Tải bản đầy đủ - 91 (trang)
Đánh giá thực hiện công việc của người lao động. Công tác tiền lương trong Công ty.

Đánh giá thực hiện công việc của người lao động. Công tác tiền lương trong Công ty.

Tải bản đầy đủ - 91trang

Chưa xây dựng cụ thể mục tiêu của từng chương trình đào tạo. Thiếu đội ngũ cán bộ chuyên trách, cán bộ kiêm nhiệm công tác đào
tạo, phát triển nguồn nhân lực trong Công ty. Do vậy việc quản lý cơng tác này còn lỏng lẻo bất cập.
Việc phân tích đánh giá những gì đã làm được và chưa làm được trong công tác đào tạo chưa được quan tâm, xem xet và rút kinh nghiệm
làm tốt hơn trong các chương trình đào tạo sau…
Việc lựa chọn phương pháp đào tạo ít dựa vào ý kiến của người lao động.

2.3. Đánh giá thực hiện công việc của người lao động.


Phương pháp đánh giá thực hiện công việc đối với khối kinh doanh thơng qua việc bình bầu phân loại lao động để xét thưởng của Công ty
được tiến hành công khai để tạo ra sự công bằng, dân chủ cho người lao động nhưng nhiều khi do sự vị nể mà việc bình bầu này lại khơng mang lại
tính khách quan nên việc trả lương chưa đánh giá được thực chất khả năng của người lao động.
Do chưa có bảng mô tả công việc, bản yêu cầu đội với người thực hiện cơng việc nên chưa có thước đo cụ thể cho mỗi chỉ tiêu đánh giá, chưa
phân biệt được mức độ hồn thành của mỗi chỉ tiêu. Vì vậy, chưa tạo được động lực thúc đẩy hiệu quả làm việc, tăng năng suất lao động.
Các tiêu chí đánh giá chỉ yêu cầu, thúc đẩy người lao động làm tốt cơng việc được giao mà khơng có các tiêu chí khuyến khích sự sáng tạo,
sáng kiến cải tiến kỹ thuật…
Phương pháp đánh giá sự thực hiện công việc đội với khối sản suất mang tính chất bình qn. Do chưa có bảng mơ tả cơng việc và bảng tiêu
chuẩn thực hiện công việc nên chưa thể thấy được mức độ phức tạp của mỗi bước công việc, của mỗi công đoạn sản suất. Vì vậy, Cơng ty chưa có
cơ sở để đánh giá thành tích cơng tác của người lao động.
Vì Cơng ty dùng hệ số thưởng bình qn để tính đơn giá một ngày cơng nên những cơng việc đòi hỏi tay nghề cao cũng được đánh giá như
41
những cơng việc đơn giản dễ gây ra tình trạng ỷ lại của người lao động, khơng khuyến khích được khả năng lao động hết mình.

2.4. Cơng tác tiền lương trong Cơng ty.


Cơng tác định mức lao động tuy đã có cố gắng song vấn đề này Công ty thực hiện chưa tốt, định mức lao động chưa hoàn toàn dựa trên những
căn cứ khoa học. Hệ thống định mức lao động do xưởng tự xây dựng và đề xuất lên.
Công ty không xây dựng cấp bậc công việc mà định mức lao động theo cấp bậc công nhân.
Việc xác định tiền lương của người lao động có cả lương, thưởng, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp ca ba, độc hại nên chưa phản ánh mức độ
đóng góp của từng người.
Hệ số quy định mức độ độc hại nặng nhọc xác định chưa có cơ sở khoa học, lại tính bình quân.
Chia lương theo hệ số bậc lương của người lao động là chưa hợp lý, chưa gắn với trách nhiệm, tinh thần làm việc, mức độ hồn thành cơng
việc, khơng phù hợp với nguyên tắc phân phối theo lao động. Xây dựng hệ số lãnh đạo tập thể nằm trong lương là không hợp lý.

2.5. Quan hệ lao động.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đánh giá thực hiện công việc của người lao động. Công tác tiền lương trong Công ty.

Tải bản đầy đủ ngay(91 tr)

×