Tải bản đầy đủ - 76 (trang)
Hợp tác Hải Quan: Hợp tác Công nghiệp :

Hợp tác Hải Quan: Hợp tác Công nghiệp :

Tải bản đầy đủ - 76trang

Hợp tác nông nghiệp, thực phẩm, nông nghiệp được điều hành bởi Hội Nghị Bộ trưởng Nông nghiệp và Lâm Nghiệp ASEAN ASEAN Ministers on
Agriculture and Forestry - AMAF. Ngồi ra, còn có sự trợ giúp của SOM, và các tiểu ban phụ như Hội nghị, Nhóm thư kí, Ban điều hành để soạn thảo các
chính sách và thực hiện các hoạt đông được ra trong khung thời gian cho phép. Trong một số năm gần đây, AMAF còn được tổ chức dưới hình thức AMAF +3,
nhằm đẩy mạnh hợp tác ngoài khu vực với các đối tác khác.
Một số văn bản hợp tác gần đây của AMAF :
-
Ghi nhớ về tăng cường hợp tác vệ sinh dịch tễ giữa ASEAN và CHND Trung Hoa năm 2007 Memorandum of Understanding between the Association
of Southeast Asian Nations and the Government of the Peoples Republic of China on Strengthening Sanitary and Phytosanitary Cooperation, Singapore, 20
November 2007
-
Tuyên bố về tăng cường Luật Kiểm soát và Thực hiện Luật Kiểm Lâm năm 2007 ASEAN Statement on Strengthening Forest Law Enforcement and
Governance FLEG, Bangkok, 1 November 2007
-
Hiệp định về thành lập Quỹ Sức Khỏe Động Vật ASEAN năm 2006 Agreement for the Establishment of ASEAN Animal Health Trust Fund,
Singapore, 17 November 2006
-
Ghi nhớ về hợp tác nông nghiệp giữa TKK ASEAN và Bộ trưởng Nông Nghiệp CHND Trung Hoa năm 2002 Memorandum of Understanding Between
the Association of Southeast Asian Nations ASEAN Secretariat and the Ministry of Agriculture of the People’s Republic of China on Agricultural
Coopera
tion, Phnom Penh, 2 November 2002 -
Ghi nhớ về Bảo vệ và Bảo Tồn rùa biển ASEAN năm 1997 Memorandum of Understanding on ASEAN Sea Tur
tle Conservation and Protection12-September 1997

b. Hợp tác Hải Quan:


Vào hội nghị ASEAN lần thứ 9 năm 2003 đã thơng qua Chương trình hải quan bao gồm những vấn đề chủ yếu :
- Thực hiện Hành Lang Xanh Green Lines cho những sản phẩm ưu đãi
theo chương trình CEPT tại hải quan cửa khẩu của những nước thành viên. -
Thực hiện hiệp ước WTO về định giá hàng hóa và hướng dẫn thực hiện các biện pháp phù hợp hải quan trước cuối 2004.
- Cam kết danh vực dành cho cá nhân từ cơ quan quản lý Hải quan các
nước thành viên. -
Áp dụng chế độ một cửa bao gồm hệ thống xử lý tài liệu thương mại tự động cho từng quốc gia và khu vực.
Vì thế các quan chức Hải quan các nước ASEAN hợp tác xây dựng Bản hướng dẫn định giá Hải Quan ASEAN - the ASEAN Customs Valuation Guide
Đề tài : Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á – ASEAN - 17 -
ACVG.Vào Hội nghị Thủ trưởng các Cơ quan Hải Quan ASEAN lần 2 năm 2004 tại Brunay đã họp và nhất trí việc trao đổi thơng tin về hàng hóa được sử
dụng để các doanh nghiệp để định giá hải quan để hỗ trợ cho vấn đề xây dựng chính sách hải quan. Ngồi ra, hàng loạt những vấn đề về kĩ thuật hải quan, tên
gọi, chuẩn hóa thơng tin, hài hòa những thơng lệ hải quan theo phương pháp định giá chung của WTOGATT.
Hiện nay, ASEAN đang xây dựng một danh mục biểu thuế hài hòa chung ASEAN AHTN. Danh mục biểu thuế này sẽ dựa trên dựa trên phiên bản mới
nhất của hệ thống Hài Hòa miêu tả và mã số hàng hóa mới nhất do Tổ chức Hải quan Thế giới WCO ban hành.
Tổng kim ngạch xuất khẩu trong và ngoài ASEAN nguồn http:www.aseansec.org

c. Hợp tác Công nghiệp :


Từ ngày thành lập đến nay ASEAN đã có 5 chương trình hợp tác cơng nghiệp giữa các nước thành viên trong lĩnh vực công nghiệp.
- Các dự án công nghiệp ASEAN được thông qua tại Hội nghi thượng đỉnh
ASEAN lần 1 1976
Đề tài : Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á – ASEAN - 18 -
- Các liên doanh công nghiệp ASEAN AUV – ASEAN Industrial Joint
Venture bắt đầu từ 11983 -
Bổ sung công nghiệp ASEAN AIC – ASEAN Industrial Complementation đưa ra 61991.
- Liên kết sản xuất chung Nhãn Mác BBC – Brand brand
complementation khởi đầu từ 101988 -
Chương trình hợp tác cơng nghiệp ASEAN Industrial Cooperation – AICO được kí tại Singapore 2741996 chính thức có hiệu lực từ ngày
1111996 dùng để thay thế cho BBC và AIJC. Mục đích chủ yếu của AICO là khuyến khích liên kết sản xuất giữa các xí
nghiệp của các nước ASEAN, kể cả các xí nghiệp vừa và nhỏ, và sử dụng có hiệu quả nguồn lực của ASEAN. Các sản phẩm được sản xuất bởi các xí nghiệp
tham chương trình AICO được hưởng mức ưu đãi thuế quan tối đa của chương trình CEPT là 0-5 và các khuyến khích phi thuế quan do từng nước quy định .
Đây là một dạnh đẩy nhanh thực hiện AFTA trước thời hạn đối với các sản phẩm được chế tạo bởi các liên kết sản xuất trong ASEAN.
Tổng kế những ứng dụng được phê chuẩn của các nước thành viên AICO nguồn http:www.aseansec.org

d. Chương trình hợp tác đầu tư :


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hợp tác Hải Quan: Hợp tác Công nghiệp :

Tải bản đầy đủ ngay(76 tr)

×