Tải bản đầy đủ - 57 (trang)
tái BH Tổ chức bộ máy và cán bộ.

tái BH Tổ chức bộ máy và cán bộ.

Tải bản đầy đủ - 57trang

Website: http:www.docs.vn Email : lienhedocs.vn Tel : 0918.775.368
Héi ®ång quản trị
Tổng Giám Đốc
Phó tổng giám đốc
P tài sản hoả hoạn
P BH phi hàng hải
VP BH KV I
VP BH KV II
VP BH KV III
VP BH KV IV
VP BH KV V
VP BH KV VI
VP BH KV VII
C.N Hµ Néi
C.N Hµ Tây
Quảng Ninh
Hải Phòng
Thanh Hoá
Nghệ An
Hà Tĩnh
Quảng Bình
Phòng kế toán
P.Đtư tín dơng
TTCK P. tỉ chøc
c¸n bé
Ban thanh tra ph¸p
chÕ
Phã tỉng gi¸m đốc
P. tổng hợp
P. quản lý nghiệp vụ
P. BH hàng hải

P. tái BH


C.N T. Huế
C.N Đà Nẵng
P. bảo hiểm QN
C.N K.Hoà
C.N Cần Thơ
P.bh. Cà Mau
P.bh Kiên Giang
C.N Sài Gòn
Bình Dư ơng
Các tổng đại lý, đại lý, cộng tác viên bảo hiểm
Trong công tác tổ chức bộ máy quản lý và tổ chức hoạt động kinh doanh công ty đã tổ chức theo kiểu trực tuyến: đứng đầu là Hội đồng quản trị, sau đó
là Tổng giám đốc, 2phó giám đốc , các phòng ban chức năng để điều hành hoạt động kinh doanh.
Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý của Pjico do Đại hội đồng cổ đông bầu ra giữa hai kỳ đại hội.
Tổng giám đốc và Phó tổng giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm và theo những tiêu chuẩn nhà nớc bầu ra.
Các phòng ban ®ãng vai trß trùc tiÕp kinh doanh, tham mu cè vấn còn tổng giám đốc là ngời ra quyết định cuối cùng , ngoài ra còn phải phối hợp với
các chi nhánh, văn phòng đại diện, đài lý để hoàn thành kế hoạch sản phẩm một cách đồng bộ. Chi tiết hơn:
Phòng tổ chức tổng hợp : Có chức năng quản ly doanh nghiệp, đặc biệt là công tác quản ly cán bộ;tổ chức tiền lơng, phân phối phúc lợi khen thởng và chê
độ khoán chi phí quản lý; tổ chức nâng trình độ cho cán bộ nhân viên trong công ty.
Phòng tài chính kế toán: phản ánh tình hình thu chi tài chính và hoạt động kinh doanh của công ty. Đảm bảo thanh quyết toán kịp thời cho khách
hàng nhằm phục vụ tốt yêu cầu kinh doanh .Xây dung hệ thống sổ sách chứng từ theo chế độ quản lý mới; đồng thời tổ chức kiểm tra, kiểm soát hoạt động thu
chi tài chính của chi nhánh , văn phòng đại diện trực thuộc một cách thờng xuyên.
Phòng bảo hiểm hàng hải: tiến hành hớng dẫn chỉ đạo kiểm tra và trực tiếp kinh doanh nghiệp vụ hàng hải.
Phòng bảo hiểm phi hàng hải: hớng dẫn việc triển khai , thực hiện việc khai thác bảo hiểm, kết hợp với phòng tổ chức chỉ đạo kiểm tra các chi nhánh,
văn phòng đại diện , đại lý của công ty trong việc thực hiện khai thác các nghiệp vụ do phòng đảm nhiệm.
Phòng tái bảo hỉêm: căn cứ vào khả năng tài chính của Pjico để tổ chức thực hiện nhợng tái bảo hiểm đối với tất cả các loại hình bảo hiểm; phối hợp
Website: http:www.docs.vn Email : lienhedocs.vn Tel : 0918.775.368
cïng phßng nghiƯp vơ bảo hiểm gốc lập các thủ tục cần thiết , tính toán để đòi bồi thờng từ nhà tái bảo hiểm.
Phòng thị trờng: nghiên cứu thị trờng nhằm mở rộng hơn nữa thị phần mà công ty đang nắm giữ; đối với những sản phẩm mới cần tìm kiếm khách hàng, thị tr-
ờng để sản phẩm đó tồn tại và ph¸t triĨn.

2.3. C¸c nghiƯp vơ triĨn khai


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

tái BH Tổ chức bộ máy và cán bộ.

Tải bản đầy đủ ngay(57 tr)

×