Tải bản đầy đủ - 91 (trang)
Công tác tuyển dụng lao động. Công tác đào tạo và phát triển cán bộ công nhân viên trong Công ty.

Công tác tuyển dụng lao động. Công tác đào tạo và phát triển cán bộ công nhân viên trong Công ty.

Tải bản đầy đủ - 91trang

2. NHỮNG KHÓ KHĂN TỒN ĐỌNG TRONG VIỆC SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CƠNG TY.


2.1. Cơng tác tuyển dụng lao động.


Công tác tuyển mộ đơn giản, tiết kiệm đồng thời vẫn thu được nhiều nguồn tuyển mộ và thắng lợi lớn trong tuyển mộ. Tuy nhiên việc xác định
các tiêu chuẩn để tuyển chọn đối với cán bộ làm cơng tác kinh doanh chỉ mang tính chất trung chung chưa có cơ sở khoa học và nguyên nhân cơ bản
của nó là Cơng ty chưa xây dựng bảng mơ tả công việc và tiêu chuẩn thực hiện công việc nên Công ty chưa xây dựng được bản yêu cầu đối với người
thực hiện công việc.
Phương pháp tuyển chọn của Công ty tuy vẫn đạt hiệu quả nhưng không cao chưa mang tính hiện đại phù hợp với nhu cầu của thị trường,
việc kiểm tra kiến thức người xin việc chỉ dừng lại ở việc nghiên cứu hồ sơ xin việc để lựa chọn những người có khả năng đáp ứng u cầu cơng việc
chỉ hồn tồn là hình thức. Quyết định tuyển chọn chỉ dựa vào ý kiến chủ quan của người xét tuyển.

2.2. Công tác đào tạo và phát triển cán bộ công nhân viên trong Công ty.


Việc xác định nhu cầu và đối tượng đào tạo còn thiếu chính xác đối với một Cơng ty trực thuộc bộ giáo dục. Mặt khác Cơng ty chưa có điều
kiện để tổ chứ kiểm tra nghiên cứu một cách cụ thể các kỹ năng còn thiếu của người lao động.
Cơng tác đào tạo và phát triển của Công ty chưa được quan tâm đúng mực, còn dựa vào sự sẵn có của thị trường lao động và nhiều khi đào tạo
lao động khơng sử dụng gây lãng phí. Tuy nhiên, kinh phí cho đào tạo còn ít chủ yếu được phân bố đại trà mà chưa gắn với tiêu chuẩn chứ danh và
quy hoạch của cán bộ công nhân viên trong Công ty.
Công ty chưa xây dựng được kế hoạch phát triển nguồn nhân lực dài hạn một cách cụ thể vì thế cơng tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
khơng có cơ sở để định hướng lâu dài.
40
Chưa xây dựng cụ thể mục tiêu của từng chương trình đào tạo. Thiếu đội ngũ cán bộ chuyên trách, cán bộ kiêm nhiệm công tác đào
tạo, phát triển nguồn nhân lực trong Công ty. Do vậy việc quản lý cơng tác này còn lỏng lẻo bất cập.
Việc phân tích đánh giá những gì đã làm được và chưa làm được trong công tác đào tạo chưa được quan tâm, xem xet và rút kinh nghiệm
làm tốt hơn trong các chương trình đào tạo sau…
Việc lựa chọn phương pháp đào tạo ít dựa vào ý kiến của người lao động.

2.3. Đánh giá thực hiện công việc của người lao động.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Công tác tuyển dụng lao động. Công tác đào tạo và phát triển cán bộ công nhân viên trong Công ty.

Tải bản đầy đủ ngay(91 tr)

×