Tải bản đầy đủ - 57 (trang)
Sản phẩm bảo hiểm là sản phẩm không mong đợi. Sản phẩm bảo hiểm khó xác định hiệu quả kinh doanh trong từng kỳ bán-mua-bồi thờng Sản phẩm bảo hiểm là sản phẩm không đợc bảo hộ độc quyền

Sản phẩm bảo hiểm là sản phẩm không mong đợi. Sản phẩm bảo hiểm khó xác định hiệu quả kinh doanh trong từng kỳ bán-mua-bồi thờng Sản phẩm bảo hiểm là sản phẩm không đợc bảo hộ độc quyền

Tải bản đầy đủ - 57trang

III.Đặc điểm của sản phẩm bảo hiểm .
Ngời ta thờng nói rằng bảo hiểm đợc bán chứ không phải là đợc mua, bởi vì các khách hàng cần đợc thông báo giải thích về loại sản phẩm phù hợp với
nhu cầu của họ và bởi sản phẩm bảo hiểm mang đặc điểm riêng:
1.Sản phẩm bảo hiểm là sản phẩm dịch vụ đặc biệt.
Sản phẩm bảo hiểm , trớc hết là sự đảm bảo về mặt vật chất trớc rủi ro cho khách hàng và kèm theo là các dịch vụ hỗ trợ liên quan; bởi sản phẩm bảo
hiểm là sự cam kết của ngời bảo hiểm ngời bán dịch vụ ®èi víi ngêi mua ng- êi tham gia ,vỊ việc bồi thờng hay trả tiền bảo hiểm cho những tổn thất thuộc
phạm vi bảo hiểm . Đó là những sản phẩm vô hình mà ngời bán không thể chỉ ra đợc màu sắc ,kích thớc hay hình dạng của nó và ngời mua cũng không cảm
nhận đợc bằng các giác quan của mình nh cầm , nắm, ngửi Ng
ời mua buộc phải tin vào lời ngời bán là nhà bảo hiểm và chính khâu khai thác tốt sẽ tạo đợc
lòng tin của khách hàng , góp phần không nhỏ vào thành công của nghiệp vụ bảo hiểm .

2. Sản phẩm bảo hiểm là sản phẩm không mong đợi.


Ngời tham gia bảo hiểm không nhận đợc lợi ích cđa s¶n phÈm ngay lËp tøc.Ngêi ta mua b¶o hiĨm nhng không bao giờ mong muốn xảy ra rủi ro ,tổn
thất để nhận đợc tiền bảo hiểm . Để khách hàng sớm nhận thấy đợc lợi ích của sản phẩm bảo hiểm các
doanh nghiệp bảo hiểm cần chỉ rõ những lợi ích trớc mắt và những dịch vụ hỗ trợ ,đề phòng hạn chế rủi ro hoặc quảng cáo ngời thật việc thật Những công
việc này tiến hành ngay ở khâu khai thác .

3. Sản phẩm bảo hiểm khó xác định hiệu quả kinh doanh trong từng kỳ bán-mua-bồi thờng


Quỹ bảo hiểm đợc thành lập từ sự đóng góp phÝ b¶o hiĨm tõ ngêi tham gia b¶o hiĨm , các doanh nghiệp bảo hiểm không phải bỏ vốn trớc. Nhà bảo
hiểm sẽ sử dụng quỹ này thực hiện nghĩa vụ với bên đợc bảo hiểm khi xảy ra sự
cố b¶o hiĨm .Sù cè b¶o hiĨm cã thĨ x¶y ra hoặc không xảy ra do đó việc bồi th- ờng có thể xảy ra ngay sau khi bán cũng có thể sau một thời gian dài hoặc
Website: http:www.docs.vn Email : lienhedocs.vn Tel : 0918.775.368
không xảy ra.Vì vậy không thể tính chính xác hiệu quả của một sản phẩm bảo hiểm vào thời điểm bán sản phẩm hoặc trong một thời kỳ nhất định.

4. Sản phẩm bảo hiểm là sản phẩm không đợc bảo hộ độc quyền


Trong nền kinh tế thị trờng mang tính chất cạnh tranh hoàn hảo, cầu về mỗi loại sản phẩm nào đó tăng lên lập tức sẽ có ngay những sản phẩm thay thế
mang màu sắc, tính năng cũng nh chất lợng tơng tự nh sản phẩm đó sản phẩm có thể đợc cấp bằng phát minh sáng chế và đợc bảo hộ độc quyền huống chi
một hợp đồng bảo hiểm dù bản gốc cũng không đợc cấp bất kỳ một loại giấy tờ gì công nhận độc quyền về bản quyền. Về lý thuyết, mọi doanh nghiệp bảo
hiểm đều có thể bán những sản phẩm tơng tự, thậm chí đợc sao chép của đối thủ cạnh tranh mà không hề vi phạm pháp luật, ngoại trừ tên và các tờ rơi tuyên
truyền quảng cáo. Đây là một vấn đề mà khai thác viên cần chú ý

IV. Công tác khai thác bảo hiểm


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sản phẩm bảo hiểm là sản phẩm không mong đợi. Sản phẩm bảo hiểm khó xác định hiệu quả kinh doanh trong từng kỳ bán-mua-bồi thờng Sản phẩm bảo hiểm là sản phẩm không đợc bảo hộ độc quyền

Tải bản đầy đủ ngay(57 tr)

×