Tải bản đầy đủ - 72 (trang)
các lược đồ trong gói sign in and off các lược đồ trong gói shopping cart Lược đồ lớp shopping cart

các lược đồ trong gói sign in and off các lược đồ trong gói shopping cart Lược đồ lớp shopping cart

Tải bản đầy đủ - 72trang

Trang 45 - Các tác động: kết hợp phải mơ tả một đặc tính về cấu trúc của lĩnh vực ứng
dụng. - Các kết hợp ba nhánh: các kết hợp ba nhánh nên được tách ra thành các
kết hợp hai nhánh. - Các kết hợp dẫn xuất: các kết hợp được định nghĩa bằng các kết hợp khác.
Nhận diện các thao tác Để
nhận diện các thao tác, một cơng cụ thuận lợi là ta nhìn vào các hành vi của các use case - luồng các sự kiện, sau đó phân bổ các hành vi này vào các
lớp được sử dụng bởi use case đó. Nhận diện các thuộc tính
Các thuộc tính là đặc tính của đối tượng riêng lẻ. Thuộc tính thường tương ứ
ng với danh từ theo sau là nhóm từ sở hữu. Thuộc tính kém thích hợp để mơ tả đầ
y đủ một vấn đề. Thuộc tính ít ảnh hưởng đến cấu trúc cơ sở của vấn đề. Đầu tiên ta ghi nhận các thuộc tính quan trọng trước, sau đó thêm dần các chi tiết vào
sau.

3.4. Các lược đồ trong các gói


Sau khi tìm ra các lớp miền nghiệp vụ ta nhóm các lớp có quan hệ gần gũi vào trong các gói. Trong mỗi gói có thể chứa gói con trong đó.
Ta có các gói sau: + sign in and off package: gói đăng nhập
+ shopping cart package: gói mua chọn hàng, có các gói con là: cart package và catalog package
+ inventory package: gói thống kê số lượng hàng. + customer package: gói khách hàng, có các gói con là: account package,
customer package, order package. Lược đồ quan hệ giữa các lớp nghiệp vụ và lớp giao diện:

3.4.1. các lược đồ trong gói sign in and off


Ở mơ hình quan niệm phân tích, mơ tả yêu cầu ứng dụng ta chỉ mô tả sơ
lược về các chức năng mà hệ thống sẽ làm. Đây là mơ hình giao tiếp giữa nhà phát triển với người dùng, nó là bản mẫu cho sự giao tiếp, chưa can thiệp vào
cách thực hiện như thế nào. Cái đó thuộc về pha thiết kế.
a Các lược đồ trong sign in
Trang 46
Address getStreetName1
getStreetName2 getCity
getState getZipCode
getCountry
fro m Utili ty
MainForm signin
browsecat al og up dateac count
displaycat al og displayshop pingc art
se arch signou t
creat eaccount
ContactInformation telephone
email address
getEMail getAddress
getTelephone
f ro m Ut il ity
SignInForm signin
create account enter user name an d password
displa y displa y user information
displa y message 0..1
0..1 0..1
0..1
Account userId
password sta tus
Contac tInformation
cre ate update
get user info get email addres s
find account
from a ccou nt
Signon username
password getPassW ord
updatePassW ord create
remove add signin
SigninHandler sign in user
check password validate entered username and password
from P e tsto re EJB
1.. 1
1.. 1
0..1 0..
0..1 0..
retrieves us erId 1
0.. 1
0..
Hình 3.2 : lược đồ lớp sign in Lược đồ tuần tự của sign in
Trang 47
: customer : MainForm
: SignInForm : SigninHandler
: Signon : Account
1:sign in 2:display
3:enter user name and password 4:sign in user
5:validate entered username and password 6:find account
7:getPassWord 8:check password
9:add signin 10:display user information
Hình 3.3: lược đồ tuần tự của sign in
b Các lược đồ trong sign off Lược đồ lớp của sign off
Trang 48 Hình 3.4: lược đồ lớp của sign off
lược đồ tuần tự của sign off
Hình 3.5: lược đồ tuần tự của sign off

3.4.2. các lược đồ trong gói shopping cart Lược đồ lớp shopping cart


Trang 49 Hình 3.6: lược đồ lớp của shopping cart
Lược đồ tuần tự shopping cart
Hình 3.7: lược đồ tuần tự của shopping cart như dưới đây
Đồ án tốt nghiệp - Xây dựng ứng dụng J2EE với Rational Rose và UML
Trang 50
Trang 51

3.4.3. các lược đồ trong gói customer Lược đồ lớp của create account


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

các lược đồ trong gói sign in and off các lược đồ trong gói shopping cart Lược đồ lớp shopping cart

Tải bản đầy đủ ngay(72 tr)

×