ sở để GV kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của từng nhĩm HS. Trong một số tình huống, GV cĩ thể thu lại phiếu học tập để đánh giá hiệu
quả hoạt động học tập, trên cơ sở đĩ điều chỉnh về nội dung cũng như phương pháp thể hiện trên từng phiếu học tập.
Khác với kiểu dạy học nêu vấn đề là giáo viên xây dựng các tình huống , tổ chức HS phát hiện ra các vấn đề học tập thì các vấn đề trên phiếu học tập là
do GV chủ động lựa chọn đặt ra 2. Yêu cầu sư phạm của phiếu học tập.
- Hình thức trình bày trên phiếu học tập phải rỏ ràng, đẹp để kích thích tạo ra hứng thú học tập. Kích thước của phiếu học tập thường là tờ giấy khổ A 4
để cĩ chỗ chừa trống cho HS ghi kết quả học tập. - Nhiệm vụ học tập nêu ra trên phiếu học tập vừa sức với hoạt động của HS
trong một thời gian ngắn. - Trên phiếu học tập phải thể hiện được ý tưởng giảng dạy của GV, như tổ
chức HS giải quyết vấn đề theo kiểu qui nạp hay diễn dịch; hệ thống câu hỏi định hướng hoạt động của HS để phát hiện kiến thức mới; hướng dẫn
quan sát, phân tích tranh, sơ đồ…
- Thể hiện được yêu cầu làm việc hợp tác với nhau trong nhĩm học tập như trao đổi về một kết quả học tập nào đĩ; cùng nhau xây dựng bảng hệ
thĩng… - Vấn đề học tập trên phiếu học tập nên phân chia nhỏ từ dễ đến khĩ , để HS
trong lớp với khả năng học khác nhau đều cĩ thể tham gia hoạt động, cĩ nhĩm chỉ giải quyết từng phần và cĩ nhĩm giải quyết trọn vẹn vấn đề- sự
thành cơng nhỏ trong hoạt động học tập là sự khích lệ, gĩp phần hình thành động cơ học tập tích cực của mỗi cá nhân.

3. Xây dựng phiếu học tập.


Khi xây dựng phiếu học tập thường bao gồm các bước sau đây: - Lựa chọn vấn đề học tập: Đĩ là những nội dung kiến thức mới hoặc là
những kiến thức củng cố, khắc sâu kiến thức trọng tâm của bài giảng. Trong một giờ học cĩ thể sử dụng từ một đến hai vấn đề tuỳ theo nội dung khái quát rộng
hay hẹp của vấn đề đĩ.
Khi lựa chọn vấn đe cần dựa trên mục tiêu xác định của bài giảng và chúng ta tự trả lời tại sao lựa chọn vấn đề này; vấn đề này cĩ khoảng bao nhiêu
phần trăm số HS trong lớp cĩ thể giải quyết được. Đây là một bước quan trọng quyết định hiệu quả của hoạt động học tập của HS. Trong thực tế dạy học, thơng
qua kết quả học tập của HS trên phiếu học tập, GV cĩ thể đánh giá được vấn đề mình đưa ra là vừa sức hay là quá khĩ hoặc quá dễ để từ đĩ điều chỉnh lại cho
hợp lý.
47
- Xác định mục tiêu của phiếu học tập: Mục tiêu của từng phiếu học tập cần hướng tới kết quả học tập cụ thể mà HS phát hiện ra kiến thức và những kỹ
năng hình thành. - Phương pháp thể hiện vấn đề học tập: Vấn đề học tập thường được khai
thác từ những hình ảnh, sơ đồ, biểu đồ, bảng số liệu… cĩ hiệu quả kích thích sự hào hứng trao đổi, tranh luận của HS thơng qua các hoạt động quan sát, phân
tích, so sánh, hệ thống… trong làm việc theo nhĩm.
Một số vấn đề học tập được khai thác từ các hình ảnh, sơ đồ, biểu đồ đã cĩ trong SGK, cịn cĩ những vấn đề học tập giáo viên phải tìm tịi, thực hiện cơng
việc này. GV xây dựng hệ thống câu hỏi cĩ tác dụng định hướng, dẫn dắt hoạt động giải quyết vấn đề cho phù hợp đối tượng HS trong lớp. Nếu HS khá giỏi thì
chỉ cần nêu ra vấn đề học tập dưới dạng câu hỏi, bài tập là HS tự giải quyết được vấn đề. Đối với HS cĩ sức học yếu hơn thì ngồi các câu hỏi chính, GV cần cĩ
những câu hỏi gợi mở tổ chức phát hiện từng phần của vấn đề. Mặt khác, trên cùng một phiếu học tập cũng nên cĩ câu hỏi yêu cầu ở mức độ cao hơn dành cho
nhĩm HS giỏi trong lớp thì mới kích thích được động cơ học tập của các em.
- GV dự kiến độ dài kết quả trả lời cho từng câu hỏi, dựa vào đĩ để chừa trống vừa đủ trên phiếu học tập; xác định thời gian cho từng hoạt động.
- Xây dựng phiếu học tập: Nếu cĩ 2 hoặc 3 vấn đề ngắn gọn trong cùng một bài thì cĩ thể trình bày trên một phiếu học tập. Mỗi phiếu học tập nên lưu ý
đến các yêu cầu sư phạm cần thiết của nĩ. Theo chúng tơi, mỗi phiếu học tập nên thể hiện là:
• Phiếu học tập vận dụng bài nào…
• Mỗi vấn đề Nêu câu hỏi và phương tiện hình ảnh, sơ đồ…
Trả lời ……. •
Trình tự vấn đề nêu ra theo định hướng giảng dạy của GV. Các phiếu học tập cĩ minh hoạ ở phần phụ lục .

4. Sử dụng phiếu học tập trong dạy học sinh học.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Xây dựng phiếu học tập.

Tải bản đầy đủ ngay(75 tr)

×