Tải bản đầy đủ - 29 (trang)
Các đối tượng của ADO

Các đối tượng của ADO

Tải bản đầy đủ - 29trang

SVTH: Lê Mỹ Linh Trang 19

I.4.3. Đối tượng Server


Đố i tượng Server cung cấp phương tiện truy cập đến những phương thức và
thuộc tính trên server. Thường sử dụng phương thức Server.CreateObject để khởi tạo instance của một ActiveX Object trên trang ASP.

I.4.4. Đối tượng Application


Sử dụng đối tượng Application chúng ta có thể điều khiển các đặc tính liên
quan đến việc khởi động và dừng ứng dụng, cũng như việc lưu trữ các thơng tin có thể được truy nhập bởi các ứng dụng nói chung.

I.4.5. Đối tượng Session


Đố i tượng Session dùng để lưu trữ những thông tin cần thiết trong phiên làm
việc của user. Những thông tin lưu trữ trong Session không bị mất đi khi user di chuyển qua các trang của ứng dụng.

I.5. CÁC COMPONENT CỦA ASP


ASP cung cấp sẵn 5 ActiveX Server Component, bao gồm: - Advertisement Rotator Component
- Browser Capabilities Component - Database Access Component
- Content Linking Component - TextStream Component
I.6. ASP VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU I.6.1. Cấu hình DSN Data Source Name
Một DSN bao gồm các thơng tin chính sau: • Tên của DSN
• Drive kết nối với cơ sở dữ liệu • User ID và Password để truy cập cơ sở dữ liệu
• Các thông tin cần thiết khác
I.6.2. ADO Active Data Object 1. ADO là gì ?
Đ ó là ActiveX Data Object, là công nghệ truy cập cơ sở dữ liệu của
Microsoft. Công nghệ này cung cấp cho bạn một giao diện thống nhất dùng để truy cập tất cả loại dữ liệu cho dù nó xuất hiện ở đâu trên ổ đĩa của bạn. Ngoài ra, chúng
cung cấp mức độ linh hoạt lớn nhất của bất kỳ công nghệ truy cập dữ liệu của Microsoft.

2. Các đối tượng của ADO


Có 8 đối tượng trong ADO: Recordset, Connection, Command, Parameter, Record, Field, Stream, Error. Trong đó 3 đối tượng chính thường xuyên được sử
dụng đó là: Connection, Recordset và Command.
SVTH: Lê Mỹ Linh Trang 20

Chương II: NGƠN NGỮ LẬP TRÌNH VBSCRIPT


II.1. GIỚI THIỆU VỀ VBSCRIPT


VBScript là một thành phần mới nhất trong họ ngôn ngữ lập trình Visual Basic, cho phép tạo ra những script sử dụng được trên nhiều môi trường khác nhau
như các script chạy trên Browser của client Ms Internet Explorer 3.0 hay trên Web server Ms Internet Information Server 3.0.

II.2. CÁC KIỂU DỮ LIỆU CỦA VBSCRIPT


VBScript chỉ có một kiểu dữ liệu duy nhất là Variant. Variant là một kiểu dữ
liệu đặc biệt có thể chứa các loại dữ liệu khác nhau từ những kiểu dữ liệu đơn giản như kiểu số cho đến các kiểu dữ liệu phức tạp như kiểu bản ghi. Vì Variant là kiểu
dữ liệu duy nhất của VBScript nên đây cũng là kiểu dữ liệu trả về từ các hàmthủ tục viết bằng VBScript.
Nói một cách dễ hiểu hơn là: Nếu trong Pascal bạn phải lưu trữ dữ liệu số
trong kiểu dữ liệu Interger, dữ liệu chuỗi trong kiểu String thì trong VBScript bạn có thể vừa lưu trữ dữ liệu số vừa lưu trữ dữ liệu chuỗi hay bất kỳ kiểu dữ liệu nào
khác trong kiểu dữ liệu Variant. Việc xem một biến Variant là số hay chuỗi tùy vào ngữ cảnh sử dụng.
Để chuyển dữ liệu từ kiểu này sang kiểu khác ta dùng các hàm chuyển như:
CBool, CByte, CInt, CStr, CDate,…
Để
biết một biến Variant đang lưu trữ kiểu dữ liệu nào, ta dùng hàm VarType.

II.3. BIẾN TRONG VBSCRIPT


Biến là một tên tham chiếu đến một vùng nhớ, là nơi chứa thông tin của chương trình mà thơng tin này có thể được thay đổi trong thời gian script chạy.
Cách khai báo biến: Dim tên biến Tên biến phải bắt đầu bằng một kí tự chữ, trong tên biến không chứa dấu
chấm, chiều dài tối đa là 255 kí tự và một biến phải là duy nhất trong tầm vực mà nó đượ
c định nghĩa. Biến trong VBScript có thể là biến đơn hay là dãy. Khi khai báo Dim A10 thì
VBScript tạo ra một dãy có 11 phần tử. Có thể thay đổi kích thước một dãy trong thời gian chạy bằng cách dùng ReDim.

II.4. HẰNG TRONG VBSCRIPT


Hằng là một tên có nghĩa đại diện cho một số hay một chuỗi và khơng thể thay đổ
i trong q trình chạy. Cách khai báo hằng số giống như là khai báo biến, chỉ cần thay Dim bằng
Const. Ví dụ:
Const MyString = “This is my string”

II.5. CÁC TỐN TỬ TRONG VBSCRIPT


VBScript có các tốn tử khác nhau như số học, luận lý, so sánh. Nếu muốn chỉ đị
nh thứ tự ưu tiên của toán tử một cách rõ ràng thì dùng dấu , thứ tự ưu tiên của các toán tử như sau từ trên xuống dưới, từ trái sang phải.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các đối tượng của ADO

Tải bản đầy đủ ngay(29 tr)

×