Tải bản đầy đủ - 70 (trang)
Chương trình thực hiện chiến lược marketing của VINAWIND Ngân sách marketing của VINAWIND Các hoạt động kiểm sốt tiến trình thực thi kế hoạch marketing của VINAWIND

Chương trình thực hiện chiến lược marketing của VINAWIND Ngân sách marketing của VINAWIND Các hoạt động kiểm sốt tiến trình thực thi kế hoạch marketing của VINAWIND

Tải bản đầy đủ - 70trang

41 - Nhìn chưng các cơng ty kinh doanh muốn kinh doanh có hiệu quả thì họ
phải có được một chiến lược Marketing cũng như kế hoạch Marketing cụ thể. Họ thường đầu tư vào Marketing từ 15 - 25 doanh thu của Công ty, nhưng ở
vinawind vấn đề này chưa được quan tâm chính đáng thể hiện ở chỗ Cơng ty chưa có phòng ban Marketing và các nhân viên Marketing có trình độ, vì thế
VINAWIND mới chỉ đầu tư từ 1 - 2 doanh thu của Công ty vào chi phí
Marketing.

4. Chương trình thực hiện chiến lược marketing của VINAWIND


Bước tiếp theo trong quy trình kế hoạch của Cơng ty sau khi đã xây dựng được chiến lược marketing là chương trình thực hiện chiến lược đó như thế nào.
VINAWIND là một doanh nghiệp Nhà nước trong thời kỳ đổi mới, đang
trong giai đoạn hệ thống định bổ ngân sách của quá trình xây dựng kế hoạch nên các nhân viên chỉ tận tình làm việc khi có sức ép từ trên xuống. Bên cạnh đó
Cơng ty lại chưa có phòng ban Marketing, người phụ trách Marketing của Cơng ty cũng như các nhân viên có trình độ năng lực Marketing, vì vậy khi đã xây
dựng được chiến lược marketing, phòng tiêu thụ sản phẩm phải trực tiếp thực hiện những vấn đề cốt lõi của chiến lược, phải tự liên hệ với khách hàng, tìm
kiếm và ký kết hợp đồng với các đối tác.

5. Ngân sách marketing của VINAWIND


Muốn thực hiện được các chiến lược marketing nhằm đáp ứng mục tiêu mà Cơng ty đã đề ra thì ngân sách phải được ban giám đốc Công ty phê duyệt.
Trong khi
đó ở VINAWIND thì các mục tiêu, chiến lược marketing cũng
như chương trình thực hiện hầu hết là do ban giám đốc phác thảo ra và xây dựng lên vì thế khi đã xác định được thực hiện một chiến lược marketing nào đó thì
ban giám đốc cũng đã đưa ra các dự báo về doanh số bán, doanh thu với mức giá dự kiến, các chi phí kinh doanh. Từ đó ban giám đốc xây dựng được ngân sách
42 marketing, nó giúp cho ban giám đốc Cơng ty dự kiến được lãi hoặc lỗ như thế
nào khi tiến hành thực hiện chiến lượcmarketing này. Nếu dự kiến có lãi thì ngân sách này sẽ được ban giám đốc phê duyệt và
nó chính là cơ sở cho các hoạt động kinh doanh của Công ty. Trong quá trình thực hiện chiến lược nếu có khâu nào sai sót thì ban giám đốc sẽ phải đứng ra
sửa đổi để hồn thành được mục tiêu mà Cơng ty đã đề ra bằng các hoạt động kiểm sốt của Cơng ty.

6. Các hoạt động kiểm sốt tiến trình thực thi kế hoạch marketing của VINAWIND


Thông thường ở các tập đồn cũng như các Cơng ty lớn khi q trình kế hoạch hố Marketing của họ đã hồn thiện thì bao giờ khâu cuối cùng của q
trình kế hoạch hố đó cũng là kiểm tra, kiểm sốt các nỗ lực Marketing mà kế hoạch đã lập ra. Chính phần kiểm soát này sẽ giúp cho các nhà quản trị theo dõi
được tiến trình của kê hoạch, xem xét trong từng tháng, từng quý hay từng giai đoạn mục tiêu và mục đích của Cơng ty đã đề ra có đạt được yêu cầu mà kế
hoạch đã nêu ra hay khơng, từ đó có những biện pháp điều chỉnh cho phù hợp,
VINAWIND cũng theo dõi kiểm soát trong từng tháng nhưng vẫn cơ bản dựa
vào số liệu thống kê lịch sử.

7. Quy trình tổng quan hoạt động xây dựng kế hoạch marketing VINAWIND


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương trình thực hiện chiến lược marketing của VINAWIND Ngân sách marketing của VINAWIND Các hoạt động kiểm sốt tiến trình thực thi kế hoạch marketing của VINAWIND

Tải bản đầy đủ ngay(70 tr)

×