Tải bản đầy đủ - 57 (trang)
Tổ chức thực hiện khai thác bảo hiểm

Tổ chức thực hiện khai thác bảo hiểm

Tải bản đầy đủ - 57trang

Truyền thông về doanh nghiệp bảo hiểm cần quan tâm đến những nội dung cơ bản nh địa điểm và tên gọi của doanh nghiệp, các kênh phân phối bảo hiểm,
điều kiệnh và phơng thức phục vụ, uy tín của doanh nghiệp trên thị trờng Những kỹ thuật truyền thông:
-Quảng cáo: Qua những phơng tiện thông tin đại chúng nh báo chí,phát thanh, truyền hình, phim ảnh, áp phích
Quảng cáo trực tiếp, quảng cáo tại nơi bán sản phẩm và quảng cáo qua sản phẩm.
-Xúc tiến bán hàng khuyến mại -Quan hệ công chúng: Những hoạt động thờng xuyên: hội nghị khách hàng
gặp gỡ định kỳ với các nhà báo , xuất bản các bản tin, tạp chí Những hoạt ®éng träng ®iĨm : häp b¸o , tiƯc coctail, nãi chuyện
hay chiếu phim, tham quan nghiên cứu, thăm hỏi khách hàng Những hoạt động đặc biệt: doanh nghiệp bảo hiểm tiến hành đỡ đầu hay bảo
trợ cho một số chơng trình

3.4 Tổ chức thực hiện khai thác bảo hiểm


Nghiên cứu thị trờng bảo hiểm tìm kiếm khách hàng
Thị trờng bảo hiểm , theo thuật ngữ bảo hiểm ,là nơi mua bán các dịch vụ bảo hiểm khác nhau . Thị trờng bảo hiểm có thể đợc phân loại theo nhiều tiêu
thức khác nhau tuỳ theo góc độ nghiên cứu, chẳng hạn theo vùng địa lý, theo tập hợp khách hàng..
Song để xác định đợc thị trờng mục tiêu và tơng lai ơhát triển thị trờng sản phẩm, các doanh nghiệp bảo hiểm thờng sử dụng cách phân loại thị trờng bảo
hiểm đợc chia thành:
Tổng dân c - Toàn bộ thị trờng Thị trờng tiềm năng
Bộ phận không tiêu dùng tuyệt đối
Thị trờng thực tế Bộ phận không tiêu
dùng tơng đối Thị phần của Thị phần của các
Website: http:www.docs.vn Email : lienhedocs.vn Tel : 0918.775.368
c«ng ty c«ng ty khác
Thị trờng của doanh nghiệp bao gồm toàn bộ khách hàng mua sản phẩm của doanh nghiệp . Thị trờng này đợc đo bằng doanh số thực hiện.
Thị trờng thực tế bao gồm toàn bộ khách hàng hiện tại của một loại sản phẩm nghĩa là bao gồm thị trờng của doanh nghiệp và thị trờng cạnh tranh các
doanh nghiệp bảo hiểm cạnh tranh gay gắt với nhau đêt chiếm lĩnh và giữ vững
thị trờng của mình trong thị trờng thực tế. Thị trờng tiềm năng bao gồm toàn bộ khách hàng có khả năng mua sản
phẩm khả năng thanh toán và các điều kiên khác Nh vậy, thị trờng này bao gồm thị trờng thực tế và một bộ phận khách hàng tiềm năng . Đó là những
khách hàng trong tơng lai mà hiện tại yêu cầu của họ cha thể đáp ứng đợc. Doanh nghiệp nào là ngời đầu tiên khai thác vào các bộ phận khách hàng tiềm
năng sẽ không có đối thủ cạnh tranh và có khả năng mở rộng nhanh chóng thị trờng của mình .Lẽ đơng nhiên khi thị trờng thực tế bằng thị trờng tiềm năng thì
thị trờng sản phẩm trở lên bão hoà. Trong thị trờng bảo hiểm có một bộ phận không tiêu dùng tuyệt đối do họ
không có nhu cầu bảo hiểm theo loại hình đó của công ty . Nhng còn bộ phận không tiêu dùng tơng đối là nhóm dân c có nhu cầu bảo hiểm theo loại hình của
công ty nhng cha tham gia do không biết có nghiệp vụ đó, do cha bằng làng với chất lợng dịch vụ , do cha chấp nhËn møc phÝ Mn tranh thđ bé phËn nµy ,
ngoài việc công ty tăng cờng tuyên truyền quảng cáo , nâng cao chất lợng thì
việc khai thác viên bảo hiểm của công ty đợc tiếp xúc để trình bày , giới thiệu
về loại sản phẩm của công ty , giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng về sản phẩm đó sẽ tạo đợc laong tin ở họ và tác động đến quyết định tham gia dễ dàng
hơn. Bên cạnh đó còn là bộ phận dân c mua bảo hiểm của công ty khác .Nừu
công tác khai thác đợc triển khai tốt cộng với chất lợng sản phẩm và phục vụ của công ty sẽ thu hút, lôi kéo đợc khách hàng tham gia mua bảo hiểm của
mình.Và một nguyên tắc mà bất cứ một khai thác viên bảo hiểm nào cũng đều
Website: http:www.docs.vn Email : lienhedocs.vn Tel : 0918.775.368
phải tuyệt đối không vi phạm là trung thực và không nói xấu các công ty bảo hiểm khác.
Việc nghiên cứu thị trờng giúp cho doanh nghiệp tìm hiểu những khả năng khai thác thị trờng khác nhau để xác định các chiến lợc ngắn hạn và dài hạn
trong kinh doanh .
Tiếp cận khách hàng Sau khi tìm kiếm và xác định đợc đâu là bộ phận khách hàng thực tế và
đâu là khách hàng tiềm năng, các khai thác viên bảo hiểm sẽ lập kế hoạch khai thác cho có hiệu quả . Với những khách hàng đã tham gia bảo hiểm tại công ty ,
cần đa ra các chính sách khuyến mại giảm phí Với những khách hàng ch
a tham gia cần giới thiệu đặc trng, chức năng, tác dụng của các loại hình bảo
hiểm mà họ có nhu cầu, đồng thời giới thiệu các dịch vụ sau bán hàng và các tiêu chí mà khách hàng sẽ đợc hởng khi tham gia trong thời gian dài.
Trong quá trình tiếp cận đợc với khách hàng và xác định đợc nhu cầu của họ về bất cứ loại hình bảo hiểm nào, khai thác viên sẽ cung cấp cho họ đơn yêu
cầu bảo hiểm . Đơn yêu cầu bảo hiểm là hình thức phổ biến nhất để công ty bảo hiểm có thể nhận đợc các thông tin liên quan tới rủi ro sẽ đựơc bảo hiểm Đối
với hầu hết các loại hình bảo hiểm , ngời yêu cầu bảo hiểm sẽ điền vào đơn yêu cầu bảo hiểm và nộp lại cho công ty bảo hiểm . Cũng xó trờng hợp , công ty bảo
hiểm sẽ không chỉ dựa vào nguồn thông tin này mà còn phải tiến hành điều tra của mình . Công ty bảo hiểm sẽ quyết định mức độ bảo hiểm có thể cung cấp
cho ngời yêu cầu bảo hiểm .

3.5 Đánh giá rút kinh nghiệm.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tổ chức thực hiện khai thác bảo hiểm

Tải bản đầy đủ ngay(57 tr)

×