Tải bản đầy đủ - 91 (trang)
Tổng quan về cơng ty: Tóm tắt các chính sách chủ yếu và các thủ tục. 3. Lương bổng: Phúc lợi: An tồn và phòng ngừa tai nạn: Tương quan giữa cơng nhân và cơng đồn: Cơ sở vật chất: Các vấn đề kinh tế.

Tổng quan về cơng ty: Tóm tắt các chính sách chủ yếu và các thủ tục. 3. Lương bổng: Phúc lợi: An tồn và phòng ngừa tai nạn: Tương quan giữa cơng nhân và cơng đồn: Cơ sở vật chất: Các vấn đề kinh tế.

Tải bản đầy đủ - 91trang

III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CƠNG TY NỘI THẤT HỒ PHÁT.

1. CÁC GIẢI PHÁP NGẮN HẠN.


1.1. Giúp người lao động hồ nhập vào mơi trường làm việc.


Đây là việc giới thiệu về tất cả nhữnh gì liên quan đến tổ chức, chính sách, điều lệ mà nhân viên mới sẽ phải đảm trách. Việc làm này được chia
làm 3 giai đoạn: Chương trình hồ nhập vào mơi trường làm việc; Chương trình chun mơn; Đánh giá theo dõi. Cụ thể như sau:
Giai đoạn 1: Chương trình tổng qt hồ nhập vào môi trường làm
việc, bao gồm các bước sau: Nguồn: W.D.St.John,The complete Employee Orientation Program, Personnel Journal May 1980, tr. 366-
367, trích từ Lloyd L.Byars and Lélie W. Rue, Human Réeurce and Personnel Management, tr.152-153.

1. Tổng quan về công ty:


+ Lời chào mừng.
+ Lịch sử thành lập, sự tăng trưởng, xu hướng, mục đích, các thứ tự ưu
tiên và các vấn đề ưu tiên và các vấn đề khó khăn.
+ Truyền thống, phong tục, chuẩn mực, tiêu chuẩn.
+ Chức năng nhiệm vụ hiện nay của công ty.
+ Cơ cấu tổ chức của cơng ty và các xí nghiệp thành viên.
+ Ban lãnh đạo.

2. Tóm tắt các chính sách chủ yếu và các thủ tục. 3. Lương bổng:


+ Mức lương và thang lương.
+ Giờ phụ trội.
+ Tiền nghỉ lễ.
+ Khấu trừ lương…

4. Phúc lợi:


+ Bảo hiểm xã hội.
61
+ Bảo hiểm y tế.
+ Nghỉ lễ.
+ Nghỉ phép, trợ cấp cá nhân bị bệnh, gia đình bị bệnh, thai sản…
+ Cơ hội đào tạo tại chức.
+ Giải trí và các hoạt động xã hội.

5. An tồn và phòng ngừa tai nạn:


+ Y tế và cứu thương.
+ An tồn lao động.
+ Tường trình về các rủi ro.
+ Phòng ngừa và kiểm tra hoả hoạn.

6. Tương quan giữa cơng nhân và cơng đồn:


+ Thời kỳ và điều kiện duyệt xét tuyển dụng.
+ Thời kỳ tập sự và đào tạotại chỗ
+ Tường trình về ốm đau và đi làm trễ.
+ Quyền hạn và trách nhiệm của công nhân.
+ Quyền hạn của các cấp lãnh đạo.
+ Sự kiểm tra và đánh giá hồn thành cơng việc.
+ Kỷ luật và khiển trách.
+ Hết hạn tuyển dụng.
+ Vệ sinh.
+ Mặc đồ bảo hộ lao động và đồng phục.

7. Cơ sở vật chất:


+ đi tham quan các cơ sở vật chất.
+ Các khu vực hạn chế.
+ Chỗ cứu thương.
+ Các phòng vệ sinh.
+ Dụng cụ và tranh thiết bị.

8. Các vấn đề kinh tế.


+ Chi phí hư hỏng.
62
+ Chi phí do vắng mặt, chậm trễ.
Giai đoạn 2. Chương trình chun mơn.
Đây là công việc mà các cấp quản lý trực tiếp của người công nhân mới phải đảm nhận. Nội dung của chương trình này tuỳ thuộc vào kỹ năng
và kinh nghiệm của nhân viên mới. Trong giai đoạn này nhân viên mới sẽ được giới thiệu các thông tin về chức năng của bộ phận phòng ban, nhiệm
vụ và trách nhiệm đối với cơng việc, các thủ tục, chính sách, luật lệ và quy định. Nhân viên mới được tham quan các nơi công tác, được giới thiệu với
các đồng nghiệp cùng đơn vị. Giai đoạn này được tiến hành cụ thể qua các bước sau: nguồn: W.D.St.John, như trên, tr377, trích tác phẩm của Loyd
L.Byars and Leslie W.Rue, sách đã dẫn, tr.154: 1. Giới thiệu chức năng của bộ phận phòng ban:
+ Mục đích và các mục tiêu ưu tiên hiện nay.
+ Cơ cấu tổ chức.
+ Các hoạt động.

2. Nhiệm vụ và trách nhiệm đối với công việc:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tổng quan về cơng ty: Tóm tắt các chính sách chủ yếu và các thủ tục. 3. Lương bổng: Phúc lợi: An tồn và phòng ngừa tai nạn: Tương quan giữa cơng nhân và cơng đồn: Cơ sở vật chất: Các vấn đề kinh tế.

Tải bản đầy đủ ngay(91 tr)

×