Tải bản đầy đủ - 105 (trang)
* Như vậy, mô hình mô phỏng “khối xi lanh công tác 2” gồm:

* Như vậy, mô hình mô phỏng “khối xi lanh công tác 2” gồm:

Tải bản đầy đủ - 105trang

(3.35)(3.36)(3.37)

Trong đó :

- Vxl3: tổng thể tích của đường ống dẫn dầu đến xy lanh công tác cơ cấu phanh bánh xe sau

và thể tích của khoang xy lanh công tác.

- VR3: là thể tích đường ống dẫn dầu từ van điều khiển tới xy lanh công tác cơ cấu phanh

bánh trước bên phải (m 3 );

- D; l3: đường kính, chiều dài đường ống dẫn từ van điều khiển đến xy lanh công tác (m);

- V_xls : là thể tích khoang xy lanh công tác (m 3 );

- dt , lt : đường kính, chiều dài ban đầu xy lanh công tác cầu trước (m);

- Sxlt: diện tích làm việc của pít tông xy lanh công tác cầu sau (m 2 );

- x3 : độ dịch chuyển của pít tông xy lanh công tác bánh trước bên phải (m);

- P03: áp suất ban đầu của dầu trong xy lanh công tác cơ cấu phanh bánh trước bên phải

(N/m2).

Phương trình xác định chuyển động của pít tông xy lanh công tác cơ cấu phanh bánh trước

bên phải:

(3.38)

Fs = k (x3 - x0)(3.39)

Trong đó:

mxlt: khối lượng pít tông xylanh công tác cơ cấu phanh bánh xe cầu trước (kg)

Fs: lực cản chuyển động do má phanh tác dụng ngược trở lại pít tông (N);www.oto-hui.com: độ dịch chuyển ban đầu của pít tông xy lanh công tác để khắc phục khe hở

giữa hai má phanh với đĩa phanh của cơ cấu phanh (m);

k: độ cứng của vật liệu làm má phanh (N/m2);

Fms: lực cản nhớt của dầu (N);

µ: hệ số cản nhớt của dầu (Kgm/s)

* Như vậy, mô hình mô phỏng “khối xi lanh công tác 2” gồm:

- Đầu vào của khối:

+ Q21 lưu lượng dầu qua van điều khiển tới cơ cấu phanh bánh sau bên phải

- Đầu ra của khối:

+ Pxl3 áp suất tại xy lanh công tác cơ cấu phanh bánh trước bên phải;

+ MpTp là mômen phanh bánh trước bên phải

* Sơ đồ mô phỏng thể hiện trong hình 46Hình 46 : Sơ đồ mô phỏng xilanh công tác 3

b) Mô hình mô phỏng xy lanh công tác 4 (CT4)

Quá trình vật lý xảy ra tại xy lanh công tác của cơ cấu phanh bánh xe sau bên trái,

thuộc dòng phanh thứ hai, nhánh thứ hai

.(3.40)Vxl4 = VR4+ V_xls(3.41)(3.42)V_xls=

Sxls=π .d s 2

4.l sπ .d s 2(3.43)

( 3.44)4www.oto-hui.comTrong đó :

Vxl4: tổng thể tích của đường ống dẫn dầu đến xy lanh công tác cơ cấu phanh bánh

xe sau và thể tích của khoang xy lanh công tác.

VR4: là thể tích đường ống dẫn dầu từ van điều khiển tới xy lanh công tác cơ cấu

phanh bánh sau bên trái (m 3 );

D; l4: đường kính, chiều dài đường ống dẫn từ van điều khiển đến xy lanh công tác

V_xls : là thể tích khoang xy lanh công tác (m 3 );

ds , ls : đường kính, chiều dài ban đầu xy lanh công tác cầu sau (m);

Sxls: diện tích làm việc của pít tông xy lanh công tác cầu sau (m 2 );

x4 : độ dịch chuyển của pít tông xy lanh công tác bánh sau bên phải (m);

P04: áp suất ban đầu của dầu trong xy lanh công tác cơ cấu phanh bánh sau bên trái

Phương trình xác định chuyển động của pít tông xy lanh công tác cơ cấu phanh bánh

sau bên trái:

(3.45)==Fs = k (x4 - x0)1

(Pxl 2 .S xls − Fs − Fms )

mxls1

∫∫ m (Pxl 2.S xls − Fs − Fms )dt 2 + x02(3.46)xlsTrong đó:mxls: khối lượng pít tông xy lanh công tác cơ cấu phanh bánh xe cầu sau(kg);

Fs: lực cản chuyển động do má phanh tác dụng ngược trở lại pít tông (N);

x 02 : độ dịch chuyển ban đầu của pít tông xy lanh công tác để khắc phục khe hở giữa

hai má phanh với đĩa phanh của cơ cấu phanh (m);

k: độ cứng của vật liệu làm má phanh (N/m2);

Fms: lực cản nhớt của dầu (N);

µ: hệ số cản nhớt của dầu (Kgm/s)

* Như vậy, mô hình mô phỏng “khối xi lanh công tác 2” gồm:

- Đầu vào của khối:

+ Q22 lưu lượng dầu qua van điều khiển tới cơ cấu phanh bánh sau bên trái

- Đầu ra của khối:

+ Pxl4 áp suất tại xy lanh công tác cơ cấu phanh bánh sau bên trái

+ MpSt là mômen phanh bánh sau bên tráiwww.oto-hui.com* Sơ đồ mô phỏng thể hiện trong hình 47Hình 47 : Sơ đồ mô phỏng xilanh công tác 43.3.4. Khối bộ điều khiển điện tử (ECU)

* Chế độ điều khiển van ABS ở chế độ trượt quay của ECU trung tâm.

Hoạt động theo yêu cầu của các điều kiện làm việc của hệ thống; được tổng hợp

bằng công cụ Matlab – Stateflow, gồm 4 trạng thái làm việc:phanh bình thường tăng áp,

giữ áp, giảm áp (hình 48).Hình 48 : Sơ đồ mô phỏng trạng thái làm việc của van ABS.

- Trạng thái phanh bình thường: Biến điều khiển tăng áp được đặt bằng 1

(dktang=1), biến điều khiển giảm áp được đặt bằng 0 (dkgiam=0), trạng thái bơm hồi dầu

được đặt làm việc (BomOn = 0)www.oto-hui.com- Trạng thái tăng áp: Biến điều khiển tăng áp được đặt bằng 1 (dktang=1), biến điều

khiển giảm áp được đặt bằng 0 (dkgiam=0).

- Trạng thái giữ áp: Biến điều khiển tăng áp được đặt bằng 0 (dktang=0), biến điều

khiển giảm áp được đặt bằng 0 (dkgiam=0), trạng thái bơm hồi dầu được đặt làm việc

(Bom ON=1).

- Trạng thái giảm áp: Biến điều khiển tăng áp được đặt bằng 0 (dktang=0), biến điều

khiển giảm áp được đặt bằng 0 (dkgiam=1), trạng thái bơm hồi dầu được đặt làm việc

(Bom ON=1).

* Điều kiện của các chuyển đổi từ trạng thái này sang trạng thái khác được xác định như

sau:

- Chuyển đổi mặc định ở trạng thái tăng áp: khi có hiện tượng trượt quay thì độ trượt

của các bánh xe sẽ được chuyển đổi mặc định vào trạng thái phanh bình thường.

- Chuyển đổi từ trạng thái tăng áp về trạng thái giữ áp: giá trị độ trượt của bánh xe

nhỏ hơn giá trị định trước (s< Tr1 )

- Chuyển đổi từ trạng thái giữ áp về trạng thái tăng áp: giá trị độ trượt của bánh xe

lớn hơn giá trị định trước (s> Tr2 ) và

- Chuyển đổi từ trạng thái giữ áp về trạng thái giảm áp: giá trị độ trượt của bánh xe

nhỏ hơn giá trị định trước (s< Tr3 )

- Chuyển đổi từ trạng thái giảm áp về trạng thái giữ áp: giá trị độ trượt của bánh xe

lớn hơn giá trị định trước (s> Tr4 )

Như vậy, ta có quá trình điều khiển của ECU trên mô hình mô phỏng như sau

Mô hình mô phỏng khối “bộ điều khiển ECU ” gồm:

- Đầu vào của khối:

+ tSp và tTp: giá trị độ trượt của bánh sau bên phải và bánh trước bên phải.

+ tSt và tTt: hiệu giá trị độ trượt của bánh sau bên trái và bánh trước bên trái.

+ v : Vận tốc của ô tô

- Đầu ra của khối:

+ dktang1: giá trị định trước mở van tăng áp điều khiển cơ cấu phanh bánh trước bên trái.

+ dktang 2: giá trị định trước mở van tăng áp điều khiển cơ cấu phanh bánh sau bên phải

+ dktang 3: giá trị định trước mở van tăng áp điều khiển cơ cấu phanh bánh trước bên phảiwww.oto-hui.comTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

* Như vậy, mô hình mô phỏng “khối xi lanh công tác 2” gồm:

Tải bản đầy đủ ngay(105 tr)

×