Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Hướng thực hiện đề tài

3 Hướng thực hiện đề tài

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trang 7/33 Tìm hiểu cảm biến 6 trục MPU6050, động cơ DC không chổi than cùng với bộ điều

tốc ESC, đọc tín hiệu từ bộ thu sóng.

 Củng cố kiến thức lập trình vi điều khiển, đọc hiểu tài liệu tiếng anh về các thành

phần của máy bay, datasheet của cảm biến, viết chương trình.Thiết kế máy bay điều khiểnTrang 8/33CHƯƠNG 2.THỰC HIỆN ĐỀ TÀI1.4 Sơ đồ khối

1.1.1 Sơ đồ khốiTX(transmitter)Nguồn(pin)Động cơ,

cánh quạtRX(receiver)

Vi điều khiển

Cảm biến

MPU6050

Hình 2-1 Sơ đồ khốiThiết kế máy bay điều khiểnESCTrang 9/332.1.2 Chức năng các khối

• Khối TX (transmitter): sử dụng tay cầm điều khiển phát dữ liệu qua RF cho bộ thu.

• Khối RX (receiver): nhận dữ liệu từ TX, nối với các chân vi điều khiển.

• Khối vi điều khiển: module Arduino, lập trình đọc tín hiệu từ RX, đọc và tính tốn

góc của cảm biến MPU6050, xuất tín hiệu điều khiển cho ESC.

• Khối nguồn (pin): dùng pin Lipo 11.1 V cấp nguồn cho ESC và Arduino.

• Khối ESC: nhận tín hiệu từ Arduino, sử dụng mạch động lực điều khiển động cơ

DC khơng chổi than 3 pha.

• Khối động cơ, cánh quạt: 4 động cơ-cánh quạt điều khiển qua 4 ESC, mô hình máy

bay (quadcopter).

1.5 Tìm hiểu các thành phần, module

1.1.2 Vi điều khiển Arduino

• Đề tài sẽ sử dụng module Arduino Nano có thiết kế nhỏ gọn,nhẹ thích hợp để làm

mạch xử lý điều khiển chính cho tồn bộ mơ hình.

• Arduino Nano dùng chíp điều khiển chính là Atmega328 cho phép xử lý các dữ liệu

phức tạp, hỗ trợ ngôn ngữ lập trình C,C++ và ngơn ngữ chính thống của họ AT.Hình 2-2 Aruino Nano [1]Thiết kế máy bay điều khiểnTrang 10/331.1.3 Cảm biến MPU6050

• Cảm biến MPU6050 là cảm biến 6 trục tự do tích hợp gồm 3 trục cảm biến gia tốc

và 3 trục cảm biến vận tốc góc.

• MPU6050 cho phép phát hiện chuyển động, độ lệch so với điểm đặt trước đó, qua

đó có thể ứng dụng vào nhiều dự án về cân bằng như máy bay điều khiển, xe cân

bằng, con lắc, có thể ứng dụng việc theo dõi tình trạng sức khỏe, đo độ nghiêng.

• Cảm biến này cho phép xuất các dữ liệu thơ về gia tốc và vận tốc góc, từ đó có thể

tính tốn dựa trên datasheet cho ra số liệu mong muốn.

• Cảm biến MPU6050 sử dụng chuẩn giao tiếp I2C kết nối vi điều khiển với tốc độ

nhanh chóng, cảm biến còn có bộ tính tốn chuyển động tín hiệu số (DMP) được

lập trình sẵn để tính tốn các dữ liệu, giảm bớt khối lượng xử lý cho vi điều khiển.

• Giao tiếp I2C (Inter-integrated Circuit): là một chuẩn giao tiếp ở phạm vi ngắn, tốc

độ truyền nhận cao, giao thức kiểu Multi-Master Multi-Slave, chỉ sử dụng hai dây

SCL và SDA để truyền nhận dữ liệu, tiết kiệm chân giao tiếp cho vi điều khiển và

có thể nối nhiều thiết bị trên cùng một bus I2C.

• Cảm biến kết nối với Arduino theo giao tiếp I2C, SCL nối với chân A5, SDA nối

với chân A4.Hình 2-2 Cảm biến MPU6050 [2]Thiết kế máy bay điều khiểnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Hướng thực hiện đề tài

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×