Tải bản đầy đủ - 91 (trang)
Quan hệ lao động.

Quan hệ lao động.

Tải bản đầy đủ - 91trang

những cơng việc đơn giản dễ gây ra tình trạng ỷ lại của người lao động, khơng khuyến khích được khả năng lao động hết mình.

2.4. Cơng tác tiền lương trong Công ty.


Công tác định mức lao động tuy đã có cố gắng song vấn đề này Cơng ty thực hiện chưa tốt, định mức lao động chưa hoàn toàn dựa trên những
căn cứ khoa học. Hệ thống định mức lao động do xưởng tự xây dựng và đề xuất lên.
Công ty không xây dựng cấp bậc công việc mà định mức lao động theo cấp bậc công nhân.
Việc xác định tiền lương của người lao động có cả lương, thưởng, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp ca ba, độc hại nên chưa phản ánh mức độ
đóng góp của từng người.
Hệ số quy định mức độ độc hại nặng nhọc xác định chưa có cơ sở khoa học, lại tính bình quân.
Chia lương theo hệ số bậc lương của người lao động là chưa hợp lý, chưa gắn với trách nhiệm, tinh thần làm việc, mức độ hồn thành cơng
việc, không phù hợp với nguyên tắc phân phối theo lao động. Xây dựng hệ số lãnh đạo tập thể nằm trong lương là không hợp lý.

2.5. Quan hệ lao động.


Số ngày nghỉ khơng có lý do của người lao động còn nhiều. Số giờ tổn thất trong ca làm việc qua các năm tuy có giảm nhưng vẫn cao so với
việc kết hợp các yếu tố sản suất chưa tốt, có lúc cơng nhân phải nghỉ vì lý do kỹ thuật, chưa có biện pháp đan xen các cơng việc phụ tận dụng thời
gian rảnh rỗi.
Trong Cơng ty vẫn có một số người có ý thức kỷ luật chưa tốt vẫn còn tình trạng đi làm chưa đúng giờ, đi muộn về sớm. Việc khen thưởng kỷ
luật ở Công ty còn bị coi nhẹ, người làm tốt còn chưa được khen thưởng kịp thời, người làm chưa tốt và vi phạm nội quy chưa bị sử lý còn nhiều.
Tóm lại, trong công tác quản trị nhân lực tại Công ty có nhiều ưu điểm mà cũng có nhiều tồn tại bất cập. Vì vậy, ban lãnh đạo Cơng ty cần đi
42
sâu đi sát hơn nữa vào đội ngũ lao động để tìm hiểu rõ ngun nhân, từ đó phát huy được ưu điểm và hạn chế những nhược điểm để Công ty ngày
càng phát triển và khẳng định vị thế của mình trên thị trường.
3.THÁCH THỨC TRONG CƠNG TÁC NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY NỘI THẤT HỒ PHÁT.
Mặc dù đã có sự đầu tư về tổ chức kinh phí nhưng hiệu quả của công tác sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty nội thất Hoà Phát chưa thực sự gắn
với yêu cầu, tiêu chuẩn và quy hoạch sử dụng. Việc đào tạo, bồi dưỡng, tuyển chọn đơi khi còn chạy theo thành tích chưa có sự quan tâm đúng mức
của ban giám đốc. Phẩm chất và uy tín của cán bộ quản lý của Cơng ty có ảnh hưởng rất lớn tới hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực. Năng lực chuyên
môn mặc dù đủ để đáp ứng với yêu cầu hội nhập song kỹ năng làm việc cũng như năng xuất lao động thì còn yếu. Vì vậy, để có thể đứng vững
được trong tiến trình hội nhập sắp tới Cơng ty cần phải xác định rõ những thách thức sau cần phải vượt qua để có các kế hoạch trong dài hạn như:
• Với năng xuất lao động như hiện nay nguồn nhân lực của Cơng ty
khó có thể chịu được áp lực làm việc từ cơng nhân có chất lượng cao của nước bạn. Vì vây, việc đảm bảo việc làm cho người lao động hiện tại của
Công ty là một cơng viêc khơng hề dễ.
• Thị trường vừa mở rộng đồng thời lại co hẹp bởi sự cạnh tranh khốc
liệt hơn. Nếu Cơng ty khơng có chiến lược cụ thể và ngay từ bây giờ thì sẽ thông thể đứng vững trong thời gian tới.
43
CHƯƠNG III MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG
NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CƠNG TY NỘI THẤT HỒ PHÁT

I. TÍNH TẤT YẾU CỦA VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Quan hệ lao động.

Tải bản đầy đủ ngay(91 tr)

×