Tải bản đầy đủ - 99 (trang)
Nghi n. ề N u nguyên li u. ấ

Nghi n. ề N u nguyên li u. ấ

Tải bản đầy đủ - 99trang

- Máy có đ ng c 0,25kw, ho t đ ng v i năng su t 6 t nh. ộ
ơ ạ ộ
ớ ấ
ấ 1.2.2 Máy tách s n :
ạ - Máy tách s n ho t đ ng theo nguyên t c khí đ ng và l c ph ng. Máy b trí
ạ ạ ộ
ắ ộ
ắ ẳ
ố nghiêng so v i m t đ t 8÷9
ớ ặ ấ
,có mơ t đi n g n m t đ u t o đ rung theo chi u ơ ệ
ắ ộ ầ ạ
ộ ề
d c. ọ
- Nguyên t c ho t đ ng: nguyên li u đ c đ a vào đ u cao h n. Khí th i vào
ắ ạ ộ
ệ ượ
ư ầ
ơ ổ
v a đ đ nâng h t lên, còn s n n ng h n n m d i. Khi sàng rung, nh đ
ừ ủ ể
ạ ạ
ặ ơ
ằ ướ
ờ ộ rung c a sàng, h t di chuy n v đ u th p đ xu ng d
i, còn s n đi v h ng
ủ ạ
ể ề ầ
ấ ổ
ố ướ
ạ ề ướ
ng c l i vào thùng ch a. Máy cũng đ
c n i v i qu t hút b i nh máy tách ượ ạ
ứ ượ
ố ớ ạ
ụ ư
rác. - Máy có đ ng c 25KW, ho t đ ng v i công su t 5 t nh.
ộ ơ
ạ ộ ớ
ấ ấ

1.3 Cân.


Nguyên li u sau khi làm s ch đ c đi qua h th ng cân t đ ng đ đ nh l
ng ệ
ạ ượ
ệ ố ự ộ
ể ị ượ
cho m i m n u. Đ i v i nhà máy bia NaDa thì t l g o và malt là nh sau cho ỗ
ẻ ấ ố ớ
ỷ ệ ạ ư
m i lo i bia. ỗ

Lo i bia ạ
S n ả
l ng
ượ lít
Malt kg
G o ạ
kg
Đ ng
ườ kg
Cao hoa kg
Hoa houblon viên kg
Bia h i ơ
400.000 2.900
2.000 800
2 ÷ 3 20
Bia chai 400.000
3.100 2.000
800 2 ÷ 5
20
B ng 7: ả
Thành ph n nguyên li u trong s n ph m bia NaDa. ầ
ệ ả

1.4 Nghi n. ề


- M c đích: phá v c u trúc tinh b t c a h t, nghi n h t thành nhi u m nh nh ụ
ỡ ấ ộ ủ
ạ ề
ạ ề
ả ỏ
đ tăng b m t ti p xúc v i n c, giúp cho s xâm nh p c a n
c vào các ể
ề ặ
ế ớ
ướ ự
ậ ủ
ướ thành ph n n i nhũ nhanh h n, thúc đ y q trình h hóa và các q trình th y
ầ ộ
ơ ẩ
ồ ủ
phân khác nhanh và tri t đ h n. ệ ể ơ
- Nguyên t c chung cho ch đ nghi n : ắ
ế ộ ề
+ Đ i v i g o: do g o ch a qua n y m m nên c u trúc tinh b t còn ố
ớ ạ
ạ ư
ả ầ
ấ ộ
nguyên v n. M t khác h th ng enzyme amylase và protease có trong ng o r t ẹ
ặ ệ ố
ạ ấ
56
nghèo l i không đ c ho t hóa nên chúng khó b th phân. Do đó g o ph i đ
c ạ
ượ ạ
ị ủ ạ
ả ượ nghi n càng m n càng t t, kh năng ti p xúc gi a c ch t và enzyme càng cao,
ề ị
ố ả
ế ữ
ơ ấ
hi u qu th y phân càng tri t đ . ệ
ả ủ ệ ể
+ Đ i v i malt: ngồi vi c quan tâm đ n kích th c c a b t nghi n thì đ
ố ớ ệ
ế ướ ủ
ộ ề
ộ nguyên c a v tr u cũng r t đ
c quan tâm. N u nghi n thơ thì có l i cho vi c ủ
ỏ ấ ấ ượ
ế ề
ợ ệ
l c bã malt. Lúc này l p v tr u cũng đóng vai trò là l p v t li u l c r t t t. ọ
ớ ỏ ấ
ớ ậ
ệ ọ ấ ố Nh ng n u nghi n q thơ thì đ đ
ng hóa s khơng hồn tồn. Ng c l i n u
ư ế
ề ộ ườ
ẽ ượ ạ ế
nghi n quá m n thì v tr u s b nát, không t o đ c đ x p cao, b m t l p
ề ị
ỏ ấ ẽ ị
ạ ượ
ộ ố ề ặ ớ
l c d b b t kín, kh năng l c kém. Ngoài ra khi nghi n quá m n thì trong quá ọ
ễ ị ị ả
ọ ề
ị trình n u và l c, các ch t trong v tr u s chi t vào d ch nha tannin,
ấ ọ
ấ ỏ
ấ ẽ
ế ị
polyphenol, lignin . . . nh h ng x u đ n ch t l
ng c a bia thành ph m. ả
ưở ấ
ế ấ ượ
ủ ẩ
- Nguyên t c ho t đ ng : ắ
ạ ộ + Nguyên li u sau m i m n u s theo h th ng gàu t i vào thùng ch a
ệ ỗ
ẻ ấ ẽ
ệ ố ả
ứ r i vào máy nghi n búa t ng 4. Nguyên li u sau khi qua máy nghi n nh đ ng
ồ ề
ở ầ ệ
ề ờ ộ
l c c a qu t hút d i máy nghi n, nguyên li u đ
c hút qua c a vào, qua ph n ự
ủ ạ
ướ ề
ệ ượ
ử ầ
g hình tam giác. đây gió đ c th i vng góc v i dòng nguyên li u, nh ng
ờ Ở
ượ ổ
ớ ệ
ữ h t nguyên li u nh s thay đ i góc r i, r i vào thùng nghi n, còn nh ng h t
ạ ệ
ẹ ẽ ổ
ơ ơ
ề ữ
ạ s n và t p ch t n ng s đ
c gi l i và r i vào thùng ch a t p ch t c a máy. ạ
ạ ấ ặ
ẽ ượ ữ ạ
ơ ứ ạ
ấ ủ Tr
c khi vào máy nghi n, nguyên li u còn đ c đi qua nam châm m nh đ hút
ướ ề
ệ ượ
ạ ể
nh ng m nh s t v n còn l i trong nguyên li u. ữ
ả ắ ụ
ạ ệ
+ Nguyên li u xu ng phía d i b đ p nát b i các búa đ p v i t c đ
ệ ố
ướ ị ậ
ở ậ
ớ ố ộ
3000 vòngphút. Máy có h p đ i chi u, dùng thay đ i chi u quay c a búa đ p, ộ
ổ ề
ổ ề
ủ ậ
h n ch tr ng h p búa đâp b mòn m t phía. Máy nghi n có t t c 71 búa,
ạ ế ườ
ợ ị
ộ ề
ấ ả đ
c x p thành 8 dãy, m i dãy có 9 búa. Nguyên li u đ c nghi n do va đ p
ướ ế
ỗ ệ
ượ ề
ậ gi a các nguyên li u v i nhau, do búa đ p, do nguyên li u va đ p vào thành máy
ữ ệ
ớ ậ
ệ ậ
và do l i nghi n đ
ng kính l l i nghi n g o là 2÷2,3mm, c a malt là
ướ ề
ườ ỗ ướ
ề ạ
ủ 2.2÷2.5mm. Ngồi ra kích th
c h t sau khi nghi n còn ph thu c vào t c đ ướ
ạ ề
ụ ộ
ố ộ
quay c a roto. ủ
+ B t malt và b t g o sau khi nghi n đ c hút vào trong các túi v i nh
ộ ộ ạ
ề ượ
ả ờ
áp l c, khơng khí qua v i theo đ ng hút ra ngoài. B t malt và b t g o đ
c gi ự
ả ườ
ộ ộ ạ
ượ ữ
l i trong túi này và theo đ nh kỳ máy t đ ng rũ b t xu ng b i khí nén. B t ạ
ị ự ộ
ộ ố
ở ộ
nghi n sau đó s đ c vis t i đ a vào thùng ch a trung gian t ng 2.
ề ẽ ượ
ả ư ứ
ở ầ
57
+ Trong quá trình v n hành, đ h n ch búa b mòn m t bên thì m i ngày ậ
ể ạ ế
ị ộ
ỗ công nhân đi u ch nh đ i chi u quay c a búa. N u l
i nghi n b rách mà không ề
ỉ ổ
ề ủ
ế ướ ề
ị k p thay s nh h
ng đ n đ m n c a b t và t đó nh h ng đ n quá trình h
ị ẽ ả
ưở ế
ộ ị ủ
ộ ừ
ả ưở
ế ồ
hóa, d ch hóa, đ ng hố và gi m hi u su t thu h i. Do đo, th 2 hàng tu n là
ị ườ
ả ệ
ấ ồ
ứ ầ
ngày t ng v sinh tồn b máy móc thi t b trong phân x ng n u.
ổ ệ
ộ ế ị
ưở ấ
+ Trong h th ng xu t xay, b i malt thu h i s đ c t n d ng đ n u,
ệ ố ấ
ụ ồ ẽ ượ ậ
ụ ể ấ
còn b i g o thì khơng. ụ ạ
+ Th i gian nghi n xong 2000kg g o kho ng 35 phút và th i gian nghi n ờ
ề ạ
ả ờ
ề xong 2900kg malt kho ng 75 phút.
ả + Máy nghi n có cơng su t 4 t nh v i đ ng c 37kw.
ề ấ
ấ ớ ộ
ơ

1.5 Quy trình cơng đo n n u. ạ


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nghi n. ề N u nguyên li u. ấ

Tải bản đầy đủ ngay(99 tr)

×