Tải bản đầy đủ - 57 (trang)
Lập kế hoạch khai thác từng kỳ. Xác định biện pháp khai thác bảo hiểm cụ thể.

Lập kế hoạch khai thác từng kỳ. Xác định biện pháp khai thác bảo hiểm cụ thể.

Tải bản đầy đủ - 57trang

2.3.Năng suất khai thác .
Năng suất khai thác đợc xác định bằng số lợng hợp đồng khai thác tính trung bình cho mỗi khai thác viên .Nhân tố này ảnh hởng lớn đến khâu khai
thác bởi vì năng suất khai thác càng cao thì hiệu quả khai thác càng lớn vì một
đồng chi phí bỏ ra cho khai thác thu đợc số doanh thu cao

3. Quy trình khai thác bảo hiểm


Một khâu khai thác từng kỳ thờng đợc tiến hành theo các bớc sau:

3.1 Lập kế hoạch khai thác từng kỳ.


Trớc khi tiến hành công tác khai thác bảo hiểm đối với các sản phẩm bảo hiểm, các nhà quản trị bảo hiểm cần lập kế hoạch khai thác cho từng kỳ, từng
khu vực bởi khai thác thời vụ. Hơn nữa, quá trình xét nhận bảo hiểm cho các rủi ro thực tế sẽ thay đổi tuỳ theo tyừng loại bảo hiểm và phụ thuộc vào cách tiếp
cận của công ty. Việc lập kế hoạch khai thác cần phải dựa vào các yếu tố cơ bản sau:
- Tình hình doanh thu phí của mỗi nghiệp vụ các năm trớc - Khả năng phát triển của thị trờng tơng lai
- Khả năng cạnh tranh của công ty trớc các đối thủ. Việc lập kế hoạch khai thác không chỉ đơn thuần là xây dựng một mục tiêu
để doanh nghiệp hớng tơí mà nó còn phải có khả năng dự báo đợc sù ph¸t triĨn
Website: http:www.docs.vn Email : lienhedocs.vn Tel : 0918.775.368
Lập kế hoạch khai thác
Đánh giá rút kinh nghiệm trong khai thác
Tổ chức thực hiện khai thác
Đề ra các biện pháp hỗ trợ khai thác
Xác định các biện pháp khai thác cụ thể
tơng lai. Điều này rất quan trọng vì nó sẽ giúp cho công tác tổ chức khai thác bảo hiểm tại doanh nghiệp có những điều chỉnh hợp lý để nắm bắt đợc nhu cầu
mới của thị trờng và giành thắng lợi trong cạnh tranh.

3.2 Xác định biện pháp khai thác bảo hiểm cụ thể.


Sau khi lập kế hoạch khai thác, cần xác định biện pháp khai thác bảo hiểm cụ thể để đạt đợc kết quả tốt
Việc khai thác bảo hiểm cá nhân tơng đối đơn giản. Nguồn thông tin chính về rủi ro có trong đơn yêu cầu bảo hiểm và nếu muốn có những thông tin khác,
khai thác viên bảo hiểm có thể viết th hỏi nghời yêu cầu bảo hiểm hay liên hệ qua điện thoại, hoặc gặp trực tiếp khách hàng đó.
Trong một số trờng hợp, viếc khai thác bảo hiểm đợc uỷ quyền cho những nghời ngoài công ty nh đại lý, môi giới hay các đại lý du lịch hãng hàng không.
Ngời yêu cầu bảo hiểm sẽ điền vào đơn yêu cầu bảo hiểm và đơn bảo hiểm gần nh ngay lập tức đợc cấp từ quyển hợp đồng
Khai thác bảo hiểm nhân thọ, nguồn thông tin chính vẫn là đơn yêu cầu ảo hiểm và sẽ có một số câu hỏi liên quan đến sức khoẻ. Trong một số trờng hợp
nhất định, công ty bảo hiểm có thể sẽ phải cờ tới sự giúp đỡ của chuyên gia y tế. Việc khai thác bảo hiểm thơng mại là một công việc mang tính chuyên
môn và phức tạp. Mức phức tạp của công việc khai thác bảo hiểm sẽ khác nhau tuỳ theo quy mô tài chính của rủi ro, tuy nhiên các nguyên tắc cơ bản vẫn đợc
áp dụng. Nội dung cơ bản của nhiệm vụ này là khai thác viên bảo hiểm phải đánh
giá nguy cơ có liên quan tơí rủi ro đợc yêu cầu bảo hiểm. Đối với những trờng hợp đơn yêu cầu bảo hiểm có giá trị nhỏ, khai thác viên bảo hiểm có thể thực
hiện nhiệm vụ trên thông qua nghiên cứu đơn yêu cầu bảo hiểm và trao đổi với ngời yêu cầu bảo hiểm dới các hình thức hoặc có thể cử một nhân viên bảo
hiểm tại địa phơng tới thăm đối tợng đợc bảo hiểm. Đối với những trờng hợp đơn yêu cầu bảo hiểm có giá trị lớn, vì các chi tiết về rủi ro không chỉ giới hạn
trong một đơn yêu cầu bảo hiểm, công ty bảo hiểm đảm đơng nhiêm vụ chuẩn bị hồ sơ cho khai thác viên bảo hiểm. Điều này có nghĩa là môi giới b¶o hiĨm
Website: http:www.docs.vn Email : lienhedocs.vn Tel : 0918.775.368
sÏ thực hiện kiểm tra tại cỗ cũng nh chuẩn bị các hồ sơ và biên bản giám định về những vấn đề liên quan đến các khía cạnh khác của rủi ro. Tài liệu này có thể
rất đầy đủ và sẽ đợc chuyển cho khai thác viên bảo hiểm để tiến hành thơng thuyết về các điều khoản, điều kiện, phạm vi bảo hiểm, phí bảo hiểm.

3.3 Các biện pháp hỗ trợ khai thác bảo hiểm.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Lập kế hoạch khai thác từng kỳ. Xác định biện pháp khai thác bảo hiểm cụ thể.

Tải bản đầy đủ ngay(57 tr)

×