Tải bản đầy đủ - 27 (trang)
. Tình hình d nợ tín dụng:

. Tình hình d nợ tín dụng:

Tải bản đầy đủ - 27trang

Để nhìn thấy rõ tình hình huy động vốn ta có thể quan sát các biểu đồ sau:

II.1.3 . Tình hình d nợ tín dụng:


Hoạt động tín dụng là một trong những nghiệp vụ sinh lời lớn nhất của ngân hàng và cũng tiềm ẩn không ít rủi ro. Để quản lí rủi ro ngân hàng thành lập phòng
quản lí rủi ro, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ cần thiết để thẩm định một cách bài bản và kĩ lỡng các khoản tín dụng. Sau đây là tình hình d nợ tín dụng đợc phân loại
theo quyết định 493 của Ngân hàng Nhà nớc:
15
70,96 7,80
20,91 0,34
Cho vay ngắn hạn Cho vay trung hạn
Cho vay dài hạn Cho vay tài trợ ủy thác
Nm 2007
Nm 2008
0,19 15,78
8,33
75,70
Nm 2009
81,54 8,55
9,770,14
Nguồn phòng KTTC Qua bảng số liệu trên ta thấy tình hình chất lợng các khoản cho vay của ngân
hàng đã cải thiện đáng kể qua các năm, tỉ lệ các khoản nợ có khả năng mất vốn giảm đi rõ rệt, và cho đến năm 2009 thì con số tơng đối gần nh là không đáng kể.
NHNoPTNT tỉnh Thái Nguyên có tình hình cho vay tăng trởng mạnh qua các năm, bên cạnh đó do luôn tuân thủ nguyên tắc thận trọng trong quản lí rủi ro mà hầu
hết các khoản nợ có yếu tố rủi ro đều đợc ngân hàng xếp chủ yếu vào nhóm nợ nghi ngờ và nợ cần chú ý.
Nợ nghi ngờ: Chỉ tiêu này luôn đợc quản trị chặt chẽ nên không có sự biến động qua các năm, năm 2008 chỉ chiếm 15.49, năm 2009 giảm xuống chỉ còn
5.06, và vẫn giữ nguyên ở mức đó trong năm 2009.
Nợ có khả năng mất vốn: Quan sát bảng số liệu ta có thể thấy năm 2007 tỉ lệ nợ có khả năng mất vốn chiếm tỉ trọng khá cao 46.35, chỉ tiêu này đến năm 2008
giảm chút ít còn 41.44 tổng d nợ, tuy nhiên đến năm 2009,với sự nỗ lực của bản thân ngân hàng cùng với những biện pháp hỗ trợ của nhà nớc qua các chính sách hỗ
trợ doanh nghiệp, hỗ trợ nông dân vợt qua khó khăn, thiên tai và các chính sách hỗ trợ khác ngân hàng đã giảm đợc tỉ lệ nợ có khả năng mất vốn xuống còn xấp xỉ 7.
Nhng đến năm 2009 tỉ lệ nợ có khả năng mất vốn giảm đi rõ rệt, tỉ lệ nợ đủ tiêu chuẩn chiếm tỉ trọng lớn 57.5.
16 Tình hình d nợ tín dụng
ĐVT: tỉ đồng
STT Nội dung
2007 2008
2009
1 Nợ đủ tiêu chuẩn
794.68 28.36
905 28.27
1204.6 57.5
2 Nợ cần chú ý
274.7 9.80
808 25.24
646 30.8
3 Nỵ nghi ngê
434 15.49
161.9 5.06
230.7 5.06
4 Nỵ có khả năng mất
vốn 1299
46.35 1326.6
41.44 13.45
6.64 Tổng
2802.4 3201.5
2094.75
Ngân hàng cần nâng cao năng lực quản trị rủi ro của các cán bộ trong khâu thẩm định và quản trị để cải thiện và ổ định hơn tình hình d nợ tín dụng trong các
năm tiếp theo.

II.1.4 Phân tích kÕt qu¶ kinh doanh:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

. Tình hình d nợ tín dụng:

Tải bản đầy đủ ngay(27 tr)

×