Tải bản đầy đủ - 27 (trang)
Phân tích kết quả kinh doanh:

Phân tích kết quả kinh doanh:

Tải bản đầy đủ - 27trang

Ngân hàng cần nâng cao năng lực quản trị rủi ro của các cán bộ trong khâu thẩm định và quản trị để cải thiện và ổ định hơn tình hình d nợ tín dụng trong các
năm tiếp theo.

II.1.4 Phân tích kết quả kinh doanh:


Kết quả kinh doanh phản ánh phần nào hoạt động tài chính của ngân hàng, qua đó ta có thể đánh giá năng lực của ngân hàng cũng nh sức khỏe của ngân hàng đó.
Để tìm hiểu rõ hơn về NHNoPTNT tỉnh Thái Nguyên ta sẽ xem xét đến kết quả kinh doanh của ngân hàng hai năm gần đây:
Kết quả kinh doanh
ĐVT: tỉ đồng
STT Néi dung
2008 2009
Sè tiỊn TØ träng
Sè tiỊn TØ träng
I
PhÇn thu
244.4 100.00
294 100.00
1. Thu l·i cho vay 109
44.59 181
61.56 2. Thu l·i ®iỊu chun vèn
96 39.27
84.3 28.67
3. Thu nhËp bÊt thêng 29.2
11.94 13.7
4.65 4. Thu dịch vụ
7.7 3.10
9.8 3.33
5. Thu khác 2.1
1.10 5.2
1.79 II
Phần chi 209.5
100.00 248
100.00 1. Chi trả lãi tiỊn gưi
142 76.78
194 78.22
2. Chi néi bé 35.6
16.75 15
6.04 3. Trích dự phòng rủi ro
31.9 15.22
15.7 6.33
4. Khác 0.00
23.3 9.41
III
Lợi nhn tríc th
34.9 46
IV Th TNDN
8.725 11.5
V
Lỵi nhn sau th
26.175 34.5
17
Nguồn: Trung tâm NHNoPTNT tỉnh Thái Nguyên Nhìn chung qua hai năm 2008, 2009 tình hình Thu- Chi của ngân hàng đều có
xu hớng tăng rõ rệt. Thu của năm 2008 là 244.4 tỉ đồng thì năm 2009 đã tăng lên là 294 tỉ đồng, tăng tới 20.3. Chi của năm 2008 là 209.5 tỉ đồng đến năm 2009 là
248 tỉ đồng tăng 18.3.
Tình trạng Thu- Chi tăng vọt đó của ngân hàng cũng là bình thờng bởi một phần do tốc độ lạm phát của năm 2009 khá cao, hơn thế nữa ngân hàng có tình hình
huy động tốt nên số tiền phải trích ra trả lãi cũng cao hơn.
Phần Thu: Nhìn chung, nguồn thu chủ yếu của ngân hàng là từ lãi cho vay năm 2008
chiếm 44.59 tổng nguồn thu, còn năm 2009 lên tới 61.56 tổng nguồn thu. Do tình hình cho vay của ngân hàng tăng trởng tốt nên chỉ tiêu Thu lãi cho vay năm
2009 tăng 66 so với năm 2008.
Thu từ dịch vụ cßn chiÕm tØ träng thÊp, chđ u chØ thu tõ phí bảo lãnh, phí mở LC, phí thanh toán, cha trở thành nguồn thu chủ yếu của ngân hàng, mục tiêu của
ngân hàng trong những năm tới là sẽ tích cực phát triển mảng dịch vụ này, biến nó trở thành nguồn thu chính cho ngân hàng.
Phần Chi: Do nghiệp vụ chủ yếu của ngân hàng là huy động tiền gửi nên phần chi cho trả
lãi cũng luôn chiếm tỉ trọng cao 76.78 năm 2007, và 78.22 tổng Chi năm 2009.
18 294
248
244.4 209.5
20 40
60 80
100
2008 2009
Tỡnh hỡnh thu - chi 2008- 2009
Chi Thu
Ph¸t sinh NV Ph¸t sinh
NV Xư lÝ NV
Xư lÝ NV KiĨm tra chøng tõ
KiĨm tra chứng từ
Sắp xếp chứng từ Sắp xếp chứng từ
Trả chứng từ
Trả chứng từ
Khách hàng kí nhận
Khách hàng kí nhận
Phát sinh NV Phát sinh NV
Chi nội bộ có giảm năm 2008 là 35.6 tỉ đồng thì đến năm 2009 chỉ còn là 15 tỉ đồng do ngân hàng thực hiện nghiêm túc chính sách tiết kiệm trong chi tiêu ngân
sách, thắt chặt các khoản chi tiêu bất hợp lí, giảm mua sắm TSCĐ.
Chi dự phòng rủi ro giảm rõ rệt năm 2008 là 31.9 tỉ đồng chiếm 15.22 tổng chi, nhng đến năm 2009 chỉ còn là 15.7 tỉ đồng chiếm 6.33 tổng chi. Có đợc kết
quả nh vậy là nhờ sự quản trị rủi ro hiệu quả của ngân hàng, luôn tôn trọng nguyên tắc thận trọng trong kế toán và cho vay, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế ngày càng
nhiều biến động nh ngày nay.
Nhìn chung tổng thu của ngân hàng luôn lớn hơn tổng chi của ngân hàng, nhờ vậy mà ngân hàng luôn làm ¨n cã l·i, lỵi nhn sau khi nép th t¨ng từ 26.175
tỉ đồng năm 2008 lên 34.5 tỉ đồng trong năm 2009 tăng 31.8. Do đó mà tình trạng lơng của cán bộ trong ngân hàng cũng có nhiều cải thiện rõ rệt.

II.2. Phân tích một số hoạt động chủ u cđa chi nh¸nh.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phân tích kết quả kinh doanh:

Tải bản đầy đủ ngay(27 tr)

×