Tải bản đầy đủ - 27 (trang)
Hình thức kế tốn cơng ty áp dụng: Sơ đồ: Mơ hình tổ chức:

Hình thức kế tốn cơng ty áp dụng: Sơ đồ: Mơ hình tổ chức:

Tải bản đầy đủ - 27trang

Báo cáo thực tập tốt nghiệp 1.5. HÌNH THỨC KẾ TỐN

1.5.1 Hình thức kế tốn cơng ty áp dụng:


Sổ kế tốn và phòng tài chính - kế tốn cơng ty đang áp dụng là hình thức chứng từ ghi sổ. là một công ty xây dựng nên công ty Tiến Lực có q
trình kinh doanh nói chung là đơn giản. Do đó hình thức chứng từ ghi sổ rất phù hợp với đặc điểm sử dụng nhiều tài khoản của công ty .

1.5.2. Sơ đồ:


Ghi chú:
Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng
Đối chiếu kiểm tra
Giải thích :
Hằng ngày hoặc định kỳ, kế toán tập hợp, phân loại chứng từ theo từng loại nghiệp vụ kinh tế, lập chứng từ ghi sổ cho các chứng từ cùng loại. Chứng
từ ghi sổ sau khi lập xong được ghi vào sổ đăng ký chứng từ ghi sổ để lấy số liệu. Kế toán chi tiết củng căn cứ vào số liệu trên các chứng từ để ghi vào các
sổ kế toán chi tiết có liên quan. Cuối tháng kế tốn căn cứ vào số liệu trên các sổ chi tiết để lập bảng tổng hợp cho cho số liệu chi tiết. Đối chiếu số liệu
của bảng tổng hợp chi tiết với sổ cái để phát hiện sai sót. Sau đó cuối kỳ vào bảng cân đối số phát sinh và lập báo cáo tài chính.
Trịnh Mai Phương Lớp T43KT3
Chứng từ gốc Sổ, thẻ kế toán
chi tiết Chứng từ ghi sổ
Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ
Bảng tổng hợp chi tiết
Sổ cái tài khoản
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Bảng cân đối số phát sinh
Báo cáo thực tập tốt nghiệp 1.6. TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN Ở CƠNG TY XÂY DỰNG TIẾN LỰC

1.6.1. Mơ hình tổ chức:


Phòng tài chính kế tốn của cơng ty chịu sự chỉ huy trực tiếp của giám đốc công ty, giúp giám đốc công ty tổ chức, chỉ đạo thực hiện tồn bộ cơng
tác kế tốn, tài chính, thống kê, thơng tin kinh tế và hạch toán kinh tế theo các chế độ chính sách hiện hành của nhà nước, đồng thời làm nhiệm vụ kiểm
sốt kinh tế tài chính trong phạm vi tồn cơng ty.
Nhiệm vụ của phòng tài chính - kế tốn:
- Ghi chép, tính tốn, phản ánh rõ số liệu có, tình hình ln chuyển và sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và sử
dụng kinh phí của cơng ty. - Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch
thu chi tài chính, kỷ luật thu nộp, thanh toán. - Cung cấp số liệu, tài liệu cho việc điều hành hoạt động sản xuất ,
kinh doanh và phân tích, kiểm tra tình hình tài chính tồn cơng ty. - Cân đối giữa nhu cầu và khả năng về vốn của cơng ty, từ đó báo cáo
cho giám đốc, để giám đốc có hướng giải quyết đúng đắn, kịp thời. - Phối hợp với các phòng ban chức năng khác trong cơng ty khi cần
thiết.
Trịnh Mai Phương Lớp T43KT3
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Sau đây là sơ đồ bộ máy kế toán của cơng ty xây dựng Tiến Lực
Chú thích:
Quan hệ chỉ huy Quan hệ nghiệp vụ
1.6.2. Chức năng nhiệm vụ của các nhân viên kế tốn trong cơng ty. - Kế tốn trưởng: Trưởng phòng tài chính chịu sự chỉ huy trực tiếp
của giám đốc cơng ty. Nhiệm vụ chính của kế toán trường là: + Hướng dẫn và điều hành kế toán viên tập hợp số liệu để lên báo cáo
phục vụ cho việc quản trị nội bộ. + Kiểm tra mọi hoạt động kinh tế ở đơn vị, phát hiện và ngăn ngừa các
sai phạm trong công tác quản lý kinh tế, tài chính. + Chịu trách nhiệm báo cáo, giải trình trước ban giám đốc về các
nghiệp vụ kế toán tài chính. + Tham mưu cho giám đốc trong việc đầu tư, sử dụng các nguồn vốn
quỹ, các chế độ liên quan đến đời sống, phúc lợi của cán bộ, nhân viên. Dưới
Trịnh Mai Phương Lớp T43KT3
Giám đốc cơng ty
Kế tốn trưởng - Trưởng phòng tài chính
Thủ quỹ kiêm kế tốn lương
Kế toán đơn vị thành viên
Nhân viên kế toán
Kế toán cơng trường
Báo cáo thực tập tốt nghiệp kế tốn trưởng là các kế toán viên với số lượng và nhiệm vụ được phân công
như sau:
- Thủ quỹ kiêm kế toán lương: Chịu sự trực tiếp của kế toán trưởng,
chức năng nhiệm vụ của thủ quỹ là thu chi tiền mặt hàng ngày công việc kiêm nhiệm.
+ Quản lý , theo dõi, hạch toán hoạt động sản xuất kinh doanh . + lập bảng lương, bảng phân bổ tiền lương và cấp phát tiền lương
quyết toán thu chi BHXH, BHYT, KPCĐ với cấp trên . + Lưu trữ sổ sách và hồ sơ những công việc do mình thực hiện .
- Nhân viên kế tốn: Chịu sự chỉ huy trực tiếp của kế toán trưởng ,
chức năng nhiệm vụ của nhân viên kế toán. + Theo dõi sự biến động, tăng giảm của TSCĐ và tiến hành ghi sổ đối
với TSCĐ. + Hàng ngày, tiến hành kê khai thuế và báo cáo với cục thuế.
+ Lưu trữ hồ sơ, sổ sách kế toán, chứng từ chi tiêu của cơ quan công ty và các cơng trình do cơng ty quản lý.
- Kế tốn đơn vị thành viên: Theo dõi và hạch toán SXKD của các đơn
vị thành viên. Định kỳ gửi báo cáo và các tài liệu liên quan về phòng kế tốn của cơng ty.
- Kế tốn cơng trường: Chịu trách nhiệm ghi sổ sách chứng từ tại công
trường như: nhập, xuất nguyên vật liệu cho xây dựng cơng trình, viết giấy đề nghị tạm ứng khi cần tiền hoặc vật tư… Định kỳ kế tốn cơng trường gửi báo
cáo và các tài liệu liên quan về phòng kế tốn của cơng ty.

1.7. CHẾ ĐỘ KẾ TỐN ÁP DỤNG TẠI CƠNG TY XÂY DỰNG TIẾN LỰC.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình thức kế tốn cơng ty áp dụng: Sơ đồ: Mơ hình tổ chức:

Tải bản đầy đủ ngay(27 tr)

×