Tải bản đầy đủ - 99 (trang)
M c tiêu ch t l ng c a nhà máy bia NaDa năm 2009. Ch tiêu s n ph m bia NaDa: ỉ ướ

M c tiêu ch t l ng c a nhà máy bia NaDa năm 2009. Ch tiêu s n ph m bia NaDa: ỉ ướ

Tải bản đầy đủ - 99trang

3.3 Thanh trùng bia.


M c đích c a q trình này là làm t m ng ng ho t đ ng c a n m men, ụ
ủ ạ
ư ạ ộ
ủ ấ
tiêu di t các vi sinh v t l còn sót l i, đ m b o cho bia không b bi n đ i nhi u ệ
ậ ạ ạ
ả ả
ị ế ổ
ề trong đi u ki n th
ng. ề
ệ ườ
Quá trình thanh trùng bia chai đ c th c hi n b ng ph
ng pháp thanh ượ
ự ệ
ằ ươ
trùng Pasteur. Thi t b thanh trùng là h m thanh trùng g m nhi u khoang, t ng
ế ị ầ
ồ ề
ươ ng v i các giai đo n nâng nhi t, gi nhi t, h nhi t. Tác nhân trao đ i nhi t là
ứ ớ
ạ ệ
ữ ệ
ạ ệ
ồ ệ
n c nóng do tính t i u.
ướ ố ư

3.4 Ki m tra, dán nhãn và hoàn t t s n ph m. ể


ấ ả ẩ
Bia ra kh i máy thanh trùng đ c ki m tra các ch tiêu v đ đ y, đ s ch
ỏ ượ
ể ỉ
ề ộ ầ ộ ạ
cũng nh đ kín c a chai. Các chai không đ m b o k thu t nh : V b n, bia ư ộ
ủ ả
ả ỹ
ậ ư
ỏ ẩ đ c, b t n p,… đ u ph i lo i b .
ụ ậ ắ
ề ả
ạ ỏ Chai bia đ
c th i khô tr c khi đi qua máy dán nhãn công su t 500
ượ ổ
ướ ấ
chaih, và dán phoi nhôm lên c chai. Nhãn tuân theo các qui đ nh chung v bao ổ
ị ề
bì. Sau khi dán nhãn chai đ c băng t i chuy n qua máy b n ch và b ph n
ượ ả
ể ắ
ữ ộ
ậ x p két.
ế

4. Ch tiêu ch t l ng s n ph m bia NaDa.


ỉ ấ ượ
ả ẩ

4.1 M c tiêu ch t l ng c a nhà máy bia NaDa năm 2009.


ụ ấ ượ

- Đ u t chi u sâu, n đ nh và nâng cao ch t l ng đáp ng nhu c u khách
ầ ư ề
ổ ị
ấ ượ ứ
ầ hàng c v s l
ng và ch t l ng.
ả ề ố ượ ấ ượ
- Nâng cao s n l ng tiêu th cũng nh s n xu t t 28 tri u lít năm 2008 lên d
ả ượ ụ
ư ả ấ ừ
ệ ự
ki n là 30 tri u lít năm 2009 này. ế
ệ - Tri n khai áp d ng h th ng qu n lý ch t l
ng ISO 9001-2000 đ i v i nhà ể
ụ ệ ố
ả ấ ượ
ố ớ máy đ u ng NaDa
ồ ố - n đ nh s n ph m bia chi t chai th y tinh trên dây chuy n hi n đ i h n.
Ổ ị
ả ẩ
ế ủ
ề ệ
ạ ơ

4.2 Ch tiêu s n ph m bia NaDa: ỉ


ả ẩ
- Hàm l ng ch t hòa tan ban đ u:
ượ ấ

87
+ Ankol: 3.8÷5 Vol + VDK: 0.15 mgl
- Màu s c: 4.5 EB ắ
- Hàm l ng CO
ượ
2
: + Bia h i: 4.2gl
ơ + Bia chai: 5gl
- Hàm l ng O
ượ
2
: 0.2gl. - Đ axit: 1.3 – 1.6
ộ - Đ pH = 4
ộ ±
0.2
III – N C, V SINH S N XU T VÀ V SINH MÔI TR
NG. ƯỚ
Ệ Ả
Ấ Ệ
ƯỜ 1. N

c. ướ


Nhà máy bia NaDa s d ng tr c ti p ngu n n c n m trong h th ng
ử ụ ự
ế ồ
ướ ằ
ệ ố
n c s ch thành ph Nam Đ nh, qua h th ng x lý n
c riêng c a nhà máy s ướ ạ
ố ị
ệ ố ử
ướ ủ
ẽ cho ra ngu n n
c s d ng trong s n xu t theo các tiêu chu n an toàn và tiêu ồ
ướ ử ụ
ả ấ
ẩ chu n n
c s d ng trong s n xu t bia đã đ c đ c p ph n t ng quan.
ẩ ướ ử ụ
ả ấ
ượ ề ậ
ầ ổ Gi i thi u h th ng x lý n
c c a nhà máy bia NaDa: ớ
ệ ệ ố
ử ướ ủ
N c
ướ
S đ 5: ơ ồ
Quy trình x lý n c nhà máy bia NaDa
ử ướ
88
Bình ch a
ứ n

c ướ


đã x ử
lý Đi u
ề ch nh
ỉ pH
Ki m ề
M ề
m hóa
n ướ
c Carbon
ho t ạ
tính
H th ng x lý n c này làm m m n
c theo tiêu chu n ch t l ng
ệ ố
ử ướ
ề ướ
ẩ ấ ượ
n c trong s n xu t cũng nh n
c s d ng trong t t c các công đo n c a quy ướ
ả ấ
ư ướ ử ụ ấ ả
ạ ủ
trình s n xu t. ả

Hình 24: H th ng x lý n c s ch c a nhà máy.
ệ ố ả
ướ ạ ủ
N c sau khi đ
c x lý s đi qua h th ng gia nhi t, nh m nâng cũng ướ
ượ ử
ẽ ệ ố
ệ ằ
nh h nhi t đ c a n c theo yêu c u c a t ng cơng đo n c a q trình s n
ư ạ ệ ộ ủ
ướ ầ
ủ ừ ạ
ủ ả
xu t, cu i cùng đ c đ a và hai tank l n ch a n
c, 1 tank n c nóng và 1 tank
ấ ố
ượ ư
ớ ứ
ướ ướ
n c l nh, t đây n
c s đ c s d ng trong t t c các công đo n s n xu t
ướ ạ ừ
ướ ẽ ượ ử ụ ấ ả
ạ ả
ấ khác trong quá trình s n xu t.
ả ấ

2. V sinh s n xu t. ệ


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

M c tiêu ch t l ng c a nhà máy bia NaDa năm 2009. Ch tiêu s n ph m bia NaDa: ỉ ướ

Tải bản đầy đủ ngay(99 tr)

×