Tải bản đầy đủ - 27 (trang)
Phòng khách hàng doanh nghiệp. Phòng khách hàng cá nhân. Phòng quản lí rủi ro.

Phòng khách hàng doanh nghiệp. Phòng khách hàng cá nhân. Phòng quản lí rủi ro.

Tải bản đầy đủ - 27trang

I.3.2.Chức năng và nhiệm vụ các phòng ban. I.3.2.1. Phòng tổ chức hành chính.
a.Chức năng: -Tổ chức cán bộ và đào tạo tại chi nhánh theo đúng chính sách của Nhà nớc.
-Quản trị các hoạt động văn phòng phục vụ hoạt động kinh doanh tại chi nhánh, thực hiện các công tác bảo vệ an ninh, an toàn chi nhánh.
b.Nhiệm vụ: -Thực hiện quy định về tiền lơng, bảo hiểm xã hội cho cán bộ nhân viên trong
toàn chi nhánh. -Quản lí lao động tuyển dụng lao động, điều động sắp xếp cán bộ phù hợp với
chức năng trình độ và yêu cầu nhiệm vụ kinh doanh. -Mua sắm tài sản, công cụ lao động, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động sản
xuất kinh doanh. -Theo dõi, bảo dỡng sửa chữa tài sản công cụ lao động theo ủy quyền.

I.3.2.2. Phòng khách hàng doanh nghiệp.


a.Chức năng: -Giao dịch với khách hàng là các doanh nghiệp có quan hệ giao dịch với chi
nhánh. -Khai thác vốn bằng Việt Nam đồng và ngoại tệ.
-Thực hiện các nghiệp vụ tín dụng, quản lí các sản phẩm tín dụng, quảng cáo tiếp thị, giới thiệu và bán các sản phẩm dịch vụ.
b. Nhiệm vụ: -Khai thác các nguồn vốn bằng VNĐ và ngoại tệ.
-Tiếp thị hỗ trợ, chăm sóc khách hàng, t vấn cho khách hàng các sản phẩm dịch vụ tiện ích của ngân hàng.
-Thẩm định, xác định, quản lí các giới hạn tín dụng cho khách hàng. -Quản lí các khoản tín dụng đã đợc cấp, quản lí tài sản đảm bảo theo quy định
của NHNoPTNT Việt Nam. -Cung cấp hồ sơ, tài liệu, thông tin của khách hàng cho phòng quản lí rủi ro.
-Thực hiện chấm điểm xếp hạng tín nhiệm đối với các khách hàng có nhu cầu quan hệ giao dịch và đang có nhu cầu giao dịch tín dụng với chi nhánh.
4

I.3.2.3. Phòng khách hàng cá nhân.


a.Chức năng: -Phòng khách hàng cá nhân là phòng nghiệp vụ trực tiếp giao dịch với khách
hàng là các cá nhân để khai thác vốn bằng VNĐ và ngoại tệ. -Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến tín dụng, quản lí các sản phẩm tín
dụng phù hợp với chế độ, thể lệ hiện hành của ngân hµng Nhµ níc vµ híng dÉn cđa NHNoPTNT ViƯt Nam.
-Trùc tiếp quản cáo, tiếp thị, giới thiệu, bán các sản phẩm dịch vụ cho các khách hàng cá nhân, quản lí hoạt động các quỹ tiết kiệm điểm giao dịch.
b.Nhiệm vụ: -Khai thác các nguồn vốn bằng VNĐ và ngoại tệ.
-Tiếp thị hỗ trợ, chăm sóc khách hàng, t vấn cho khách hàng các sản phẩm dịch vụ tiện ích của ngân hàng.
-Thẩm định, xác định, quản lí các giới hạn tín dụng cho khách hàng cá nhân. -Quản lí các khoản tín dụng đã đợc cấp, quản lí tài sản đảm bảo theo quy định
của NHNoPTNT Việt Nam. -Cung cấp hồ sơ, tài liệu, thông tin của khách hàng cho phòng quản lí rủi ro.
-Thực hiện chấm điểm xếp hạng tín nhiệm đối với các khách hàng cá nhân có quan hệ và có nhu cầu giao dịch tín dụng với chi nhánh.

I.3.2.4. Phòng quản lí rủi ro.


a.Chức năng: -Đảm bảo tuân thủ các giới hạn tín dụng cho từng khách hàng, thẩm định hoặc
tái thầm định khách hàng, dự án, phơng án đề nghị cấp tín dụng. -Chịu trách nhiệm quản lí và xử lí các khoản nợ có vấn đề Cơ cấu lại thời hạn
trả nợ, nợ quá hạn, nợ xấu . -Quản lí, khai thác và xử lí tài sản đảm bảo nợ vay theo quy định của Nhà nớc
nhằm thu hồi các khoản nợ gốc và lãi tiền vay, quản lí, theo dõi, thu hồi các khoản nợ đã đợc xử lí rủi ro.
5
b.Nhiệm vụ: -Đề xuất mức tăng trởng tín dụng, đề xuất danh sách khách hàng cần hạn chế,
tín dụng hoặc ngừng quan hệ tín dụng. -Theo dõi quản lí các khoản nợ có vấn đề, nợ quá hạn.
-Thực hiện thẩm định độc lập, tái thẩm định, đánh giá rủi ro. -Chấm điểm, xếp hạng tín nhiệm đối với khách hàng cã quan hƯ tÝn dơng víi
chi nh¸nh. -KiĨm tra viƯc thực hiện hồ sơ tín dụng, giám sát thực hiện các khoản cấp tín
dụng và việc nhập dữ liệu đối với khách hàng có quan hệ tín dụng tại chi nhánh.

I.3.2.5. Phòng tổng hợp.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phòng khách hàng doanh nghiệp. Phòng khách hàng cá nhân. Phòng quản lí rủi ro.

Tải bản đầy đủ ngay(27 tr)

×