Tải bản đầy đủ - 99 (trang)
Quy trình cơng đo n n u. ạ

Quy trình cơng đo n n u. ạ

Tải bản đầy đủ - 99trang

+ Trong quá trình v n hành, đ h n ch búa b mòn m t bên thì m i ngày ậ
ể ạ ế
ị ộ
ỗ cơng nhân đi u ch nh đ i chi u quay c a búa. N u l
i nghi n b rách mà không ề
ỉ ổ
ề ủ
ế ướ ề
ị k p thay s nh h
ng đ n đ m n c a b t và t đó nh h ng đ n quá trình h
ị ẽ ả
ưở ế
ộ ị ủ
ộ ừ
ả ưở
ế ồ
hóa, d ch hóa, đ ng hoá và gi m hi u su t thu h i. Do đo, th 2 hàng tu n là
ị ườ
ả ệ
ấ ồ
ứ ầ
ngày t ng v sinh tồn b máy móc thi t b trong phân x ng n u.
ổ ệ
ộ ế ị
ưở ấ
+ Trong h th ng xu t xay, b i malt thu h i s đ c t n d ng đ n u,
ệ ố ấ
ụ ồ ẽ ượ ậ
ụ ể ấ
còn b i g o thì khơng. ụ ạ
+ Th i gian nghi n xong 2000kg g o kho ng 35 phút và th i gian nghi n ờ
ề ạ
ả ờ
ề xong 2900kg malt kho ng 75 phút.
ả + Máy nghi n có cơng su t 4 t nh v i đ ng c 37kw.
ề ấ
ấ ớ ộ
ơ

1.5 Quy trình cơng đo n n u. ạ1.5.1 H hóa n u cháo ồ
ấ - M c đích q trình này là chuy n tinh b t trong g o d ng không tan v d ng
ụ ể
ộ ạ ở ạ
ề ạ hòa tan ph c v cho q trình đ
ng hóa. ụ
ụ ườ
Hình 11: Phía trên n i h hóa n u cháo
ồ ồ ấ
58
- Nguyên li u cho m t m n u: ệ
ộ ẻ ấ
+ G o 350kg + 100kg malt lót, và n c v i t l : n
cg o + malt = 15 ạ
ướ ớ ỷ ệ ướ
ạ + Enzym b sung: Termamyl L120
ổ + Ph gia: CaSO

4
.2H
2
O - Ti n hành n u:
ế ấ
+ B c 1: C p n
c vào n i gi nhi t đ 50 ướ
ấ ướ
ổ ữ
ệ ộ ở C, sau đó cho 1 l p malt
ớ lót kho ng 10kg m c đích đ h tr q trình h hóa vì malt ch a ít tinh b t và
ả ụ
ể ỗ ợ ồ
ứ ộ
có 1 l ng emzym s làm gi m đ nh t c a d ch h hóa và th y phân m t ph n
ượ ẽ
ả ộ
ớ ủ ị
ồ ủ
ộ ầ
nh các ch t tinh b t, protein, axit amin,… ở
ấ ộ
+ B c 2: Cho các hóa ch t b sung CaSO
ướ ấ ổ
4
.2H
2
O, Termamyl vào.

CaSO
4
.2H
2
O có vai trò làm gi m đ c ng c a n c, làm b n
ả ộ ứ
ủ ướ
ề enzym.
• Termamayl là m t ch ph m c a α-amylaza có kh năng ch u
ộ ế
ẩ ủ
ả ị
nhi t, có tác d ng th y phân tinh b t. ệ
ụ ủ
ộ + B
c 3: G o đã đ c nghi n nh đ
c chuy n vào và ph i tr n ướ
ạ ượ
ề ỏ ượ
ể ố
ộ kho ng 10 phút t t c v i 14.3hl n
c 50 ả
ấ ả ớ ướ ở
C, sau đó ngâm 10 phút. ủ
+ B c 4: Nhi t đ đ
c nâng lên 75 ướ
ệ ộ ượ C trong 25 phút, sau đó gi 15 phút
ữ 75
ở C. Ti p đó nâng lên 100
ế C trong 45 phút, sau đó gi 20 phút.


Ngâm 50 ủ ở
C đ t o đi u ki n cho proteaza trong malt lót ho t ể ạ
ề ệ
ạ đ ng.


Nâng lên 75 C, trong đó tr i quá ng
ng 65 ả
ưỡ C đ β-amylaza ho t
ể ạ
đ ng, th i gian này di n ra trong 25 phút. ộ
ờ ễ

Gi nhi t đ 75 ữ
ệ ộ ở
C 15 phút đ ở
ể α
-amylaza ho t đ ng, th i ạ
ộ ờ
gian này tinh b t đ c th y phân g n nh hồn tồn.
ộ ượ ủ
ầ ư

Trong quá trìng nâng nhi t đ lên 100 ệ ộ
C tr i qua b c nhi t đ
ả ướ
ệ ộ ở 90
C trong 10 phút, đây là nhi t đ t i u cho quá trình h hóa, ệ ộ ố ư
ồ nh ng nhi t đ này dung d ch r t nh t, khó bom vào n i malt,
ư ở
ệ ộ ị
ấ ớ

59
vì th nhi t đ c n tăng lên 100 ế
ệ ộ ầ C và gi 20 phút đ làm loãng
ữ ở ể
dung d ch gi m đ nh t đ ng th i đ hòa tan nh ng h t tinh ị
ả ộ
ớ ồ
ờ ể ữ
ạ b t l n còn l i.
ộ ớ ạ
- Trong q trình n u dung d ch đ c khu y đ o liên t c nh 2 cánh dao l n
ấ ị
ượ ấ
ả ụ
ờ ớ ở
đáy n i, giúp cho h hóa nhanh h n. C n đ m b o đ pH 5.2÷5.6 c a d ch n u ồ
ồ ơ
ầ ả
ả ộ
ủ ị
ấ đ các enzym ho t đ ng b ng cách b sung H
ể ạ ộ
ằ ổ
2
SO
4
2. - T ng th i gian h hóa là 125 phút.
ổ ờ

Hình 12: Hai cánh dao trong đáy n i n u cháo
ồ ấ 1.5.2 Đ
ng hóa. ườ
- M c đích q trình này là s d ng h enzym có s n trong malt đ phân c t các ụ
ử ụ ệ
ẵ ể
ắ h p ch t cao phân t khơng hòa tan trong b t malt thành d ng hòa tan trong
ợ ấ
ử ộ
ạ n
c, chúng cũng v i các ch t hòa tan trong d ch h hóa và nguyên li u khác ướ
ớ ấ
ị ồ
ệ chuy n thành ch t hòa tan c a d ch đ
ng n c nha.
ể ấ
ủ ị
ườ ướ
- Nguyên li u: ệ
+ T l n cmalt = 51
ỷ ệ ướ
60
+ Ch ph m enzym: Cereflo ế
ẩ + Ch t ph gia: H
ấ ụ
3
PO
4
, CaSO
4
.2H
2
O, CaCl
2
. - Ti n hành n u:
ế ấ
Hình 13: Phía trên n i đ ng hóa malt.
ồ ườ + B
c 1: Song song v i h hóa là q trình c p n c và n i malt và gi
ướ ớ ồ
ấ ướ
ồ ữ
45 ở
C; sau khi h hóa đ c 1 n a th i gian thì b t đ u ti n hành cho hóa ch t
ồ ượ
ử ờ
ắ ầ ế
ấ và các lo i ch ph m enzym và cho malt đã nghi n vào n i.
ạ ế
ẩ ề
ồ •
Cereflo: là ch ph m c a β-glucanaza nh m gi m đ nh t ế
ẩ ủ
ằ ả
ộ ớ
c a d ch đ ng.
ủ ị
ườ

H
3
PO
4
: nh m đi u ch nh pH c a môi tr ng d ch đ
ng. ằ
ề ỉ
ủ ườ
ị ườ

CaSO
4
.2H
2
O, CaCl
2
: gi m đ c ng c a n c.
ả ộ ứ
ủ ướ
+ B c 2: Malt ngâm 25 phút đ n
c xâm nh p vào n i nhũ, các h p ướ
ủ ể ướ
ậ ộ
ợ ch t phân t th p có s n trong nguyên li u s hòa tan vào n
c và tr thành ấ
ử ấ ẵ
ệ ẽ
ướ ở
ch t chi t c a d ch đ ng sau này.
ấ ế ủ
ị ườ
61
+ B c 3: Chuy n dung d ch h hóa cháo và malt; nâng nhi t đ lên
ướ ể
ị ồ
ệ ộ
67
o
C trong 10 phút và gi 50 phút đ t o đi u ki n cho β-amylaza ho t đ ng. ữ ở
ể ạ ề
ệ ạ ộ
+ B c 4: Nâng lên nhi t đ 76
ướ ệ ộ
C trong 10 phút và gi 15 phút đ α- ữ ở
ể amylaza ho t đ ng.
ạ ộ - K t thúc quá trình đ
ng hóa d ch đ ng thu đ
c có n ng đ đ ng là 9.7
ế ườ
ị ườ
ượ ồ
ộ ườ thì k t thúc quá trình n u. N u n ng đ đ
ng không đ thì b sung đ ng.
ế ấ
ế ồ
ộ ườ ủ
ổ ườ
- T n u th ng n u 8 m liên t c, n u n ng đ đ
ng các m không đ t ổ ấ
ườ ấ
ẻ ụ
ế ồ
ộ ườ ở
ẻ ạ
tiêu chu n thì m n u cu i cùng n ng đ đ ng đ
c đi u ch nh đ cho ẩ
ở ẻ ấ
ố ồ
ộ ườ ượ
ề ỉ
ể n ng đ đ
ng c a d ch lên men đ t tiêu chu n. ồ
ộ ườ ủ
ị ạ
ẩ 1.5.3 L c d ch đ
ng. ọ
ị ườ
- M c đích q trình này là lo i b bã malt; bã g o g m: v , h t c n, các c u t ụ
ạ ỏ ạ
ồ ỏ ạ ặ
ấ ử khơng hòa tan ra kh i d ch đ
ng. ỏ ị
ườ
Hình 14: 2 n i l c
ồ ọ - Ti n hành: Quá trình này g m 2 giai đo n.
ế ồ

62
+ Giai đo n 1: L c h n h p th y phân, thu đ c n
c nha đ u. C p ạ
ọ ỗ
ợ ủ
ượ ướ
ầ ấ
n c qua h th ng đ
ng ng đ ch a đ y kho ng không gi a 2 đáy. B m ướ
ệ ố
ườ ố
ể ứ
ầ ả
ữ ơ
d ch đ ng và thùng l c – b t h th ng cánh khu y đ dàn đ u kh i d ch. Đ
ị ườ
ọ ậ ệ ố
ấ ể
ề ố ị
ể yên kh i d ch trong 10 phút đ l p bã l ng xu ng, t o l p l c. M van x d ch –
ố ị ể ớ
ắ ố
ạ ớ ọ ở
ả ị d ch đ
ng lúc này còn đ c nên ph i b m h i l u v thùng l c t i khi d ch ị
ườ ụ
ả ơ
ồ ư ề
ọ ớ ị
trong thì b m ngay sang n i n u hoa houblon. ơ
ồ ấ + Giai đo n 2: R a bã, thu n
c nha cu i. C p n c r a có nhi t đ
ạ ử
ướ ố
ấ ướ
ử ệ
ộ kho ng 76÷77
ả C vào kh i bã. đây, ph n ch t tan c n thi t còn n m trong bã
ố Ở
ầ ấ
ầ ế
ằ đ
c chuy n vào n c r a nh hi n t
ng khu ch tán. K t thúc r a bã khi ượ
ể ướ
ử ờ
ệ ượ
ế ế
ử n
c r a có n ng đ đ ng 1
ướ ử ồ
ộ ườ P, n u r a ti p, n
c nha b loãng đ c bi t 1 ế ử
ế ướ
ị ặ
ệ s ch t đ ng và tanin s đ
c trích ly vào n c nha t o mùi v khó ch u. N
c ố
ấ ắ ẽ ượ
ướ ạ
ị ị
ướ r a đ
c b m sang n i hoa. ử
ượ ơ
ồ - Áp l c l c là y u t quan tr ng đ m b o ti n trình l c – có th đi u ch nh
ự ọ ế ố
ọ ả
ả ế
ọ ể ề
ỉ b ng cách tăng ho c gi m l u l
ng d ch cháo b m vào ho c d ch đ ng ch y
ằ ặ
ả ự ượ
ị ơ
ặ ị
ườ ả
ra. - T c đ l c d ch ph thu c đ nh t d ch đ
ng. Đ nh t càng cao thì t c đ ố
ộ ọ ị
ụ ộ
ộ ớ ị
ườ ộ
ớ ố
ộ l c càng ch m vì th gi m đ nh t c a d ch đ
ng, l c nhi t đ t ng đ i
ọ ậ
ế ả ộ
ớ ủ ị
ườ ọ ở
ệ ộ ươ ố
cao và n c s d ng l c cũng nhi t đ cao kho ng 75÷77
ướ ử ụ ọ
ở ệ ộ
ả C. Ngoài ra, l c
ọ ở nhi t đ cao thì khi n u hoa s gi m th i gian và nhi t c p cho n i hoa.
ệ ộ ấ
ẽ ả ờ
ệ ấ ồ
- N ng đ đ ng c a d ch cu i cùng c a quá trình l c là 9.7
ồ ộ ườ
ủ ị
ố ủ
ọ P.
1.5.4 N u hoa houblon hóa. ấ
- M c đích: N u hoa là q trình đun sơi d ch đ ng v i hoa houblon nh m trích
ụ ấ
ị ườ
ớ ằ
li các thành ph n ch t tan c a hoa vào d ch đ ng. M t khác, đun sôi hoa còn
ầ ấ
ủ ị
ườ ặ
làm m t ho t l c c a các enzym nhi t đ cao, làm đông t protein do s k t ấ
ạ ự ủ
ở ệ ộ
ụ ự ế
h p gi a polyphenol và protein, thanh trùng n c nha do kh năng kháng khu n
ợ ữ
ướ ả
ẩ cao c a hoa houblon, đ ng th i cũng cô đ c n
c nha đ n n ng đ thích h p và ủ
ồ ờ
ặ ướ
ế ồ
ộ ợ
n đ nh thành ph n n c nha
ổ ị
ầ ướ
- Vai trò c a các thành ph n ch t tan: ủ
ầ ấ
+ Các ch t th m: terpen, r u, axeton, aldehyt, este,… t o h
ng th m ấ
ơ ượ
ạ ươ
ơ + Các ch t đ ng: tanin, α-axit, β-axit,… t o v đ ng.
ấ ắ ạ
ị ắ
63
+ Polyphenol: tăng kh năng gi b t và màu s c cho bia, nhi t đ cao ả
ữ ọ ắ
ở ệ ộ
polyphenol k t h p v i protein cao phân t t o ph c d ng màng nh y có tác ế
ợ ớ
ử ạ ứ
ạ ầ
d ng t t cho quá trình l ng c n. ụ
ố ắ
ặ - Ti n hành n u:
ế ấ
Hình 15: Cơng nhân đang cho hoa vào bình ch a hoa c a n i n u. ứ
ủ ồ ấ
+ D ch l c g m n c nha đ u và cu i đ
c b m sang n i hoa và đun ị
ọ ồ
ướ ầ
ố ượ
ơ ồ
đ n nhi t đ sôi kho ng 100 ế
ệ ộ ả
C + Q trình houblon hóa đ
c chia làm 2 l n: ượ


Q trình c p houblon l n 1, ti n hành nâng nhi t đ lên 100.4 ấ
ầ ế
ệ ộ C và
gi nhi t đ này trong su t quá trình c p houblon, th i gian c p ữ ở
ệ ộ ố
ấ ờ
ấ houblon l n 1 kho ng 50 phút. Trong quá trình c p houblon đ
c ầ
ả ấ
ượ kho ng 45 phút thì b sung acid lactic đ đi u ch nh pH. Đ ng th i
ả ổ
ể ề ỉ
ồ ờ
ki m tra đ balling, n u nh không đ t 13 ể
ộ ế
ư ạ
balling thì ph i tăng th i ả
ờ gian đun sôi ho c gi m b t l
ng n c r a. M c đích chính c a
ặ ả
ớ ượ ướ ử
ụ ủ
q trình houblon hố l n 1 là: ầ
64
- Trích ly ch t đ ng, polyphenol, các h p ch t ch a nit và ấ ắ
ợ ấ
ứ ơ
các thành ph n khác c a hoa houblon vào trong d ch đ ng.
ầ ủ
ị ườ
- Làm n đ nh thành ph n c a d ch đ ng, đ a d ch đ
ng ổ
ị ầ
ủ ị
ườ ư
ị ườ
v n ng đ 13 ề ồ
ộ balling, t o cho bia có mùi v c a hoa houblon.
ạ ị ủ
- Làm keo t ph n l n protein b t n đ nh và các ch t không ụ
ầ ớ ấ ổ
ị ấ
hoà tan khác c a d ch đ ng, t o nên “t a nóng” và l ng xu ng
ủ ị
ườ ạ
ủ ắ
ố đáy n i đun sôi. Làm tăng đ b n keo và thành ph n sinh h c
ồ ộ ề
ầ ọ
c a bia đ c n đ nh. Tuy nhiên, nh ng ch t chát tanin khơng
ủ ượ ổ
ị ữ
ấ b oxy hố cũng t o thành ph c v i protein, t n t i trong d ch
ị ạ
ứ ớ
ồ ạ
ị đ
ng d i d ng “t a ngu i”. Đây chính là nguyên nhân làm cho
ườ ướ ạ
ủ ộ
bia thành ph m b đ c. ẩ
ị ụ - Vô ho t tồn b h th ng enzim và vơ trùng d ch đ
ng t o ạ
ộ ệ ố ị
ườ ạ
đi u ki n cho quá trình lên men. ề
ệ - Q trình đun sơi kéo dài x y ra ph n ng caramen, t o ra
ả ả ứ
ạ màu vàng đ c tr ng cho bia vàng.
ặ ư

Sau khi k t thúc quá trình c p houblon l n 1, ti n hành c p houblon ế
ấ ầ
ế ấ
l n 2 kho ng 0.1284 t ng s nguyên li u g o và malt. Th i gian ầ
ả ổ
ố ệ
ạ ờ
c p houblon l n hai r t ng n ch kho ng 5 phút. m c đích chính c a ấ
ầ ấ
ắ ỉ
ả ụ
ủ quá trình c p houblon l n 2 là: trích ly tinh d u trong hoa houblon
ấ ầ
ầ viên. Vì trong q trình đun sơi, ph n l n 77÷88 tinh d u s b
ầ ớ ầ
ẽ ị khuy ch tán trong h i n
c và bay ra ngoài, ph n còn l i có nhi t ế
ơ ướ ầ
ạ ệ
đ bay h i cao h n, s t n t i trong d ch đ ng và sau đó ti p t c
ộ ơ
ơ ẽ ồ ạ
ị ườ
ế ụ m t đi trong quá trình lên men có th đ n 90 ÷ 96 , t n t i m t
ấ ể ế
ồ ạ ộ
l ng r t nh d ng khá b n và gây cho bia mùi th m đ c tr ng.
ượ ấ
ỏ ở ạ ề
ơ ặ
ư

Sau khi c p hoa houblon l n 2 xong, ti p t c đun sôi kho ng 20 phút ấ
ầ ế ụ
ả n a thì k t thúc q trình hoablon hóa. T ng th i gian houblon hóa
ữ ế
ổ ờ
là 75 phút, bao g m 70 phút đun sôi và 5 phút c p houblon l n 2. ồ
ấ ầ
- S n ph m c a q trình houblon hóa là dung d ch ph c t p ch a các ch t tan ả
ẩ ủ
ị ứ ạ
ứ ấ
cùng bã hoa, k t t a protein,… t o ra trong khi n u ế ủ
ạ ấ
65
- Ch tiêu quan tr ng đ đánh giá quá trình đun nóng là n ng đ ch t hòa tan và ỉ
ọ ể
ồ ộ
ấ s t n t i c a các k t t a bông k t t a protein.
ự ồ ạ ủ ế ủ
ế ủ - D ch sau khi n u hoa có n ng đ đ
ng là 9.8 ị
ấ ồ
ộ ườ P.
- Th i gian n u hoa kéo dài kho ng 90 phút. ờ
ấ ả
1.5.5 L ng xuáy. ắ
- M c đích q trình l ng xy là tách c n l n ra kh i d ch đ ng vì d ch đ
ng ụ
ắ ặ ớ
ỏ ị ườ
ị ườ
sau khi houblon hóa là h n h p r t ph c t p, ngồi bã hoa trong đó còn ch a vơ ỗ
ợ ấ ứ ạ
ứ s các lo i m ng l n c a k t t a protein, các h t c n có kích th
c r t khác ố
ạ ả
ớ ủ
ế ủ ạ ặ
ướ ấ nhau.
- Nguyên t c c a l ng xuáy là tách c n d a vào l c h ng tâm.
ắ ủ ắ ặ
ự ự
ướ
Hình 16: N i xuáy l ng x ng n u bia NaDa
ồ ắ
ưở ấ
- Ti n hành. ế
66
+ D ch đ ng sau khi đ
c houblon hóa s đ c b m vào n i l ng xuáy
ị ườ
ượ ẽ ượ
ơ ồ ắ
v i l u t c l n đ c n l ng đ c hút vào tâm thùng.
ớ ư ố ớ ể ặ ắ
ượ + Gi trong 20 phút đ quá trình l ng c n di n ra.
ữ ể
ắ ặ
ễ + D ch thu đ
c sau khi l ng xuáy đ c b m vào h th ng làm l nh
ị ượ
ắ ượ
ơ ệ
ố ạ
nhanh. - T c đ l ng c a chúng ph thu c vào kh i l
ng riêng c a h t, nhi t đ và ố
ộ ắ ủ
ụ ộ
ố ượ ủ
ạ ệ ộ
n ng đ d ch đ ng. Nh ng h t có kích th
c l n có th k t l ng khi nhi t đ ồ
ộ ị ườ
ữ ạ
ướ ớ ể ế ắ
ệ ộ c a d ch đ
ng cao, nh ng h t có kích th c nh thfi l ng nhi t đ th p h n.
ủ ị
ườ ữ
ạ ướ
ỏ ắ
ở ệ ộ ấ
ơ - Th i gian l ng xuáy: 20phút – k t thúc khi nhi t đ đ
ng h xu ng kho ng ờ
ắ ế
ệ ộ ườ ạ
ố ả
90
0C
1.5.6 Làm l nh nhanh. ạ
- M c đích c a làm l nh nhanh d ch nha là đ đ m b o nhi t đ lên men chính ụ
ủ ạ
ị ể ả
ả ệ ộ
kho ng 15÷16 ở
ả C, đ ng th i t o đi u ki n thu n l i cho q trình bão hòa O
ồ ờ ạ
ề ệ
ậ ợ
2
.
Hình 17: C u t o thi t b làm l nh nhanh nhà máy bia NaDa ấ ạ
ế ị ạ
- Ti n hành: ế
+ Tr c khi làm l nh nhanh d ch nha c n v sinh thi t b .
ướ ạ
ị ầ
ề ế ị Tr
c tiên cho ướ
NaOH 2÷2,5 ho c acid 0.5 qua đ ng ng tr
c sau đó r a l i th t s ch ặ
ườ ố
ướ ử ạ
ậ ạ
67
b ng n c s ch. Tr
c khi b m d ch nha ti n hành r a l i đ ng ng b ng
ằ ướ
ạ ướ
ơ ị
ế ử ạ ườ
ố ằ
n c nóng.
ướ + D ch đ
c b m tr c ti p t n i l ng xuáy qua thi t b làm l nh nhanh ị
ượ ơ
ự ế ừ ố ắ
ế ị ạ
và d ch làm l nh nhanh đ c chuy n tr c ti p vào tank lên men.
ị ạ
ượ ể
ự ế
- T t c các m d ch đ u đ c làm l nh đ n 15
ấ ả ẻ ị
ề ượ
ạ ế
C, t ng ng v i nhi t đ lên
ươ ứ
ớ ệ ộ
men chính, ch t t i l nh s d ng đây là n c nhi t đ 2
ấ ả ạ ử ụ
ở ướ ở
ệ ộ C.
- Quá trình làm l nh và d n d ch vào tank lên men có kèm theo vi c s c khí s ch ạ
ẫ ị
ệ ụ ạ
vào 23 t ng l ng d ch d n vào tank. M c đích c a vi c s c khí là cung c p
ổ ượ
ị ẫ
ụ ủ
ệ ụ
ấ đ y đ l
ng oxy c n thi t cho quá trình tăng sinh kh i c a n m men. ầ
ủ ượ ầ
ế ố ủ
ấ + Mùa hè s c 9.4l khíphút.
ụ + Mùa đơng s c 11.6l khíphút.

Hình 18: Tồn c nh t n u. ả
ổ ấ Nh v y, đ n công đo n này là k t thúc công vi c c a t n u, t n u
ư ậ ế
ạ ế
ệ ủ ổ ấ
ổ ấ trong h th ng s n xu t bia c a m t nhà máy bia nói chung cũng nh nhà máy
ệ ố ả
ấ ủ
ộ ư
bia NaDa nói riêng là t nhi m v quan tr ng hàng đ u. Công đo n n u g n nh ổ
ệ ụ
ọ ầ
ạ ấ
ầ ư
đã quy t đ nh đ n 80÷90 thành cơng c a m t m bia. T i sao nói nh th , ế ị
ế ủ
ộ ẻ
ạ ư ế
công đo n n u đã đ m b o g n nh 100 thành ph n nguyên li u cho m t m ạ
ấ ả
ả ầ
ư ầ
ệ ộ

68
bia, nó đ m b o t t c các thành ph n nguyên li u, hóa ch t, ph gia,… cho bia. ả
ả ấ ả ầ
ệ ấ
ụ Trong công đo n sau – cơng đo n lên men, thì cơng vi c ch có lên men, đi u
ạ ạ
ệ ỉ
ề ch nh đ bia và n ng đ khí. Khơng có thêm hay b t b t c lo i nguyên li u,
ỉ ộ
ồ ộ
ớ ấ ứ ạ ệ
hóa ch t hay ph gia nào khác. Vì v y, cơng vi c c a t n u là h t s c quan ấ
ụ ậ
ệ ủ ổ ấ
ế ứ tr ng, c n đ
c chú ý nhi u h n vào các quy trình công đo n. ọ
ầ ượ
ề ơ

2. Lên men. 2.1 Nhân gi ng men.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Quy trình cơng đo n n u. ạ

Tải bản đầy đủ ngay(99 tr)

×