Tải bản đầy đủ - 99 (trang)
Chu n b chai chi t. ẩ Chi t chai, đóng n p. ế Thanh trùng bia. Ki m tra, dán nhãn và hồn t t s n ph m. ể

Chu n b chai chi t. ẩ Chi t chai, đóng n p. ế Thanh trùng bia. Ki m tra, dán nhãn và hồn t t s n ph m. ể

Tải bản đầy đủ - 99trang

Hình 23: H th ng l c trong bia nhà máy bia NaDa. ệ ố
ọ H th ng l c trong bia s d ng màng l c m m v i các lo i b t tr l c s
ệ ố ọ
ử ụ ọ
ề ớ
ạ ộ ợ ọ ử d ng trong công ngh l c vi sinh, đó là các lo i đ t b t tr l c đ
c nh p kh u ụ
ệ ọ ạ ấ ộ ợ ọ
ượ ậ
ẩ ngun d ng bao gói.
ạ Cơng su t l c 15÷30 nghìn líth, đ m b o t c đ l c nhanh chóng cho s n
ấ ọ ả
ả ố ộ ọ
ả ph m bia non sau khi lên men. H th ng l c này đ m b o l c trong các thành
ẩ ệ ố
ọ ả
ả ọ ph n t p ch t gây v n đ c trong bia nh xác men, t p ch t khác,…
ầ ạ ấ
ẩ ụ
ư ậ
ấ Bia sau khi l c đ
c đ a chuy n tr c ti p vào tank n đ nh s n ph m đ ọ
ượ ư
ể ự
ế ổ
ị ả
ẩ ể
n đ nh ch t l ng bia.
ổ ị
ấ ượ Bia đ
c n đ nh trong hai tank l n d ng bình ch a, đây các ch s v ượ ổ
ị ớ
ạ ứ ở
ỉ ố ề đ c n, n ng đ CO
ộ ồ ồ

2
, n ng đ O ồ

2
,… và các ch s khác. Sau khi bia n đ nh ỉ ố
ổ ị
trong 1÷2 ngày thì chuy n sang phân x ng chi t chai.
ể ưở
ế

3. Chi t chai. ế


3.1 Chu n b chai chi t. ẩ


ị ế
Chai m i ho c chai thu h i đ c ngâm trong n
c m 40 ớ
ặ ồ ượ
ướ ấ C, sau đó v t ra
ớ r a b ng dung d ch xút n ng đ 2-5. Tráng l i b ng n
c m và sát trùng ử
ằ ị
ồ ộ
ạ ằ
ướ ấ b ng h i n
c nóng ho c dung d ch Clo. Tráng l n cu i b ng n c th
ng, ằ
ơ ướ
ặ ị
ầ ố
ằ ướ
ườ th i khô và đ a v nhi t đ th
ng. Ki m tra b ng m t th ng ho c đèn huỳnh
ổ ư
ề ệ ộ ườ
ể ằ
ắ ườ
ặ quang, n u chai b b n hay s t n , ph i lo i b . T c đ r a t i đa là 20.000chai
ế ị ẩ
ứ ẻ ả
ạ ỏ ố ộ ử ố
h.
84

3.2 Chi t chai, đóng n p. ếTr c khi v n hành ph i ki m tra các thông s k thu t, đ m b o an toàn
ướ ậ
ả ể
ố ỹ ậ
ả ả
khi chi t. Chi t trên máy t đ ng công su t t i đa 10.000 chaih. ế
ế ự ộ
ấ ố N p chai tr
c khi đóng n p ph i đ c v sinh s ch s . Máy đóng n p
ắ ướ
ắ ả ượ
ệ ạ
ẽ ắ
chai ph i đ c g n liên hoàn v i máy chi t, cùng m t h d n đ ng và đi u
ả ượ
ắ ớ
ế ộ
ệ ẫ ộ
ề ch nh, nh m rút ng n th i gian bia tiêp xúc khơng khí, nhi m vi sinh v t và tránh
ỉ ằ
ắ ờ
ễ ậ
th t thoát CO ấ
2
. Th i gian tính t khi chi t bia đ n khi đóng n p là 5 giây.
ờ ừ
ế ế

85
S đ 4: ơ ồ
S đ quy trình chi t chai ơ ồ
ế Ki m tra chai

Chi t chai và đóng n p ế
ắ Ki m tra dung tích bia

Thanh trùng
Dãn nhãn
Ki m tra nhãn ể
Ch t két ấ
X p vào pallet ế
Pullet chai thu h i ồ
Kho thành ph m ẩ
NaOH 2÷2.5
N p ắ
Két
R a két ử
Chuy n két lên băng t i ể

G p chai ắ
R a chai ử
R ửa n p

86

3.3 Thanh trùng bia.


M c đích c a q trình này là làm t m ng ng ho t đ ng c a n m men, ụ
ủ ạ
ư ạ ộ
ủ ấ
tiêu di t các vi sinh v t l còn sót l i, đ m b o cho bia không b bi n đ i nhi u ệ
ậ ạ ạ
ả ả
ị ế ổ
ề trong đi u ki n th
ng. ề
ệ ườ
Quá trình thanh trùng bia chai đ c th c hi n b ng ph
ng pháp thanh ượ
ự ệ
ằ ươ
trùng Pasteur. Thi t b thanh trùng là h m thanh trùng g m nhi u khoang, t ng
ế ị ầ
ồ ề
ươ ng v i các giai đo n nâng nhi t, gi nhi t, h nhi t. Tác nhân trao đ i nhi t là
ứ ớ
ạ ệ
ữ ệ
ạ ệ
ồ ệ
n c nóng do tính t i u.
ướ ố ư

3.4 Ki m tra, dán nhãn và hoàn t t s n ph m. ể


ấ ả ẩ
Bia ra kh i máy thanh trùng đ c ki m tra các ch tiêu v đ đ y, đ s ch
ỏ ượ
ể ỉ
ề ộ ầ ộ ạ
cũng nh đ kín c a chai. Các chai khơng đ m b o k thu t nh : V b n, bia ư ộ
ủ ả
ả ỹ
ậ ư
ỏ ẩ đ c, b t n p,… đ u ph i lo i b .
ụ ậ ắ
ề ả
ạ ỏ Chai bia đ
c th i khô tr c khi đi qua máy dán nhãn công su t 500
ượ ổ
ướ ấ
chaih, và dán phoi nhôm lên c chai. Nhãn tuân theo các qui đ nh chung v bao ổ
ị ề
bì. Sau khi dán nhãn chai đ c băng t i chuy n qua máy b n ch và b ph n
ượ ả
ể ắ
ữ ộ
ậ x p két.
ế

4. Ch tiêu ch t l ng s n ph m bia NaDa.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chu n b chai chi t. ẩ Chi t chai, đóng n p. ế Thanh trùng bia. Ki m tra, dán nhãn và hồn t t s n ph m. ể

Tải bản đầy đủ ngay(99 tr)

×