Tải bản đầy đủ - 99 (trang)
H th ng s n xu t kinh doanh. ệ ố Ho t đ ng s n xu t kinh doanh. ạ ộ Năng su t

H th ng s n xu t kinh doanh. ệ ố Ho t đ ng s n xu t kinh doanh. ạ ộ Năng su t

Tải bản đầy đủ - 99trang

2.2.10 Phân x ng s n xu t
ưở ả
ấ Bao g m các phân x
ng 1 và 2 ồ
ưở - Ch u trách nhi m v toàn b các quá trình s n xu t t o ra các s n ph m bia
ị ệ
ề ộ
ả ấ ạ
ả ẩ
h i, bia đóng chai các lo i, th c hi n b o d ng các thi t b trong ph m vi qu n
ơ ạ
ự ệ
ả ưỡ
ế ị ạ
ả lý.
- Ph i h p phòng nghi p v x lý các s c gây nh h ng đ n s n ph m.
ố ợ ệ
ụ ử ự ố
ả ưở
ế ả ẩ
- Ph i h p v i phòng kinh doanh, phòng bán s n ph m theo dõi ti n đ tiêu th ố ợ
ớ ả
ẩ ế
ộ ụ
s n ph m; ph i h p phòng KCS đ theo dõi ch t l ng s n ph m.
ả ẩ
ố ợ ể
ấ ượ ả
ẩ - Đ xu t th
ng phát đ i v i công nhân tr c ti p s n xu t. ề
ấ ưở
ố ớ ự
ế ả ấ
2.2.11 Phân x ng 3
ưở - Ch u trách nhi m các công vi c c a h th ng kho, ti p nh n, b c x p, b o
ị ệ
ệ ủ
ệ ố ế
ậ ố
ế ả
qu n các lo i thi t b , ph tùng, nguyên v t li u, bao bì, hóa ch t ph gia, thành ả
ạ ế ị
ụ ậ ệ
ấ ụ
ph m bia chai các lo i. ẩ
ạ - Th
ng xuyên và đ nh kỳ cung c p s l ng, ch t l
ng cho các phòng kinh ườ
ị ấ
ố ượ ấ ượ
doanh, phòng cơng ngh KCS và ban giám đ c. ệ

2.3 H th ng s n xu t kinh doanh. ệ ố


ả ấ
47
S đ 2: ơ ồ H th ng phân x
ng s n xu t ệ ố
ưở ả

2.4 Ho t đ ng s n xu t kinh doanh. ạ ộ


ả ấ
Th i gian đ u nh ng năm m i đi vào ho t đ ng s n xu t, cơng ty còn r t ờ
ầ ữ
ớ ạ ộ
ả ấ
ấ non y u cũng nh ch a có kinh nghi m, th tr
ng ch a có, các th ng hi u bia
ế ư
ư ệ
ị ườ ư
ươ ệ
n i ti ng khác đang có ch đ ng v ng ch c, vì th mà s n ph m c a công ty ổ
ế ỗ ứ
ữ ắ
ế ả
ẩ ủ
cũng nh năng su t s n ph m ra ch a cao, năng su t hàng năm m i ch đ t d i
ư ấ ả
ẩ ư
ấ ớ
ỉ ạ ướ 4 tri u lít năm.
ệ QU N ĐƠC

Phó qu n đ c ả
ố ph trách công ngh
ụ ệ
Các nhân viên trong phân x
ng ưở
T N U Ổ Ấ
T LÊN MEN Ổ
T CHI T CHAI Ổ
Ế T PH
Ổ Ụ
CÁC TR NG CA S N XU T
ƯỞ Ả
Ấ Phó qu n đ c
ả ố
ph trách thi t b ụ
ế ị
48
Nh có thay đ i cơng ngh , cũng nh tìm hi u, đi sâu vào th tr ng, vi c
ờ ổ
ệ ư
ể ị ườ
ệ đào t o đ i ngũ cán b công nhân viên, nâng cao tay ngh mà năng su t s n xu t
ạ ộ
ộ ề
ấ ả ấ
cũng nh tiêu th d n đ ư
ụ ầ ược tăng lên, th hi n qua đ th sau.
ể ệ ồ ị
Đ th : ồ ị M c tăng tr
ng v s n l ng bia qua các năm
ứ ưở
ề ả ượ
Cùng v i s phát tri n v s n l ng bia thì ch t l
ng bia cũng d n tăng lên do ớ ự
ể ề ả ượ
ấ ượ ầ
có s thay đ i v công ngh , tay ngh công nhân, cũng nh công tác qu n lý ự
ổ ề ệ
ề ư
ả trong công ty …
Năm 1995, s n ph m c a công ty đ t gi i khuy n khích Gi i th ng ch t
ả ẩ
ủ ạ
ả ế
ả ưở
ấ l
ng Vi t Nam. ượ

49
18 30
28 25
10 8

3.5 Năng su t


ấ tri u lít

0 1995 1999 2000 2003 2006 2008 2009 Năm
Năm 2000, s n ph m đ t gi i vàng Gi i th ng ch t l
ng Vi t Nam. ả
ẩ ạ
ả ả
ưở ấ ượ
ệ Năm 2002, công ty đã s n xu t đ
c bia nâu và bia đen d i s giúp đ
ả ấ ượ
ướ ự ỡ
c ng tác c a các chuyên gia Đ c. Cho đ n này, công ty đã s n xu t đ c 8
ộ ủ
ứ ế
ả ấ
ượ ch ng lo i bia khác nhau, d n kh ng đ nh đ
c v trí c a mình trong lòng ng i
ủ ạ
ầ ẳ
ị ượ
ị ủ
ườ s d ng, đ c bi t đã chi m lĩnh toàn b th tr
ng Nam Đ nh. ử ụ
ặ ệ
ế ộ ị ườ
ị T năm 2003 đ n 2007, cơng ty còn nh n thêm 1 dây chuy n s n xu t c a
ừ ế
ậ ề ả
ấ ủ công ty bia Hura Hu , chuyên s n xu t bia Hura đóng chai cho cơng ty c ph n
ế ả
ấ ổ
ẩ bia Hura Hu .
ế V i s phát tri n m nh m c a mình, t nh ng năm 2006 tr l i đây công
ớ ự ể
ạ ẽ ủ
ừ ữ
ở ạ ty luôn duy trì n đ nh s n l
ng và ch t l ng c a bia NaDa. Công ty cũng
ổ ị
ả ượ ấ ượ
ủ đ m b o đ y đ s n đ nh, tăng tr
ng v doanh thu, đ m b o thu nh p cho ả
ả ầ
ủ ự ổ ị
ưở ề
ả ả
ậ ng
i lao đ ng trong cơng ty đ t trung bình t 1.300.000đtháng tr lên. ườ
ộ ạ
ừ ở

2.5 Quy mô, ch c năng, nhi m v c a công ty. ứ


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

H th ng s n xu t kinh doanh. ệ ố Ho t đ ng s n xu t kinh doanh. ạ ộ Năng su t

Tải bản đầy đủ ngay(99 tr)

×