Tải bản đầy đủ - 99 (trang)
Quy mô, ch c năng, nhi m v c a công ty. ứ

Quy mô, ch c năng, nhi m v c a công ty. ứ

Tải bản đầy đủ - 99trang

Năm 2000, s n ph m đ t gi i vàng Gi i th ng ch t l
ng Vi t Nam. ả
ẩ ạ
ả ả
ưở ấ ượ
ệ Năm 2002, công ty đã s n xu t đ
c bia nâu và bia đen d i s giúp đ
ả ấ ượ
ướ ự ỡ
c ng tác c a các chuyên gia Đ c. Cho đ n này, công ty đã s n xu t đ c 8
ộ ủ
ứ ế
ả ấ
ượ ch ng lo i bia khác nhau, d n kh ng đ nh đ
c v trí c a mình trong lòng ng i
ủ ạ
ầ ẳ
ị ượ
ị ủ
ườ s d ng, đ c bi t đã chi m lĩnh toàn b th tr
ng Nam Đ nh. ử ụ
ặ ệ
ế ộ ị ườ
ị T năm 2003 đ n 2007, công ty còn nh n thêm 1 dây chuy n s n xu t c a
ừ ế
ậ ề ả
ấ ủ công ty bia Hura Hu , chuyên s n xu t bia Hura đóng chai cho cơng ty c ph n
ế ả
ấ ổ
ẩ bia Hura Hu .
ế V i s phát tri n m nh m c a mình, t nh ng năm 2006 tr l i đây công
ớ ự ể
ạ ẽ ủ
ừ ữ
ở ạ ty ln duy trì n đ nh s n l
ng và ch t l ng c a bia NaDa. Công ty cũng
ổ ị
ả ượ ấ ượ
ủ đ m b o đ y đ s n đ nh, tăng tr
ng v doanh thu, đ m b o thu nh p cho ả
ả ầ
ủ ự ổ ị
ưở ề
ả ả
ậ ng
i lao đ ng trong công ty đ t trung bình t 1.300.000đtháng tr lên. ườ
ộ ạ
ừ ở

2.5 Quy mô, ch c năng, nhi m v c a công ty. ứ


ệ ụ ủ
2.5.1 Quy mô: V i quy mô h n 3ha, công ty c ph n bia NaDa n m trên tr c đ
ng ớ
ơ ổ
ầ ằ
ụ ườ
chính trong thành ph Nam Đ nh đang phát tri n v i m t đ dân c cao, thu n ố
ị ể
ớ ậ ộ
ư ậ
l i cho s n xu t và tiêu th s n ph m. T i đây, công ty có k ho ch m r ng ợ
ả ấ
ụ ả ẩ
ớ ế
ạ ở ộ
thêm quy mô s n xu t c a mình, khi mà c m công nghi p trên tr c qu c l 21 ả
ấ ủ ụ
ệ ụ
ố ộ hoàn thành, đ u t v i quy mô và trang thi t b công ngh hi n đ i h n.
ầ ư ớ ế ị
ệ ệ ạ ơ
Hi n nay, cơng ty có 3 c s : ệ
ơ ở ­ Khu A: S 3 đ
ng Thái Bình, ph ng H Long, TP Nam Đ nh, Nam
ố ườ
ườ ạ
ị Đ nh. Đây là c s chính chuyên s n xu t bia NaDa đóng chai.
ị ơ ở
ả ấ
­
Khu B: Km s 3 khu công nghi p Hòa Xá, TP Nam Đ nh, t nh Nam Đ nh. ố
ệ ị
ỉ ị
Đây là c s chuyên s n xu t bia h i đóng vào bom và r u.
ơ ở ả
ấ ơ
ượ
­
Khu C: S 36 đ ng Gi i Phóng, TP Nam Đ nh, t nh Nam Đ nh. Đây là
ố ườ
ả ị
ỉ ị
khu chuyên s n xu t bao bì. ả
ấ 2.5.1 Ch c năng
ứ Tên công ty
: Công ty c ph n bia NaDa ổ

50
Đ a ch ị
ỉ : S 3 đ
ng Thái Bình – Ph ng H Long
ố ườ
ườ ạ
Thành ph Nam Đ nh – T nh Nam Đ nh ố
ị ỉ
ị Đi n tho i
ệ ạ
: 03503643381 Ch c năng công ty :
ứ - Chi m h u, s d ng, đ nh đo t tài s n doanh nghi p trong t ng th i gian đ
ế ữ
ử ụ ị
ạ ả
ệ ừ
ờ ể
ph c v cho s n xu t kinh doanh c a công ty đ t hi u qu cao nh t. ụ
ụ ả
ấ ủ
ạ ệ
ả ấ
- M r ng kh năng s n xu t c a công ty theo kh năng c a công ty và nhu c u ở ộ
ả ả
ấ ủ ả
ủ ầ
th tr ng. Đ
c phép m r ng kinh doanh trong các ngành ngh khác khi có s ị ườ
ượ ở ộ
ề ự
cho phép c a c quan Nhà n c có th m quy n.
ủ ơ ướ
ẩ ề
- Ch đ ng tìm ki m th tr ng, khách hàng, đ i tác … đ liên doanh liên k t
ủ ộ ế
ị ườ ố
ể ế
s n xu t, kinh doanh, mua nguyên v t li u, v t t trang thi t b , bán s n ph m ả
ấ ậ ệ
ậ ư ế ị
ả ẩ
hàng hóa và ký k t các h p đ ng kinh t trong và ngoài n c theo lu t đ nh.
ế ợ
ồ ế
ướ ậ ị
- T ch c b máy qu n lý và nhân s , t ch c kinh doanh phù h p v i m c đích ổ
ứ ộ
ả ự ổ
ứ ợ
ớ ụ
và n i dung ho t đ ng c a công ty. Đ c phép tuy n d ng đào t o, h p đ ng
ộ ạ ộ
ủ ượ
ể ụ
ạ ợ
ồ thuê m
n lao đ ng, cho thôi vi c và ngh vi c theo yêu c u công vi c s n xu t ướ
ộ ệ
ỉ ệ ầ
ệ ả ấ
kinh doanh và theo ch đ đãi ng c a Nhà n c quy đ nh. L a ch n hình th c
ế ộ ộ ủ
ướ ị
ự ọ
ứ tr l
ng, th ng, k lu t lao đ ng theo quy đ nh lu t lao đ ng và d a trên s
ả ươ ưở
ỷ ậ ộ
ị ậ
ộ ự
ự c ng hi n c a ng
i lao đ ng đ i v i hi u qu s n xu t kinh doanh. ố
ế ủ
ườ ộ
ố ớ ệ
ả ả ấ
- Ch đ ng áp d ng các bi n pháp tiên ti n trong s n xu t kinh doanh đ nâng ủ ộ
ụ ệ
ế ả
ấ ể
cao hi u qu , kh năng c nh tranh trong c ch th tr ng.
ệ ả
ả ạ
ơ ế ị ườ
2.5.2 Nhi m v c a công ty. ệ
ụ ủ - S n xu t kinh doanh đúng ngành ngh đã đăng ký ghi trong gi y phép và m c
ả ấ
ề ấ
ụ đích thành l p cơng ty c ph n.
ậ ổ
ầ - B o đ m ch t l
ng hàng hóa theo tiêu chu n ch t l ng ISO 9001 : 2000 và
ả ả
ấ ượ ẩ
ấ ượ công b ch t l
ng s n ph m công ty đã ban hành. ố
ấ ượ ả
ẩ - Đ m b o l i ích, vi c làm, đ i s ng cho ng
i lao đ ng. ả
ả ợ ệ
ờ ố ươ
ộ - Tuân th m i quy đ nh c a Nhà n
c v ho t đ ng s n xu t kinh doanh, tuân ủ ọ
ị ủ
ướ ề
ạ ộ ả
ấ th ch đ h ch toán, th ng kê, báo cáo đ nh kỳ theo quy đ nh c a Nhà n
c và ủ
ế ộ ạ ố
ị ị
ủ ướ
51
các c quan có th m quy n liên quan. Th c hi n nghĩa v thu và các nghĩa v ơ
ẩ ề
ự ệ
ụ ế
ụ khác.
- Tuân th các quy đ nh v an ninh, qu c phòng, tr t t an tồn xã h i, s n xu t ủ
ị ề
ố ậ ự
ộ ả
ấ an tồn, b o v tài ngun, mơi tr
ng và các v n đ liên quan đ n ho t đ ng ả
ệ ườ
ấ ề
ế ạ ộ
s n xu t kinh doanh n m trong quy đ nh phát tri n chung c a đ a ph ng cũng
ả ấ
ằ ị
ể ủ
ị ươ
nh c a c n c.
ư ủ ả ướ
II – PH NG PHÁP NGHIÊN C U.
ƯƠ Ứ

1. Ph ng pháp chung.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Quy mô, ch c năng, nhi m v c a công ty. ứ

Tải bản đầy đủ ngay(99 tr)

×