Tải bản đầy đủ - 99 (trang)
Các lo i bia. ạ

Các lo i bia. ạ

Tải bản đầy đủ - 99trang

trong s này đ c che ch n t t kh i khói sinh ra trong các lò s y, và do đó các
ố ượ
ắ ố ỏ
ấ lo i bia th i kỳ đó có thành ph n h i khói trong h
ng v c a chúng; các ch ng ạ
ờ ầ
ơ ươ
ị ủ ứ
c ch ra r ng các nhà s n xu t m ch nha và bia th ng xuyên ph i c g ng
ứ ỉ
ằ ả
ấ ạ
ườ ả ố ắ
gi m thi u s ám khói c a bia thành ph m. S phát minh ra lò n ng hình tr ng
ả ể ự
ủ ẩ
ự ướ
ố năm 1817 c a Daniel Wheeler đã cho phép t o ra m ch nha m ch nha n
ng ủ
ạ ạ
ạ ướ
chín k và t o ti n đ cho s n xu t các lo i bia đen porter và stout. S phát ỹ
ạ ề
ề ả
ấ ạ
ự minh ra vai trò c a men bia trong quá trình lên men vào năm 1857 b i Louis
ủ ở
Pasteur đã giúp cho các nhà s n xu t bia ph ng pháp ngăn ch n v chua c a bia
ả ấ
ươ ặ
ị ủ
b i các lo i vi sinh v t không mong mu n. ở
ạ ậ
ố Năm 1953, Morton W. Coutts, m t ng
i New Zealand đã phát tri n k ộ
ườ ể
ỹ thu t lên men liên t c. Morton l y b ng sáng ch công ngh c a ông và nó là
ậ ụ
ấ ằ
ế ệ ủ
m t cu c cách m ng trong cơng nghi p bia do nó làm gi m th i gian và s n ộ
ộ ạ
ệ ả
ờ ủ
ả xu t bia tr
c đây là 4 tháng xu ng còn ch a đ y 24 gi . Công ngh c a ông ấ
ướ ố
ư ầ
ờ ệ ủ
v n đ c s d ng b i nhi u nhà s n xu t bia l n nh t th gi i ngày nay, bao
ẫ ượ ử ụ
ở ề
ả ấ
ớ ấ
ế ớ g m c Guinness.
ồ ả
Ngày nay, công nghi p bia là công vi c kinh doanh kh ng l toàn c u, bao ệ
ệ ổ
ồ ầ
g m ch y u là các t h p đ c ra đ i t các nhà s n xu t nh h n. Trong khi
ồ ủ ế
ổ ợ ượ
ờ ừ ả
ấ ỏ ơ
bia ch y u là đ u ng ch a c n thì m t s bi n thái c a nó cũng t n t i, xu t ủ ế
ồ ố ứ
ồ ộ ố ế
ủ ồ ạ
ấ phát t th gi i ph
ng Tây, là các lo i bia đi qua công đo n x lý đ lo i b ừ ế ớ
ươ ạ
ạ ử
ể ạ ỏ b t c n, s n xu t ra cái g i là bia không c n.
ớ ồ ả
ấ ọ

3. Các lo i bia. ạ


Hình 1: M t s lo i bia s d ng nhi u Vi t Nam ộ ố ạ
ử ụ ề ở

Ale: Ale là b t kỳ lo i bia nào đ c s n xu t b ng lên men n i, và nó
ấ ạ
ượ ả
ấ ằ ổ
thơng th ng đ
c lên men nhi t đ cao h n so v i bia lager 15-23 ườ
ượ ở
ệ ộ ơ
ớ C. Các
7
men bia ale các nhi t đ này t o ra m t l ng đáng k các ester, các h
ng ở
ệ ộ ạ
ộ ượ ể
ươ li u th c p và các s n ph m t o mùi khác, và k t qu là bia t o ra có mùi v
ệ ứ ấ
ả ẩ
ạ ế
ả ạ
ị c a hoa hay qu t
ng t nh ng không ch có th nh táo, lê, d a, c , c khô, ủ
ả ươ ự
ư ỉ
ế ư
ứ ỏ ỏ
chu i m n hay m n khô. Các khác bi t v ki u gi a các lo i ale là nhi u h n so ố
ậ ậ
ệ ề ể ữ
ạ ề
ơ v i các lo i lager, và nhi u lo i bia ale r t khó đ phân lo i chúng.
ớ ạ
ề ạ
ấ ể

Lager: Lager là lo i bia đ c tiêu th nhi u nh t trên th gi i. Chúng có
ạ ượ
ụ ề
ấ ế ớ
ngu n g c t vùng Trung Âu, có tên g i này là t lagern l u tr trong ti ng ồ
ố ừ ọ
ừ ư
ữ ế
Đ c. Men bia lager là lo i lên men chìm, thơng th ng đ
c lên men nhi t đ ứ
ạ ườ
ượ ở
ệ ộ 7-12°C 45-55°F pha lên men, và sau đó đ
c lên men th c p lâu 0-4°C ượ
ứ ấ ở
30-40°F pha lager hóa. Trong giai đo n lên men th c p, lager đ c làm
ạ ứ ấ
ượ trong và chín. Các đi u ki n l nh cũng ki m ch vi c s n xu t t nhiên các
ề ệ
ạ ề
ế ệ
ả ấ ự
ester và các ph ph m khác, t o ra h ng v khô và l nh h n c a bia.
ụ ẩ
ạ ươ
ị ạ
ơ ủ
Các ph ng pháp hi n đ i đ s n xu t bia lager đã đ
c Gabriel ươ
ệ ạ
ể ả ấ
ượ Sedlmayr và Anton Dreher khai phá. Gabriel Sedlmayr tr là ng
i đã hoàn thi n ẻ
ườ ệ
bia lager màu nâu s m nhà máy bia Spaten t i Bavaria còn Anton Dreher là ẫ
ở ạ
ng i b t đ u s n xu t bia lager, có l là màu đ h phách t i Wien kho ng
ườ ắ ầ ả
ấ ẽ
ỏ ổ ạ
ả nh ng năm 1840 -1841. V i vi c ki m sốt q trình lên men đã đ
c hoàn ữ
ớ ệ
ể ượ
thi n h n, ph n l n các nhà s n xu t bia lager ch s d ng th i gian l u tr ệ
ơ ầ ớ
ả ấ
ỉ ử ụ ờ
ư ữ
l nh ng n, thông th ng t 1 đ n 3 tu n. Ph n l n bia lager ngày nay d a trên
ạ ắ
ườ ừ
ế ầ
ầ ớ ự
ki u Pilsener, đ c s n xu t l n đ u tiên năm 1842 t i thành ph Plzen, C ng
ể ượ ả
ấ ầ ầ
ạ ố
ở ộ hòa Séc. Các lo i bia lager Pilsener ngày nay có màu sáng và đ
c cacbonat hóa ạ
ượ n ng đ cao, v i h
ng v m nh c a hoa bia và n ng đ c n 3-6 theo th tích. ồ
ộ ớ ươ
ị ạ ủ
ồ ộ ồ
ề Các th
ng hi u bia Pilsner Urquell hay Heineken là các ví d đi n hình v bia ươ
ệ ụ ể
ề pilsener.
Lo i bia h n h p: ạ
ỗ ợ Ki u bia lai hay bia h n h p s d ng các nguyên li u
ể ỗ
ợ ử ụ
ệ và cơng ngh hi n đ i thay vì ho c b sung cho các khía c nh truy n th ng
ệ ệ ạ
ặ ổ
ạ ề
ố c a s n xu t bia. M c dù có m t s bi n thái gi a các ngu n khác nhau, nh ng
ủ ả ấ
ặ ộ ố ế
ữ ồ
ư nói chung bia h n h p có th là:
ỗ ợ
ể •
Bia rau qu và bia rau c là h n h p v i m t s lo i ph gia t hoa ả
ỏ ỗ
ợ ớ
ộ ố ạ ụ
ừ qu hay rau c có th lên men trong quá trình lên men, t o ra ch t
ả ủ
ể ạ
ấ l
ng hài hòa m t cách rõ nét. ượ

8
• Bia th o m c và bia gia v b sung các ch t chi t ra t r , h t, lá,
ả ộ
ị ổ ấ
ế ừ ễ ạ
hoa hay qu th o m c ho c các lo i cây gia v thay vì ho c b ả
ả ộ
ặ ạ
ị ặ
ổ sung cho hoa bia.
• Các lo i bia t n tr trong các thùng g là các lo i bia truy n th ng
ạ ồ
ữ ỗ
ạ ề
ố hay th c nghi m đ
c l u tr trong các thùng g ho c đ c ti p
ự ệ
ượ ư ữ
ỗ ặ
ượ ế
xúc v i g trong d ng các m nh nh , m u hay h t trong m t ớ
ỗ ạ
ả ỏ
ẩ ạ
ộ kho ng th i gian g s i là ph bi n nh t. Thông th
ng, thùng ả
ờ ỗ ồ
ổ ế ấ
ườ g hay các mi ng g đ u tiên đ
c x lý b ng m t s lo i r u
ỗ ế
ỗ ầ ượ
ử ằ
ộ ố ạ ượ m nh hay các đ u ng ch a c n khác vi c s d ng r
u bourbon, ạ
ồ ố ứ
ồ ệ ử ụ
ượ scotch và shrry là ph bi n nh t.
ổ ế ấ
• Bia hun khói là b t kỳ lo i bia nào mà m ch nha c a nó đã đ
c hun ấ
ạ ạ
ủ ượ
khói. Thơng th ng các lo i bia này có mùi và h
ng v c a khói. ườ
ạ ươ
ị ủ Các ví d đi n hình c a ki u bia truy n th ng này là bia Rauchbiers
ụ ể ủ
ể ề
ố Bamberg, Đ c. Tuy nhiên, nhi u nhà s n xu t bia ngoài n
c ở
ứ ề
ả ấ
ướ Đ c, ch y u là các nhà s n xu t bia th công M cũng b sung
ứ ủ ế
ả ấ
ủ ở
ỹ ổ
m ch nha bia hun khói vào bia đen, ale Scotland và m t lo t các ạ
ộ ạ
ki u bia khác. ể
• Bia đ c bi t là cách g i chung đ ch các lo i bia đ
c s n xu t mà ặ
ệ ọ
ể ỉ
ạ ượ ả
ấ s d ng các ngu n đ
ng, h t ngũ c c và tinh b t có th lên men ử ụ
ồ ườ
ạ ố
ộ ể
không thông d ng. ụ
II – T NG QUAN V NGUYÊN LI U. Ổ
Ề Ệ

1. N c:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các lo i bia. ạ

Tải bản đầy đủ ngay(99 tr)

×