Tải bản đầy đủ - 27 (trang)
Cơ cấu bộ máy Nhiệm vụ của từng bộ phận

Cơ cấu bộ máy Nhiệm vụ của từng bộ phận

Tải bản đầy đủ - 27trang

Báo cáo thực tập tốt nghiệp
- Giai đoạn khảo sát thi công, đây là giai đoạn quan trọng nhất trong q trình thi cơng một cơng trình, nó quyết định trực tiếp đến q trình tồn
tại của cơng trình ở giai đoạn này, ngay sau khi nhận thầu phía cơng ty sẽ thành lập ngay đội khảo sát thiết kế dự án, đội khảo sát sẽ tiến hành công tác
đo đạc kiểm tra hệ thống cọc mốc, cọc tim và các cọc dấu trên tồn tuyến thi cơng. Từ đó chọn phương án thi cơng thích hợp.
- Giai đoạn tổ chức thi công và thi công chuẩn bị máy móc, vật liệu và kiểm tra , sử dụng các trang thiết bị, kỹ thuật, lực lượng thi công. Đối với thi
cơng đường thì tiến hành đào đất hữu cơ, rải vải địa kỹ thuật đắp nền đường , đặt lưới thép hoặc cốt thép tấm, trải bê tông và bảo dưỡng bê tông. Đối với
thi công cầu, đóng cọc cơng tác hoàn thiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng và tính thẩm mỹ của cơng trình.
- Giai đoạn nghiệm thu tiến hành kiểm tra thực tế các khoản mục cơng trình đúng như thiết kế được duyệt thì tiến hành nghiệm thu, sau mỗi cơng
trình có biên bản nghiệm thu hạng mục cơng trình. - Giai đoạn bàn giao, khi cơng trình đã nghiệm thu, hồn thành thì tiến
hành bàn giao đưa vào sử dụng.
1.3. ĐẶC ĐIỂM tỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC KINH DOANH CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG TIẾN LỰC.

1.3.1 Cơ cấu bộ máy


Cũng giống như các tổ chức khác, cơ cấu bộ máy của công ty xây dựng Tiến Lực lập ra đáp ứng nhu cầu thông tin, điều hành và quản trị của công ty
một cách chặt chẽ. Công ty xây dựng Tiến Lực đã tổ chức bộ máy quản lý rất sáng tạo, gọn nhẹ và hoạt động hiệu quả. Bộ máy quản lý của công ty được tổ
chức theo mơ hình trực tuyến chức năng. Việc lựa chọn này nhằm thống nhất mệnh lệnh, tránh sự chồng chéo giữa các phòng ban, bộ phận.
Bộ máy tổ chức quản lý của công ty được khái quát theo mơ hình sau:
Trịnh Mai Phương Lớp T43KT3
Ban giám đốc
Phòng kế hoạch
Phòng tài chính kế tốn
Báo cáo thực tập tốt nghiệp

1.3.2 Nhiệm vụ của từng bộ phận


- Giám đốc công ty: Là người điều hành doanh nghiệp, xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch dự án, đề án quản lý tổ chức. Quyết định và phê
duyệt các kế hoạch. - Phó giám đốc 1 người: Hỗ trợ cho giám đốc điều hành công ty và
chịu trách nhiệm trước giám đốc về cơng việc được giao. - Phòng tài chính kế tốn 4 người: Tổ chức thực hiện cơng tác kế
tốn của cơng ty, giúp giám đốc giám sát tình hình tài chính của cơng ty, phối hợp với phòng kế hoạch xây dựng các kế hoạch sản xuất kinh doanh cho cơng
ty. - Phòng kế hoạch 3 người: xây dựng và hướng dẫn các đơn vị lập kế
hoạch phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh, nghiên cứu, tổng hợp, phân tích, đề xuất cơ chế quản lý, phương án sản xuất kinh doanh cho Đảng uỷ,
ban giám đốc cùng các phòng chức năng tìm kiến thị trường, hướng dẫn chỉ đạo và tham gia làm hồ sơ đấu thầu, chỉ định đấu thầu triển khai các dự án
trúng thầu. - Phòng kỹ thuật - vật tư 4 người: phối hợp với các cơ quan liên quan
để tổ chức, triển khai công tác đảm bảo kỹ thuật trong tồn cơng ty. Nắm chắc tổ chức biên chế, trang bị về số lượng, chất lượng, tình trạng kỹ thuật
của các trang thiết bị trong các đơn vị thuộc quyền. Xây dựng kế hoạch chỉ đạo nội dung chương trình và phương pháp huấn luyện kỹ thuật cho các đơn
vị trong cơng ty.
Trịnh Mai Phương Lớp T43KT3
Phòng tổ chức LĐ-TL
Phòng kỹ thuật vật tư
Xí nghiệp xây dựng số 2
Xí nghiệp xây dựng số 1
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
- Phòng tổ chức lao động tiền lương 2 người: Nắm chắc thực lực cán bộ, công nhân viên và tình hình biên chế sử dụng trong cơ cấu tổ chức của
cơng ty lập trình và thực hiện kế hoạch tuyển dụng, đào tạo người lao động. Hạch toán chính xác các khoản tiền lương, bảo hiểm cho người lao động. Đề
xuất các biện pháp cải tiến trong huy động nguồn lực, đảm bảo quyền lợi cho người lao động.
- Các xí nghiệp 77 người: tổ chức xây dựng xí nghiệp vững mạnh, tồn diện cả về cơ sở vật chất và nguồn lực con người, bảo đảm cho hoạt
động sản xuất kinh doanh theo từng lĩnh vực được phân công, đồng thời quan hệ phối hợp với các đơn vị, xí nghiệp khác chấp hành nghiêm sự lãnh đạo của
cấp uỷ cùng cấp, sự chỉ đạo kiểm tra và báo cáo đến các cơ quan theo từng ngành chun mơn, các xí nghiệp này tổ chức hạch tốn độc lập.

1.4. KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY MỘT SỐ NĂM GẦN ĐÂY


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cơ cấu bộ máy Nhiệm vụ của từng bộ phận

Tải bản đầy đủ ngay(27 tr)

×