Tải bản đầy đủ - 99 (trang)
M c tiêu c th . ụ Ph m vi nghiên c u. ạ

M c tiêu c th . ụ Ph m vi nghiên c u. ạ

Tải bản đầy đủ - 99trang

chung. Trong quá trình s n xu t ra m t s n ph m công nghi p các quá trình cơng ả
ấ ộ ả
ẩ ệ
ngh khơng th t n t i đ c l p hay có th ho t đ ng riêng r , mà t t c các quá ệ
ể ồ ạ ộ ậ ể
ạ ộ ẽ
ấ ả trình, quy trình cơng ngh đ u có m i quan h m t thi t v i nhau, liên h v i
ệ ề ố
ệ ậ ế ớ
ệ ớ nhau v cơng ngh cũng nh v quy trình công đo n đ đ m b o s n xu t ra
ề ệ
ư ề ạ
ể ả ả
ả ấ
m t s n ph m đáp ng đ y đ các tiêu chu n v công ngh , v sinh an toàn ộ ả
ẩ ứ
ầ ủ
ẩ ề
ệ ệ th c ph m, ch t l
ng theo tiêu chu n ch t l ng th c ph m quy đ nh.
ự ẩ
ấ ượ ẩ
ấ ượ ự
ẩ ị
Nh v y, các công đo n trong ch bi n s n xu t m t s n ph m th c ư ậ
ạ ế
ế ả
ấ ộ ả
ẩ ự
ph m công nghi p ph i đáp ng r t nhi u các yêu c u c a m t quy trình cơng ẩ
ệ ả
ứ ấ
ề ầ
ủ ộ
ngh th c ph m. Các quy trình cơng ngh này c n đ c nghiên c u và thi t k
ệ ự ẩ
ệ ầ
ượ ứ
ế ế m t cách khoa h c đ đ m b o cho m t m t s n ph m ch bi n ra đ i đ m
ộ ọ
ể ả ả
ộ ộ ả
ẩ ế ế
ờ ả b o các tiêu chu n ch t l
ng, cũng nh s n xu t an toàn, đ m b o ti t ki m ả
ẩ ấ ượ
ư ả ấ
ả ả
ế ệ
chi phí, nguyên nhiên li u, cũng nh b o v môi tr ng sinh thái. Xu t phát t
ệ ư ả
ệ ườ
ấ ừ
nh ng v n đ đó tôi ti n hành th c hi n đ tài: ữ
ấ ề
ế ự
ệ ề
“Tìm hi u quy trình cơng ngh ề
ệ s n xu t bia đóng chai t i công ty c ph n bia NaDa Nam Đ nh”
ả ấ
ạ ổ
ầ ị
II – M c tiêu nghiên c u. ụ
ứ 1. M c tiêu chung.

Tìm hi u th c tr ng s n xu t bia t i nhà máy bia thu c công ty c ph n ể
ự ạ
ả ấ
ạ ộ
ổ ầ
bia NaDa, t đó đ a ra nh ng ki n ngh đóng góp nh m hồn thi n h n ừ
ư ữ
ế ị
ằ ệ
ơ n a công tác s n xu t v m t công ngh và k thu t.
ữ ả
ấ ề ặ ệ
ỹ ậ

2. M c tiêu c th . ụ


ụ ể
- H th ng hóa quy trình cơng ngh s n xu t bia đóng chai t i nhà máy ệ ố
ệ ả ấ
ạ s n xu t bia thu c công ty c ph n bia NaDa.
ả ấ
ộ ổ
ầ - Tìm hi u và đánh giá th c tr ng s n xu t v m t công ngh cũng nh
ề ự
ạ ả
ấ ề ặ ệ
ư các quy trình cơng đo n liên quan trong s n xu t.
ạ ả
ấ - Đ xu t m t s gi i pháp nh m hoàn thi n h n n a quy trình cơng
ề ấ
ộ ố ả
ằ ệ
ơ ữ
ngh s n xu t nh m đáp ng nh ng m c tiêu quan tr ng v s n xu t ệ ả
ấ ằ
ứ ữ
ụ ọ
ề ả ấ
th c ph m công nghi p t i nhà máy. ự
ẩ ệ ạ
III – Đ i t ng và ph m vi nghiên c u.
ố ượ ạ
ứ 1. Đ i t
ng nghiên c u. ố ượ

2
Quy trình cơng ngh s n xu t bia đóng chai t i phân x ng 2 nhà máy bia
ệ ả ấ
ạ ưở
NaDa, công ty c ph n bia NaDa Nam Đ nh. ổ
ầ ị

2. Ph m vi nghiên c u. ạ- Ph m vi v n i dung: T p trung nghiên c u các quy trình cơng ngh ạ
ề ộ ậ
ứ ệ
s n xu t bia đóng chai t khâu nghi n nguyên li u đ n k t thúc đóng ả
ấ ừ
ề ệ
ế ế
chai thành ph m. ẩ
- Ph m vi không gian: T i phân x ng s 2 nhà máy bia NaDa, công ty
ạ ạ
ưở ố
c ph n bia NaDa. ổ
ầ - Ph m vi th i gian: T ngày 25 tháng 06 năm 2009 đ n h t ngày 10
ạ ờ
ừ ế
ế tháng 06 năm 2009.
3
N I DUNG Ộ
Ph n 1 – C s lý lu n và th c ti n c a đ tài ầ
ơ ở ậ
ự ễ
ủ ề
I – T NG QUAN V BIA Ổ
Ề 1. Khái ni m
ệ Bia t
ừ ti ng Pháp ế
: bière ho c ặ ti ng
ế Anh: beer nói m t cách t ng th , là ộ
ổ ể
m t lo i ộ
ạ đ u ng ch a c n ồ ố
ứ ồ đ c s n xu t b ng quá trình
ượ ả ấ ằ
lên men c a ủ đ
ng ườ lơ
l ng trong mơi tr ng l ng và nó khơng đ
c ử
ườ ỏ
ượ ch ng c t ư
ấ sau khi lên men. Dung d ch đ
ng không b lên men g i là ị
ườ ị
ọ hèm bia, thu đ
c t quá trình ngâm n c,
ượ ừ ướ
hay n c bia, h t
ướ ủ ạ ngũ c c
ố đ c thành
ượ ủ m ch nha
ạ , thông th
ng là ườ
lúa m ch
ạ . Các đ u ng ch a c n đ c làm t s lên men đ
ng có trong các ngu n ồ ố
ứ ồ ượ
ừ ự ườ
ồ không ph i ngũ c c ch ng h n n
c hoa qu hay m t ong ả
ố ẳ
ạ ướ
ả ậ
nói chung khơng đ
c g i là bia, m c dù chúng cũng đ c s n xu t t cùng m t lo i
ượ ọ
ặ ượ ả
ấ ừ ộ
ạ men bia d a trên các ph n ng hóa sinh h c
ự ả ứ
ọ . Nói m t cách khác, bia là lo i n
c gi i khát có đ c n th p, b t m n x p ộ
ạ ướ ả
ộ ồ ấ
ọ ị
ố và có h
ng v đ c tr ng c a hoa houblon. Đ c bi t CO ươ
ị ặ ư
ủ ặ

2
hòa tan trong bia có tác d ng gi i nhi t nhanh, h tr cho q trình tiêu hóa, ngồi ra trong bia còn ch a
ụ ả
ệ ỗ ợ
ứ m t l
ng vitamin khá phong phú ch y u là vitamin nhóm B nh vitamin B1, ộ ượ
ủ ế ư
B2, PP,…. Nh nh ng u đi m này, bia đ c s d ng r ng rãi h u h t các
ờ ữ
ư ể
ượ ử ụ ộ
ở ầ ế
n c trên th gi i v i s n l
ng ngày càng tăng. Đ i v i n c ta bia đã tr
ướ ế ớ ớ ả ượ
ố ớ ướ ở
thành lo i đ u ng quen thu c v i s n l ng ngày càng tăng và đã tr ngành
ạ ồ ố ộ
ớ ả ượ ở
công nghi p th c ph m mũi nh n trong ngành công nghi p n c ta. Quá trình
ệ ự
ẩ ọ
ệ ướ
s n xu t bia đ c g i là n u bia. Do các thành ph n s d ng đ s n xu t bia có
ả ấ
ượ ọ
ấ ầ ử ụ
ể ả ấ
khác bi t tùy theo t ng khu v c, các đ c tr ng c a bia nh h ng v và màu s c
ệ ừ
ự ặ
ư ủ
ư ươ ị
ắ cũng thay đ i r t khác nhau và do đó có khái ni m lo i bia hay các s phân lo i
ổ ấ ệ
ạ ự
ạ khác.
4

2. L ch s ị


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

M c tiêu c th . ụ Ph m vi nghiên c u. ạ

Tải bản đầy đủ ngay(99 tr)

×