Tải bản đầy đủ - 29 (trang)
SƠ ĐỒ PHÂN RÃ CHỨC NĂNG SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU MỨC KHUNG CẢNH SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU MỨC ĐỈNH SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU MỨC DƯỚI ĐỈNH

SƠ ĐỒ PHÂN RÃ CHỨC NĂNG SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU MỨC KHUNG CẢNH SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU MỨC ĐỈNH SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU MỨC DƯỚI ĐỈNH

Tải bản đầy đủ - 29trang

SVTH: Lê Mỹ Linh Trang 6
hàng điện tử mà trong đó chứa các thơng tin về hàng hóa lẫn số lượng khách mua và hoàn toàn được cập nhật trong giỏ.
Khi khách hàng muốn đặt hàng thì hệ thống hiển thị trang xác lập đơn đặt hàng cùng thông tin về khách hàng và hàng hóa. Cuối cùng là do khách hàng tùy chọn đặt
hay không.
Nhà quản lý: Là người làm chủ hệ thống, có quyền kiểm sốt mọi hoạt động
của hệ thống. Nhà quản lý được cấp một username và password để đăng nhập vào hệ thống thực hiện những chức năng của mình.
Nếu như quá trình đăng nhập thàng cơng thì nhà quản lý có thể thực hiện những công việc: quản lý cập nhật thông tin các mặt hàng, tiếp nhận đơn đặt hàng,
kiểm tra đơn đặt hàng và xử lý đơn đặt hàng. Thống kê các mặt hàng bán trong tháng, năm, thống kê khách hàng, nhà cung cấp, thống kê tồn kho, thống kê doanh
thu. Khi có nhu cầu nhập hàng hóa từ nhà cung cấp thì tiến hành liên lạc với nhà cung cấp để đặt hàng và cập nhật các mặt hàng này vào cơ sở dữ liệu,...

II.2. SƠ ĐỒ PHÂN RÃ CHỨC NĂNG


TK khách hàng
TK mặt hàng
TK doanh thu
TK ĐĐ
H
HỆ THỐNG QUẢN LÝ
Đặ t hàng
Cập nhật
Thống kê Lập HĐ
Nhập hàng
CN khách hàng
CN mặt
hàng
CN nhà cung cấp
CN đơn đặ
t hàng
TC theo tên MH
TC theo tên LMH
Kiểm tra KH
Tiếp nhận ĐĐ
H Trả
tiền Giao
hàng Tra cứu
MH
Xử lý MH
KT đặt hàng
Ghi nhận KH
Đă ng
nhập Đă
ng ký
SVTH: Lê Mỹ Linh Trang 7

II.3. SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU MỨC KHUNG CẢNH


HỆ THỐNG
QUẢN LÝ BÁN
HÀNG QUA
MẠNG
Yêu cầu đặt hàng Chấp nhận
hoặc khơng Yc lập hóa đơn
Hóa đơn được lập Yc nhập mặt
Y c
c un
g cấ
p m
ặt h
àn g
M ặt
h àn
g đ
ư ợ
c cu
ng c
ấp Kết quả yêu cầu
Yc cập nhật Yc thống kê
kết quả cập nhật thống kê
KHÁCH HÀNG
NHÀ QUẢN

NHÀ CUNG CẤP
SVTH: Lê Mỹ Linh Trang 8

II.4. SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU MỨC ĐỈNH


Yc thống kê Kết quả thống kê
Y
c c
ập n
hậ t
K Q
c ập
n hậ
t
Nhập tên và MK TT sai nhập lại
Y êc
c ầu
n hậ
p M
H
K Q
y êu
c ầu
Y êc
c ầu
c un
g cấ
p M
H
C hấ
p nh
ận c
un g
cấ p
Yêu cầu lập hóa Hóa đơn được lập
Yêu cầu lập hóa Hóa đơn được lập
Yc đặt hàng chấp nhận
hoặc từ chối
Thông tin Admin
Khách hàng
Nhà cung
cấp
Nhà quản lý
2. Lập hóa đơn
Mặt hàng
1. Đặt hàng
Đơ n đặt hàng
5. Nhập hàng
Đă ng nhập
HTQL 3. Cập
nhật
4. Thống kê
Thông tin KH
SVTH: Lê Mỹ Linh Trang 9

II.5. SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU MỨC DƯỚI ĐỈNH


PHÂN RÃ CHỨC NĂNG 1
“ Đặt hàng ”
ĐĐ HCT: Đơn đặt hàng chi tiết
Thông tin sai, nhập lại
Yc đặt hàng
Khách hàng
1.1 Kiểm
tra KH
1.3 Tra cứu MH
1.5 KT đặ
t hàng
1.4 Xử lý MH
Thông tin KH
1.2 Ghi nhận
KH
ĐĐHCT Mặt hàng
Đơ n đặt hàng
Tên đăng nhập, mật khẩu
Tên đăng nhập, mật khẩu Danh sách MH
Thông tin các MH đặt mua
Mặt hàng lựa
SVTH: Lê Mỹ Linh Trang 10
PHÂN RÃ CHỨC NĂNG 1.1
“ Kiểm tra khách hàng ”
PHÂN RÃ CHỨC NĂNG 1.3
“ Tra cứu mặt hàng ”
Tên và mật khẩu đăng nhập
TT sai, nhập lại
Khách hàng
1.1.1 Đă
ng nhập
1.1.2 Đă
ng ký Thông tin KH
Yêu cầu đăng ký
DS mặt hàng hay TT khơng tìm thấy
Yc tc
theo
tên LMH
DS mặt hàng hay TT khơng tìm thấy
Khách hàng
1.3.1 Tra cứu theo
tên MH
1.3.2 Tra cứu theo
tên LMH Loại mặt hàng
Mặt hàng
Yc tra cứu theo tên MH
SVTH: Lê Mỹ Linh Trang 11
PHÂN RÃ CHỨC NĂNG 1.5
“ Kiểm tra đặt hàng ”
Thông tin đơn đặt hàng
Khách hàng
1.5.1 Tiếp nhận đơn
đặ t hàng
1.5.2 Trả tiền
1.5.3 Giao hàng
Đơ n đặt hàng
Thông tin sai Phương thức thanh
Thời gian giao
TT giao hàng cho quí ĐĐ
HCT
Mặt hàng
SVTH: Lê Mỹ Linh Trang 12
PHÂN RÃ CHỨC NĂNG 3
“ Cập nhật ”
Yc cập nhật MH Yc cập nhật NCC
Nhà quản lý
3.1 Cập nhật KH
Đă ng
nhập
HTQL
Thông tin Admin 3.2 Cập
nhật MH
3.3 Cập nhật
NCC
3.4 Cập nhật ĐĐH
Tên và mật khẩu
TT nhập TT cập nhật khách
Yc cập nhật KH
TT cập nhật
TT cập nhật nhà cung cấp
TT cập nhật đơn đặt hàng Yc cập nhật DDH
Thông tin KH
Mặt hàng
Thông tin NCC Đơ
n đặt hàng
SVTH: Lê Mỹ Linh Trang 13
PHÂN RÃ CHỨC NĂNG 4
“ Thống kê ”
Yc thống kê DDH
Nhà quản

4.1 Thống kê KH
Đă ng
nhập HTQL
Thông tin Admin
4.2 Thống
kê MH
4.3 Thống kê doanh
thu 4.4
Thống kê ĐĐH
Tên và mật khẩu
TT nhập Kết quả thống kê KH
Yc thống kê KH
Yc thống kê
MH Kq thống kê
Yc thống kê doanh
Kq thống kê doanh thu
Thông tin KH
Mặt hàng
Kq thống kê đơn đặt hàng
Đơ n đặt hàng
SVTH: Lê Mỹ Linh Trang 14

II.6. MƠ HÌNH THỰC THỂ LIÊN KẾT


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

SƠ ĐỒ PHÂN RÃ CHỨC NĂNG SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU MỨC KHUNG CẢNH SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU MỨC ĐỈNH SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU MỨC DƯỚI ĐỈNH

Tải bản đầy đủ ngay(29 tr)

×