Tải bản đầy đủ - 142 (trang)
Vị trí làm việc Lý do xin việc thành cơng Đánh giá mức độ ổn định của cơng việc trong tƣơng lai Cơ quan, doanh nghiệp bạn làm việc thuộc lĩnh vực hoặc ngành kinh tế

Vị trí làm việc Lý do xin việc thành cơng Đánh giá mức độ ổn định của cơng việc trong tƣơng lai Cơ quan, doanh nghiệp bạn làm việc thuộc lĩnh vực hoặc ngành kinh tế

Tải bản đầy đủ - 142trang

18. Đào tạo các môn cơ bản. 1
0,2 19. Tổ chức lại hệ thống quản lý.
3 0,5
Tổng cộng 641 100,0

PHẦN 2 – SO SÁNH GIỮA GIỚI TÍNH VỀ CƠNG VIỆC LÀM


Trong phần này, nhóm nghiên cứu biến cải câu những ngƣời tham gia nghiên cứu không trả lời thành câu có dữ liệu “missing”, nên các số đếm sẽ không đủ số 641
phiếu nhƣ báo cáo ở phần 1

2.1. Vị trí làm việc


Với cơng việc nầy, bạn là ngƣời: Giới
Ӽ
2 df = 3
P
kết luận
Nam Nữ Làm công ăn lƣơng làm thuê
114 452
3,525 0,318
KYN Chủ doanh nghiệp tƣ nhân
2 5
Chủ kinh tế hộ gia đìnhkinh tế cá thể tự làm 3
12 Lđộng trong hộ gia đình khơng hƣởng tiền lƣơng, tiền cơng 3
3 Tổng cộng
472 594

2.2. Lý do xin việc thành công


Theo ý kiến cá nhân, lý do bạn có việc làm là gì? có thể đánh dấu X vào nhiều ơ
Giới tính Ӽ
2
P Kết
luận Nam Nữ
df = 1
Học lực 63
270 3,720
a
0,054 KYN Trình độ vi tính
75 228
2,658
a
0,103 KYN
Trình độ ngọai ngữ 81
365 12,377
a
0,000 CYN
Sức khỏe 47
168 0,001
a
0,971 KYN
Ngọai hình 25
128 3,690
a
0,055 KYN
Kinh nghiệm làm việc 51
163 0,670
a
0,413 KYN
Quen biết 17
90 2,752
a
0,097 KYN
CÓ Ý NGHĨA PHÂN BIỆT GIỚI 2.3. Đánh giá tính hữu ích của tri thức học ở trƣờng
Các kiến thức học ở trƣờng có sử dụng hữu ích cho công việc nầy không?
Giới Ӽ
2 df = 3
P Kết luận
Nam Nữ
Rất hữu ích 33
118 2,991
0,393 KYN
Hữu ích 55
247 Ít hữu ích
34 101
Khơng hữu ích 2
6 Tổng cộng
472 596

2.4. Đánh giá mức độ ổn định của công việc trong tƣơng lai


Bạn đánh giá về mức độ ổn định của việc nầy trong 3 năm tới ?chỉ đánh dấu X vào 1 ô nếu
hiện nay đang làm việc Giới
Ӽ
2 df = 3
P Kết luận
Nam Nữ
Rất ổn định 36
139 3,579 0,311
KYN Ổn định
71 259
Ít ổn định 16
50 Khơng ổn định
1 19
Tổng cộng 467
591

2.5. Cơ quan, doanh nghiệp bạn làm việc thuộc lĩnh vực hoặc ngành kinh tế


Cơ quan, doanh nghiệp bạn làm việc thuộc lĩnh vực hoặc ngành kinh tế nào?
Giới Ӽ
2 df = 8
P Kết luận
Nam Nữ
Nông lâm thủy sản 2
14 7,270
0,508 KYN
Cộng nghiệp, xây dựng 9
61 Thƣơng mại, du lịch , khách sạn, nhà hang
22 87
Giao thông vận tải, kho bãi, thông tin liên lạc 4
28 Tài chính , tín dụng
6 14
GD, YT, KH-CNghệ, KD tài sản, dịch vụ tƣ vấn 41
129 Văn hóa, nghệ thuật, thể thao, xã hội nhân văn
3 9
Quản lý nhà nƣớc, an ninh, quốc phòng 5
15 Các họat động khác
31 114
Tổng cộng 471
594
PL B – BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỢT KHẢO SÁT PHỤC VỤ CÔNG TÁC TỰ ĐÁNH
GIÁ CÀI TIẾN CHẤT LƢỢNG ĐÀO TẠO Thăm dò ý kiến của 382 SV năm 4
Trong báo cáo này, các phần sau đây đƣợc trình bày:  Một số thơng tin về sinh viên
 Ý kiến về khóa học của sinh viên
 So sánh đánh giá qua một số tham số về sinh viên

1.1. Một số thông tin về sinh viên Giới tính


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Vị trí làm việc Lý do xin việc thành cơng Đánh giá mức độ ổn định của cơng việc trong tƣơng lai Cơ quan, doanh nghiệp bạn làm việc thuộc lĩnh vực hoặc ngành kinh tế

Tải bản đầy đủ ngay(142 tr)

×