Tải bản đầy đủ - 99 (trang)
Ph ng pháp chung. Ph ng pháp c th .

Ph ng pháp chung. Ph ng pháp c th .

Tải bản đầy đủ - 99trang

các c quan có th m quy n liên quan. Th c hi n nghĩa v thu và các nghĩa v ơ
ẩ ề
ự ệ
ụ ế
ụ khác.
- Tuân th các quy đ nh v an ninh, qu c phòng, tr t t an tồn xã h i, s n xu t ủ
ị ề
ố ậ ự
ộ ả
ấ an toàn, b o v tài nguyên, môi tr
ng và các v n đ liên quan đ n ho t đ ng ả
ệ ườ
ấ ề
ế ạ ộ
s n xu t kinh doanh n m trong quy đ nh phát tri n chung c a đ a ph ng cũng
ả ấ
ằ ị
ể ủ
ị ươ
nh c a c n c.
ư ủ ả ướ
II – PH NG PHÁP NGHIÊN C U.
ƯƠ Ứ

1. Ph ng pháp chung.


ươ
- Ph ng pháp duy v t bi n ch ng: Là ph
ng pháp nghiên c u các hi n t ng
ươ ậ
ệ ứ
ươ ứ
ệ ượ kinh t xã h i trong m i quan h h u c tác đ ng qua l i l n nhau đ th y
ế ộ
ố ệ ữ
ơ ộ
ạ ẫ ể
ấ đ
c m c đ nh h ng c a m i y u t đ n t ng th khách quan.
ượ ứ
ộ ả ưở
ủ ố ế ố ế ổ
ể - Ph
ng pháp duy v t l ch s : Nghiên c u và đánh giá s v t hi n t ng ph i
ươ ậ ị
ử ứ
ự ậ ệ ượ
ả coi tr ng các quan đi m l ch s , các s v t t
ng đ ng đã x y ra tr c đó
ọ ể
ị ử
ự ậ ươ ồ
ả ướ

2. Ph ng pháp c th .


ươ ụ ể
- Ph ng pháp thu th p s li u:
ươ ậ ố ệ
Ph ng pháp thu th p s li u là cách th c thu th p các tài li u, thơng tin
ươ ậ
ố ệ ứ
ậ ệ
có s n trong sách báo, t p chí, các báo cáo khoa h c… ho c đi u tra th c t đ ẵ
ạ ọ
ặ ề
ự ế ể ph c v cho đ tài nghiên c u.
ụ ụ
ề ứ
Trong đ tài này s li u đ c thu th p t phòng cơng ngh KCS, phòng
ề ố ệ
ượ ậ ừ
ệ hành chính và t cơng nhân lao đông tr c ti p trong công ty.
ừ ự
ế - Ph
ng pháp x lý s li u: ươ
ử ố ệ
Sau khi thu th p s li u đ y đ s li u c n đ c ti n hành phân lo i s p
ậ ố ệ ầ
ủ ố ệ ầ
ượ ế
ạ ắ x p l i m t cách h p lý theo trình t th i gian ho c đ i t
ng nghiên c . Quá ế ạ
ộ ợ
ự ờ ặ
ố ượ ứ
trình x lý s li u trong đ tài ch y u áp d ng k thu t tính tốn ho c b ng ử
ố ệ ề
ủ ế ụ
ỹ ậ
ặ ả
tính Excel và s d ng máy tính cá nhân trong nh ng tính tốn đ n gi n. ử ụ
ữ ơ
ả - Ph
ng pháp phân tích: ươ
Phân tích s li u là ph ng pháp dùng lý lu n và d n ch ng c th ti n
ố ệ ươ
ậ ẫ
ứ ụ ể ế
hành phân tích theo chi u h ng bi n đ ng c a các s v t, các hi n t
ng tìm ề
ướ ế
ộ ủ
ự ậ ệ ượ
52
ra nguyên nhân nh h ng đ n k t qu c a hi n t
ng trong ph m vi nghiên ả
ưở ế
ế ả ủ
ệ ượ ạ
c u, t đó tìm ra bi n pháp gi i quy t. Đ có k t qu phân tích h th ng c n ứ
ừ ệ
ả ế
ể ế
ả ệ ố
ầ các thơng tin, s li u chính xác, c th , đ y đ và k p th i.Trong phân tích s
ố ệ ụ ể ầ
ủ ị
ờ ử
d ng th ng kê so sánh đ th y đ c s khác bi t xu h
ng bi n đ ng qua các ụ
ố ể ấ
ượ ự ệ
ướ ế
ộ năm c a các ch tiêu phân tích.
ủ ỉ
- Ph ng pháp sinh h c
ươ ọ
Đánh giá các v n đ s n xu t, công ngh , mơi tr ng,… d
i góc đ sinh ấ
ề ả ấ
ệ ườ
ướ ộ
h c, mơi tr ng. Nhìn nh n v n đ liên quan đ n công ngh s n xu t, vi c s
ọ ườ
ậ ấ
ề ế
ệ ả ấ
ệ ử d ng nguyên v t li u, h p ch t hóa h c, ph gia, ch t b o qu n,… v n đ
ụ ậ
ệ ợ
ấ ọ
ụ ấ
ả ả
ấ ề
n c th i.
ướ ả
Các q trình cơng ngh x lý nguyên li u, lên men, s d ng men sinh ệ ử
ệ ử ụ
h c,… các v n đ v v sinh an toàn th c ph m trong s n xu t đ u ng đóng ọ
ấ ề ề ệ
ự ẩ
ả ấ ồ ố
chai.
Ph n 3 – K t qu nghiên c u ầ
ế ả

53
I – S Đ QUY TRÌNH CƠNG NGH S N XU T BIA. Ơ Ồ
Ệ Ả Ấ
S đ 3: ơ ồ Quy trình công ngh s n xu t bia NaDa.
ệ ả ấ
II – THUY T MINH S Đ CÔNG NGH S N XU T BIA TRÊN C S Ế
Ơ Ồ Ệ Ả
Ấ Ở Ở
DÂY CHUY N S N XU T BIA T I NHÀ MÁY BIA NADA. Ề
Ả Ấ

54
G o ạ
Nghi n ề
H hóa ồ
Malt Malt lót
Nghi n ề
Đ ng hóa
ườ
L c ọ
Houblon hóa 1
L ng xốy ắ
Làm l nh nhanh ạ
Lên men chính
Lên men ph
ụ L c trong

Bào hòa CO
2
t i ạ
tank n đ nh ổ
ị Bã
N c r a
ướ ử
Men gi ng ố
Bã men
Thu h i ồ
B o ả
qu n ả
Chai
R a ử
Kh trùng ử
Chi t chai ế
D p n p ậ

Thanh trùng
Dán nhãn B n ch
ắ ữ
X p thùng ế
Xu t x ng
ấ ưở
Chi t box ế
N c
ướ
Houblon hóa 2 N
c s ch ướ ạ
M m hóa ề

1. N u nguyên li u. ấ


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ph ng pháp chung. Ph ng pháp c th .

Tải bản đầy đủ ngay(99 tr)

×