Tải bản đầy đủ - 57 (trang)
Doanh thu phí bảo hiểm nhóm nghiệp vụ phi hàng hải

Doanh thu phí bảo hiểm nhóm nghiệp vụ phi hàng hải

Tải bản đầy đủ - 57trang

Qua bảng số liệu ta thấy năm 1995 doanh thu của các nghiệp vụ đều đạt đợc ở mức thấp bởi công ty bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 6 năm 1995 do
đó ngay kể cả các cổ đông của công ty cũng cha tham gia ngay đợc do có thể đã ký hợp đồng bảo hiểm với công ty bảo hiểm khác trong một năm.
Năm 1996 doanh thu của các nghiệp vụ tăng cao hơn nhiều so với năm 1995 và đạt tốc độ tăng liên hoàn từ 2,5 3,5 lần so với năm trớc.
Năm 1997 khi hoạt động của Công ty đã tơng đối ổn định, số lợng khai thác viên bảo hiểm tăng thì doanh thu năm sau hơn năm trớc trung bình 1,3
lần. Song con số này không phải là cao bởi Công ty mới tiến hành khai thác trong phạm vi các cổ đông của mình.
Năm 1998 thị trờng bảo hiểm thực sự sôi động, các doanh nghiệp bảo hiểm cạnh tranh gay gắt và hàng loạt các nghiệp vụ bảo hiểm mới ra đời. Nhờ
việc mở rộng mạng lới đại lý và chính sách tuyên truyền quảng cáo mà doanh thu của công ty không hề bị giảm mà có xu hớng tăng lên với mức tăng liên
hoàn trung bình là 1,2 lần. Năm 1999 do nớc ta có những thay đổi trong luật doanh nghiệp gây ảnh
hởng đến lợng hàng xuất nhập khẩu do đó làm doanh thu phí b¶o hiĨm cđa nghiƯp vơ b¶o hiĨm hh gi¶m 0,19 lần so với năm 1998. Sau năm đó khi luật
doanh nghiệp có những thay đổi theo chiều hớng mở cửa cho nớc ngoài đầu t tại Việt Nam thì doanh thu phí bảo hiểm hàng hoá lại tăng trở lại, tăng 1,12
lần so với năm trớc đó.

2.2 Doanh thu phí bảo hiểm nhóm nghiệp vụ phi hàng hải


Website: http:www.docs.vn Email : lienhedocs.vn Tel : 0918.775.368
B¶ng5:Doanh thu phÝ b¶o hiĨm nhóm nghiệp vụ phi hàng hải đơn vị: triệu đồng
Nghiệp vô 1995
1996 1997
1998 1999
2000 2001
2002 D .thu D .thu
9695 D .thu
9795 D .thu
9897 D .thu
9998 D .thu
0099 D .thu
0100 D .thu
0201 1. BH. Xe c¬ giíi
1.413 5.948
4,21 13.721
2,31 19.249
1,4 19.661
1,02 20.446
1,04 20.934
1,02 21.452
1,02 2. BH. Con ngêi kÕt
hỵp 676
2.545 3,76
4.367 1,52
5.209 1,19
5.532 1,06
5.468 0,99
5.624 1,03
6.012 1,07
3. BH G. viªn, H. sinh
1.056 1.239
1,17 2.881
2,33 4.055
1,41 5.516
1,36 7.723
1,4 7.836
1,01 7.921
1,01 4. BH båi thêng
cho ngêi lao ®éng 188
1.924 10,22
2.473 1,29
2.187 0,88
2.069 0,95
2.073 1,00
2.082 1,00
2.093 1,00
5. bảo hiểm khách du lịch
- 68
- 52
0,72 78
1,51 125
1,59 273
1,87 351
1,29 421
1,20 6. BH hành khách
65 989
15,21 2.452
2,48 2.706
1,1 3.000
1,11 3.104
1,03 3.241
1,04 3.425
1,06
Website: http:www.docs.vn Email : lienhedocs.vn Tel : 0918.775.368
Trong bảng này doanh thu của các nghiệp vụ trong nhóm này đều có xu hớng tăng lên tốc độ tăng liên hoàn của các nghiệp vụ thờng xấp xỉ ở mức 1- 2
lần so với các năm trớc chỉ cá biệt ở một số nghiệp vụ mới có sự đột biến. Chẳng hạn nh ở nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới thì năm 1996 tăng lên 4,21 lần
so với 1995 nhng đây dễ dàng thấy rằng năm 1995 chỉ mới triển khai đợc 6 tháng cuối năm. Nhng nếu nhìn vào năm 1998 thì năm này có doanh thu là
19.249.916.000 đồng, tăng 5,17 lần so với 1997. Vì sao lại có sự tăng tăng đột ngột nh vậy? Đó là do công ty đã xây dựng đợc mạng lới đại lý rộng khắp, tiến
hành khai thác nghiệp vụ này ở rất nhiều nơi nh tại các điểm bán xăng dầu, tại các bến xe, tại các trạm đăng kiểm... và qua các năm hoạt động trớc thì ngời
dân đã nhận ra một sản phẩm bảo hiểm có chất lợng và phục vụ tốt nên nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã chuyển đến tham gia bảo hiểm xe cơ giới
tại công ty.Trong năm 2003 này thì chắc chắn là nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới sẽ có sự tăng đột biến nữa vì sự ra đơì của luật bắt buộc mua bảo hiểm
trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Nghiệp vụ bảo hiểm giáo viên, học sinh năm có thể nói là tăng mạnh
qua các năm trên 1,3 lần mỗi năm. Có đợc thành tích nh gậy là nhờ sự nhanh nhạy trong việc nắm bắt thời cơ của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, đã nhận thấy nhu
cầu bảo hiểm của học sinh, giáo viên trên các địa bàn các khu trung tâm rất lớn với mục tiêu phục vụ kịp thời, nhanh chóng đa tiền bồi thờng xuống cho
gia đình nạn nhân và động viên họ khi họ gặp phải rủi ro bất ngờ nên đã thành lập các văn phòng đại diểm bảo hiểm Pjico khai thác quản lý những khu vực
nhất định. Việc thành lập mới các văn phòng cũng có nghĩa là mở rộng thêm mạng lới đại lý của công ty. Đội ngũ đại lý này giờ đây không chỉ thụ động
khai thác trong các cổ động của công ty, hoặc chỉ trong khu vực mà văn phòng đó phụ trách mà họ là một đội ngũ trẻ năng động, linh hoạt, sáng tạo chủ yếu
để có nhiều hợp đồng.
Website: http:www.docs.vn Email : lienhedocs.vn Tel : 0918.775.368
Nghiệp vụ bảo hiểm khách du lịch cũng tăng nhất là về số tuyệt đối bởi sau năm 1997, cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ xảy ra đã ảnh hởng đến
nhiều nền kinh tế của các quốc gia trên thế giới làm ảnh hởng đến lợng khách du lịch. Hơn nữa trong năm 1999, Nhà nớc có chủ trơng phát triển ngành du
lịch để nó trở thành một ngành mũi nhọn của đất nớc chúng ta. Việt Nam - điểm hẹn của thiên niên kỷ mới. Năm 1999 doanh thu phí bảo hiểm của
nghiệp vụ này tăng gấp rỡi so với năm trớc đó và năm 2000 thì tỷ lệ đó tăng lên gần 2 lần.Năm 2003 theo dự kiến nghiệp vụ này sẽ tăng đột biến do Việt
Nam tổ chức Seagame, tuy nhiên đến nay thì ngành du lịch đang bị ảnh hởng nghiêm trọng do căn bệnh truyền nhiễm viêm đờng hô hấp cấp cho nên cũng
không thể nói trớc đợc sự tăng trởng của nghiệp vụ bảo hiểm này.
2.3 Tình hình khai thác tính theo doanh thu nhãm nghiƯp vơ b¶o hiĨm kü tht và tài sản.
Website: http:www.docs.vn Email : lienhedocs.vn Tel : 0918.775.368
B¶ng6: Doanh thu phÝ b¶o hiĨm nhãm nghiƯp vơ b¶o hiểm kỹ thuật và tài sản.
Đơn vị:triệu đồng
Ng. Vụ
Năm BH mọi rủi
ro về XDLĐ BH hoả hoạn
rủi ro đặc biệt BH trách nhiệm
BH hỗn hợp tài sản cho thuê
muớn 1995
Doanh thu 139
3.355 61
480 1996
Doanh thu 4.269
9.385 1.302
2.572 9695
33,09 2,80
3,52 5,35
1997 Doanh thu
5.363 15.872
2.541 6.353
9796 1,26
1,69 21,3
2,47 1998
Doanh thu 6.060
19.891 4.537
8.386 9897
1,13 1,26
1,78 1,32
1999 Doanh thu
5.817 13.339
6.284 9.309
9998 0,96
0,67 1,38
1,11 2000
Doanh thu 6.923
18.718 10.029
11.171 0099
1,19 1,4
1,60 1,20
2001 Doanh thu
7.253 19.251
12.346 12.536
0100 1,01
1,04 1,23
1,18 2002
Doanh thu 7.685
20.134 13.641
13.685 0201
1,05 1,05
1,1 1,09
Nguån: Phßng bảo hiểm Phi hàng hải Pjico Qua bảng trên ta thấy các nghiệp vụ của năm sau đều tăng cao hơn năm
trớc duy chỉ có năm 1999 thì ở c¶ 2 nghiƯp vơ b¶o hiĨm mäi rđi ro vỊ xây dựng bảo hiểm mọi rủi ro năm 1999 giảm 0,96 lần so với năm 1998; nghiệp
vụ bảo hiểm hoả hạn... năm 1999 giảm 0,67 lần so với năm trớc. Nghiệp vụ bảo hiểm hỗn hợp tài sản cho thuê mới trong năm 1995 có doanh thu thấp nhất
trong các nghiệp vụ của nhóm bởi vừa là năm đầu và vừa là công ty cha triển khai nghiệp vụ bảo hiểm thuê mớn.

2.4 Đánh giá kết quả và hiệu quả kinh doanh của công ty.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Doanh thu phí bảo hiểm nhóm nghiệp vụ phi hàng hải

Tải bản đầy đủ ngay(57 tr)

×