Tải bản đầy đủ - 57 (trang)
Đánh giá kết quả và hiệu quả kinh doanh của công ty.

Đánh giá kết quả và hiệu quả kinh doanh của công ty.

Tải bản đầy đủ - 57trang

B¶ng6: Doanh thu phÝ b¶o hiĨm nhãm nghiƯp vơ b¶o hiểm kỹ thuật và tài sản.
Đơn vị:triệu đồng
Ng. Vụ
Năm BH mọi rủi
ro về XDLĐ BH hoả hoạn
rủi ro đặc biệt BH trách nhiệm
BH hỗn hợp tài sản cho thuê
muớn 1995
Doanh thu 139
3.355 61
480 1996
Doanh thu 4.269
9.385 1.302
2.572 9695
33,09 2,80
3,52 5,35
1997 Doanh thu
5.363 15.872
2.541 6.353
9796 1,26
1,69 21,3
2,47 1998
Doanh thu 6.060
19.891 4.537
8.386 9897
1,13 1,26
1,78 1,32
1999 Doanh thu
5.817 13.339
6.284 9.309
9998 0,96
0,67 1,38
1,11 2000
Doanh thu 6.923
18.718 10.029
11.171 0099
1,19 1,4
1,60 1,20
2001 Doanh thu
7.253 19.251
12.346 12.536
0100 1,01
1,04 1,23
1,18 2002
Doanh thu 7.685
20.134 13.641
13.685 0201
1,05 1,05
1,1 1,09
Nguån: Phßng bảo hiểm Phi hàng hải Pjico Qua bảng trên ta thấy các nghiệp vụ của năm sau đều tăng cao hơn năm
trớc duy chỉ có năm 1999 thì ở c¶ 2 nghiƯp vơ b¶o hiĨm mäi rđi ro vỊ xây dựng bảo hiểm mọi rủi ro năm 1999 giảm 0,96 lần so với năm 1998; nghiệp
vụ bảo hiểm hoả hạn... năm 1999 giảm 0,67 lần so với năm trớc. Nghiệp vụ bảo hiểm hỗn hợp tài sản cho thuê mới trong năm 1995 có doanh thu thấp nhất
trong các nghiệp vụ của nhóm bởi vừa là năm đầu và vừa là công ty cha triển khai nghiệp vụ bảo hiểm thuê mớn.

2.4 Đánh giá kết quả và hiệu quả kinh doanh của công ty.


Bảng 7: Kết quả kinh doanh từ 1561995 đến 31122002 Đơn vị: triệu đồng
Website: http:www.docs.vn Email : lienhedocs.vn Tel : 0918.775.368
Chỉ tiêu Năm
1995 1996
1997 1998
1999 2000
2001 2002
Tæng doanh thu 18.036
64.998 97.908
116.030 118.127
124.103 164.600
211.900 D, thu b¶o hiĨm
gèc 14.108
52.230 80.279
96.353 96.400
98.028 138.300
175.800 Tỉng chi phÝ
12.539 55.584
86.932 104.525
110.554 115.028
120.345 123.254
Chi phÝ khai th¸c 548
1.997 3.211
4.362 4.496
4.661 4.752
4.852 Lỵi nhn tríc
th 5.497
9.414 10.976
11.505 7.573
8.775 9.200
12.000 Lỵi nhn sau
thuÕ 3.543
5.697 6.085
6.513 5.150
5.562 6.012
6.621 Sè CBCNV ng-
êi 8
52 115
153 184
281 334
372
Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh Pjico Qua bảng số liệu ta thấy doanh thu của công ty tăng mạnh qua các năm,
năm 1995 doanh thu thấp bởi vì công ty mới thành lập chỉ thực sự kinh doanh sáu tháng cuối năm. Từ năm 1996 trở đi doanh thu tăng mạnh qua các năm
đặc biệt là năm 2001 và năm 2002 có đợc sự tăng trởng mạnh nh vậy là có sự ảnh hởng lớn của sự ra đời của luật kinh doanh bảo hiểm đồng thời toàn công
ty đã có nhiều cố gắng tập trung khai thác mở rộng mạng lới khách hàng để tăng doanh thu, hoàn thành kế hoạch hội đồng quản trị giao.Hầu hết các
nghiệp vụ đều có tốc độ tăng trởng cao, chỉ có một vài nghiệp vụ có tốc độ tăng trởng thấp nhng lại rơi vào các nghiệp vụ có tỷ trọng thấp là bảo hiểm vật
chất xe máy, tai nạn con ngời mức cao và bảo hiểm khách du lịch. Công ty đã tập trung vào khai thác đợc một số công trình, dự án lớn về tàu biển,cầu đ-
ờng làm cho các nghiệp vụ này đạt mức tăng tr
ởng cao. Các nghiệp vụ bảo hiểm ô tô là nghiệp vụ có mức phí ổn định, ít bị cạnh tranh của các công ty
bảo hiểm nớc ngoài.Nghiệp vụ bảo hiểm học sinh cũng là nghiệp vụ tăng trởng mạnh. Ngoài ra, một nhân tố tác động lớn làm tăng trởng doanh thu của công
ty là hàng năm công ty tích cực mở các chi nhánh mới, đại lý, cộng tác viên, triển khai thêm nhiều nghiệp vụ bảo hiểm mới.
Cùng với sự tăng trởng doanh thu thì chi phí kinh doanh cũng tăng tuy nhiên công ty vẫn đảm bảo tăng trởng tổng lợi nhuận và tăng mức chia lãi cổ
Website: http:www.docs.vn Email : lienhedocs.vn Tel : 0918.775.368
tức.Số lợng cán bộ nhân viên tăng không ngừng , quy mô của và danh tiếng của công ty ngày càng mở rộng
Dựa vào kết quả kinh doanh của công ty trong vòng 7 năm qua sẽ phần nào đánh giá đợc hiệu qủa của công tác khai thác bảo hiểm.
Bảng8:Chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh
Năm Chỉ tiêu
1995 1996
1997 1998
1999 2000
2002 2002
100 x
C D
H
D
=
1.43 1,17
1,13 1,11
1,07 1,08
1,09 1,12
100 x
C L
H
L
=
0,28 1,11
0,007 0,06
0,04 0,05
0,039 0,04
100 x
Ck D
H
KT
=
25744 26154
25001 22089
21441 21031 22012
23234
Qua bảng phân tích hiệu quả kinh doanh của Pjico thì : Hiệu quả kinh doanh của công ty tính theo chi phí bỏ ra thì cứ một đồng
chi phí bỏ ra sẽ thu đợc bao nhiêu đồng doanh thu .Qua các năm , số đồng doanh thu giảm dần từ 1,43 xuống còn 1,12 đồng.
Hiệu quả kinh doanh tính theo chỉ tiêu lợi nhuân, nghĩa là một đồng chi phí bỏ ra công ty sẽ thu về đợc bao nhiêu đồng lợi nhuận .Từ năm 1995 cứ một
đồng chi phí bỏ ra sẽ thu đợc 0,28 đồng nhng đến năm 2002 thì chỉ thu đợc 0,04 đồng lợi nhuận.
Hiệu quả của công tác khai thác cũng có xu hớng tơng tự nh các chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh tức là nó cũng giảm dần qua các năm nhng vẫn đảm bảo
có lợi cho công ty. Hiệu quả khâu khai thác tính theo doanh thu tức là một đồng bỏ ra cho khai thác sẽ thu đợc bao nhiêu đồng doanh thu giảm từ 25744
đồng xuống còn 23234 ®ång. Cã thĨ ®i ®Õn kÕt ln r»ng, ngµy cµng nhiều các công ty bảo hiểm gia
nhập thị trờng và ®iỊu ®ã ®ång nghÜa víi viƯc cã rÊt nhiỊu c¸c sản phẩm cùng loại ở các công ty khác nhau, khách hàng có quyền lựa chọn những sản phẩm
Website: http:www.docs.vn Email : lienhedocs.vn Tel : 0918.775.368
cã chÊt lỵng tèt nhất với giá cả hợp lý nhất. Đứng trớc thực trạng đó, để có thể tồn tại và phát triển Pjico không còn cách nào khác là nâng cao chất lợng sản
phẩm, giảm phí bảo hiểm nếu có thể đợc, nâng cao chất lợng khâu khai thác để khách hàng có ấn tợng tốt về công ty ngay từ quá trình tiếp xúc ban đầu.
Website: http:www.docs.vn Email : lienhedocs.vn Tel : 0918.775.368
CHƯƠNG III: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả khai thác bao hiểm tại công
ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex
I. Những thuận lợi khó khăn và phơng pháp hoạt động trong thời gian tới của công ty trong công tác khai thác
1.Thuận lợi
Có đợc những thành tích nh đã nói ở trên , phải kể đến những thuận lợi mà Pjico đã có đợc
Năm 1995, thị trờng bảo hiểm bắt đầu đợc mở rộng và phát triển. Lúc đó cả nớc mới có Bảo Việt ,Bảo Minh, tiếp đó là đến Pjico và Bảo Long. Mạng
lới bảo hiểm lúc này còn rất mỏng , song do cha có sự cạnh tranh gay gắt nên không gặp nhiều khó khăn.
Chủ trơng cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nứơc tiếp tục đợc Đảng và nhà nớc quan tâm.
Sự tham gia góp vốn,tham gia bảo hiểm và ủng hộ của các cổ đông lớn, đặc biệt là tổng công ty xăng dầu Việt Nam. Nh vậy công tác khai thác sẽ đợc
tiến hành trớc hết trong các cổ đông của công ty, việc này đã giảm đợc nhiều chi phí ,từ đó sẽ giảm đợc chi phí bảo hiểm.
Những thành tích đã đạt đợc trong những năm hoạt ®éng tríc ®ã lµ tiỊn ®Ị quan träng cho viƯc tạo dung và củng cố uy tín của Pjico , thuận tiện cho
việc khai thác, lợng khách hàng tăng lên, thị phần ngày càng mở rộng . Sự đoàn kết nhất trí trong tập thể lãnh đạo công ty và cán bộ công nhân
viên, sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên đã phát huy tính tích cực sáng tạo của mỗi ngời trong công ty và
trong đó có đội ngũ khai thác viên bảo hiểm.
Website: http:www.docs.vn Email : lienhedocs.vn Tel : 0918.775.368
Mô hình công ty cổ phần đợc Đảng và Nhà Nớc quan tâm phát triển, đồng thời đã thể hiện tính u việt trong nền kinh tế đã làm cho nhận thức của
mọi tầng lớp dân c cũng nh việc chấp nhận mô hình này trong tâm lý xã hội cũng tăng lên. Đội ngũ cán bộ của công ty nhìn chung là trẻ, năng động, nhiệt
tình và thích ứng nhanh với sự cạnh tranh của cơ chế thị trờng. Tiềm năng thị trờng tại một số địa bàn có văn phòng của công ty khá lớn, là điều kiện thuận
lợi cho công tác khai thác.

2. Những khó khăn


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đánh giá kết quả và hiệu quả kinh doanh của công ty.

Tải bản đầy đủ ngay(57 tr)

×