Tải bản đầy đủ - 99 (trang)
V sinh thi t b . ệ

V sinh thi t b . ệ

Tải bản đầy đủ - 99trang

H th ng x lý n c này làm m m n
c theo tiêu chu n ch t l ng
ệ ố
ử ướ
ề ướ
ẩ ấ ượ
n c trong s n xu t cũng nh n
c s d ng trong t t c các công đo n c a quy ướ
ả ấ
ư ướ ử ụ ấ ả
ạ ủ
trình s n xu t. ả

Hình 24: H th ng x lý n c s ch c a nhà máy.
ệ ố ả
ướ ạ ủ
N c sau khi đ
c x lý s đi qua h th ng gia nhi t, nh m nâng cũng ướ
ượ ử
ẽ ệ ố
ệ ằ
nh h nhi t đ c a n c theo yêu c u c a t ng cơng đo n c a q trình s n
ư ạ ệ ộ ủ
ướ ầ
ủ ừ ạ
ủ ả
xu t, cu i cùng đ c đ a và hai tank l n ch a n
c, 1 tank n c nóng và 1 tank
ấ ố
ượ ư
ớ ứ
ướ ướ
n c l nh, t đây n
c s đ c s d ng trong t t c các công đo n s n xu t
ướ ạ ừ
ướ ẽ ượ ử ụ ấ ả
ạ ả
ấ khác trong quá trình s n xu t.
ả ấ

2. V sinh s n xu t. ệ


ả ấ

2.1 V sinh thi t b . ệ


ế ị
Sau khi ho t đ ng, m i thi t b đ u đ c v sinh b ng h th ng cap CIP
ạ ộ ỗ
ế ị ề ượ
ệ ằ
ệ ố v sinh, còn các đ
ng ng thì đ c thanh trùng b ng máy thanh trùng làm l nh
ệ ườ
ố ượ
ằ ạ
nhanh.
89
Sau 60 m bia, ti n hành v sinh toàn b thi t b b ng xút và h p ch t tr ẻ
ế ệ
ộ ế ị ằ
ợ ấ ợ
v sinh. Riêng v i tank lên men là thi t b yêu c u v đ v sinh cao h n thì s ệ
ớ ế ị
ầ ề ộ ệ
ơ ử
d ng: ụ
­ Ch t t y r a: trimetal HC 2V ấ ẩ ử
­ Ch t di t khu n: oxonia 0.5V ấ
ệ ẩ
Hai ch t này đ c hòa tan tr c ti p vào m t h th ng ch a n
c r a ấ
ượ ự
ế ộ
ệ ố
ứ ướ
ử chuyên d ng và đ
c b m vào nh ng tank lên men c n v sinh và các thi t b ụ
ượ ơ
ữ ầ
ệ ế ị
đ c bi t c n v sinh s ch. ặ
ệ ầ ệ
ạ Ti n hành v sinh tank:
ế ệ
­
Tăng nhi t đ cho tank lên men, thu h t Co ệ ộ
ế
2
trong tank ra ngồi, ki m tra ể
hóa ch t trong thùng CIP l nh. L p đ ng ng theo yêu c u v sinh.
ấ ạ
ắ ườ
ố ầ
ệ ­ Quá trình v sinh:
ệ + V sinh n
c l n 1: ệ
ướ ầ •
M van CIP l nh và h i CIP l nh trên b ng dòng, m van ở
ạ ồ
ạ ả
ở c p và h i tank c n v sinh, m van hút khoang ch a
ấ ồ ở
ầ ệ
ơ ở
ứ n
c c u thùng CIP l nh, đóng h t các van h i v thùng CIP, ướ ả
ạ ế
ồ ề m van x ra c ng.
ở ả


B t b m c p CIP, khi có n c trong khoang b m h i thì b t
ậ ơ ấ
ướ ơ
ồ ậ
b m h i CIP, th i gian đ u x ra c ng sau đó cho h i v ơ
ồ ờ
ầ ả
ố ồ
ề khoang n
c ch y tu n hoàn, cu i cùng dùng n c s ch
ướ ạ
ầ ố
ướ ạ
tráng l i. ạ
+ V sinh trimetal: ệ

M van hút khoang Tri, b t b m CIP l nh, b t b m h i CIP ở
ậ ơ ạ
ậ ơ ồ
khi đã có d ch khoang b m, ki m tra cu i đ ng h i n u
ị ở
ơ ể
ố ườ ồ ế
th y xu t hi n Tri thì đóng van x ra c ng đ ng th i m van ấ
ấ ệ
ả ố
ồ ờ
ở h i v khoang ch a Tri.
ồ ề ứ
• Th i gian v sinh theo yêu c u cơng ngh .
ờ ệ
ầ ệ
90

K t thúc t t b m CIP, đóng van hút khoang Tri, ki m tra h i ế
ắ ơ ể
ồ h t thì t t b m h i CIP.
ế ắ ơ
ồ + V sinh n
c l n 2: M c đích l n này là tráng r a s ch trimetal tr c
ệ ướ ầ
ụ ầ
ử ạ ướ
khi chuy n sang v sinh oxonia, thao tác nh v sinh n c l n 1, chú ý
ể ệ
ư ệ ướ ầ
ban đ u ph i dùng n c đu i h t trimetal đ ti t ki m hóa ch t.
ầ ả
ướ ổ ế
ể ế ệ
ấ + V sinh oxonia: thao tác t
ng t nh v sinh b ng trimetal, chú ý v ệ
ươ ự
ư ệ ằ
ệ sinh hóa ch t khoang nào thì m van hút vào van h i khoang đó.
ấ ở
ồ ­ Chú ý: v i tank chu n b đón d ch ph i x hóa ch t tr
c khi đón d ch, đ i ớ
ẩ ị
ị ả ả
ấ ướ ị
ố v i tank ch a bia sáng ph i dùng áp su t x s ch, hút h t mùi m i chuy n
ớ ứ
ả ấ ả ạ
ế ớ
ể bia sáng vào.

2.2 V sinh chung. ệ


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

V sinh thi t b . ệ

Tải bản đầy đủ ngay(99 tr)

×