Tải bản đầy đủ - 99 (trang)
Làm s ch. ạ Cân.

Làm s ch. ạ Cân.

Tải bản đầy đủ - 99trang

1. N u nguyên li u. ấ


ệ 1.1 Nguyên li u maltg o.
ệ ạ
Kho ch a nguyên li u: g m 2 ngăn ch a malt, s c ch a 40t nngăn và 2 ứ
ệ ồ
ứ ứ
ứ ấ
ngăn ch a g o, s c ch a 70t nngăn. Đ i v i ngăn ch a malt đ c chia làm 3
ứ ạ
ứ ứ
ấ ố ớ
ứ ượ
nhóm đ có th ch a đ c 3 lo i malt khác nhau.
ể ể
ứ ượ
ạ Hi n nay, nhà máy s d ng hai lo i malt khác nhau trong ph i tr n nên
ệ ử ụ
ạ ố
ộ trong quá trình xay ph i đi u ch nh m i lo i malt cho đúng.
ả ề
ỉ ỗ
ạ G o đ
c nhà máy nh p t nhà máy xay xát Nam Đ nh, Thái Bình, g o ạ
ượ ậ ừ
ị ạ
th ng đ
c nh p tr c ti p khi c n, ít khi ph i d tr . ườ
ượ ậ
ự ế
ầ ả ự ữ

1.2 Làm s ch. ạ


1.2.1 Máy tách rác: - B n ch a trung gian t ng 4 đ
c n i tr c ti p v i máy sàng. Máy đ c đ t
ồ ứ
ở ầ ượ
ố ự ế
ớ ượ
ặ nghiêng kho ng 10
ả so v i ph
ng n m ngang nh m t o đ d c cho nguyên ớ
ươ ằ
ằ ạ
ộ ố li u
ệ và rác đ tr t xu ng.
ể ượ ố
- Máy g m có hai l p l i:
ồ ớ ướ
+ L p trên có l l i hình tròn, đ
ng kính ko ng 5mm đ i v i g o và ớ
ỗ ướ ườ
ả ố ớ ạ
8mm đ i v i malt. ố ớ
+ L p d i có l hình vuông nh h n.
ớ ướ
ỗ ỏ ơ
+ Gi a hai l p l i này có nh ng viên bi cao su ch y nh m tránh cho rác
ữ ớ ướ
ữ ạ
ằ và nguyên li u b k t gi a hai l p l
i. Máy ho t đ ng nh hai mô t đi n, ệ
ị ẹ ở ữ ớ ướ
ạ ộ ờ
ơ ệ khi ho t đ ng,
ạ ộ l
i rung m nh theo ph ng n m ngang.
ướ ạ
ươ ằ
- Nguyên t c ho t đ ng: nguyên li u vào đ u cao, do l c rung, nguyên li u s ắ
ạ ộ ệ
ở ầ ự
ệ ẽ l t
ọ qua l p l i trên, còn t p ch t l n s b gi l i trên l p l
i và đ c đ a ra
ớ ướ ạ
ấ ớ ẽ ị ữ ạ ớ ướ
ượ ư
ngoài. Khi xu ng l p l i phía d
i, các t p ch t nh cát, b t m n s l t qua ố
ớ ướ ướ
ạ ấ
ư ộ
ị ẽ ợ
l p l i
ớ ướ này, sau đó nh h th ng qu t hút, các t p ch t này s đ c hút ra
ờ ệ ố ạ
ạ ấ
ẽ ượ ngồi. Còn ngun li u t t v n còn s n có đ
ng kính t ng đ
ng nh h t ệ ố
ẫ ạ
ườ ươ
ươ ư ạ
maltg o s ạ
ẽ n m phía trên l p l i, t đây nguyên li u s đ
c chuy n xu ng ằ
ớ ướ ừ ệ
ẽ ượ ể
ố máy sàng tách s n t ng 3.
ạ ở ầ
55
- Máy có đ ng c 0,25kw, ho t đ ng v i năng su t 6 t nh. ộ
ơ ạ ộ
ớ ấ
ấ 1.2.2 Máy tách s n :
ạ - Máy tách s n ho t đ ng theo nguyên t c khí đ ng và l c ph ng. Máy b trí
ạ ạ ộ
ắ ộ
ắ ẳ
ố nghiêng so v i m t đ t 8÷9
ớ ặ ấ
,có mơ t đi n g n m t đ u t o đ rung theo chi u ơ ệ
ắ ộ ầ ạ
ộ ề
d c. ọ
- Nguyên t c ho t đ ng: nguyên li u đ c đ a vào đ u cao h n. Khí th i vào
ắ ạ ộ
ệ ượ
ư ầ
ơ ổ
v a đ đ nâng h t lên, còn s n n ng h n n m d i. Khi sàng rung, nh đ
ừ ủ ể
ạ ạ
ặ ơ
ằ ướ
ờ ộ rung c a sàng, h t di chuy n v đ u th p đ xu ng d
i, còn s n đi v h ng
ủ ạ
ể ề ầ
ấ ổ
ố ướ
ạ ề ướ
ng c l i vào thùng ch a. Máy cũng đ
c n i v i qu t hút b i nh máy tách ượ ạ
ứ ượ
ố ớ ạ
ụ ư
rác. - Máy có đ ng c 25KW, ho t đ ng v i công su t 5 t nh.
ộ ơ
ạ ộ ớ
ấ ấ

1.3 Cân.


Nguyên li u sau khi làm s ch đ c đi qua h th ng cân t đ ng đ đ nh l
ng ệ
ạ ượ
ệ ố ự ộ
ể ị ượ
cho m i m n u. Đ i v i nhà máy bia NaDa thì t l g o và malt là nh sau cho ỗ
ẻ ấ ố ớ
ỷ ệ ạ ư
m i lo i bia. ỗ

Lo i bia ạ
S n ả
l ng
ượ lít
Malt kg
G o ạ
kg
Đ ng
ườ kg
Cao hoa kg
Hoa houblon viên kg
Bia h i ơ
400.000 2.900
2.000 800
2 ÷ 3 20
Bia chai 400.000
3.100 2.000
800 2 ÷ 5
20
B ng 7: ả
Thành ph n nguyên li u trong s n ph m bia NaDa. ầ
ệ ả

1.4 Nghi n. ề


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Làm s ch. ạ Cân.

Tải bản đầy đủ ngay(99 tr)

×