Tải bản đầy đủ - 142 (trang)
Mơ hình Cấp Chứng Chỉ Thẩm Định Chất Lƣợng Mơ hình Hệ thống 4 -giai đoạn cải tiến Six-Sigma:

Mơ hình Cấp Chứng Chỉ Thẩm Định Chất Lƣợng Mơ hình Hệ thống 4 -giai đoạn cải tiến Six-Sigma:

Tải bản đầy đủ - 142trang

Hình 1.24f: Vị trí mơ hình quản lý chất lượng BSC trong tồn bộ hệ thống TQM

1.2.5.5. Mơ hình Cấp Chứng Chỉ Thẩm Định Chất Lƣợng


Nhƣ đã giới thiệu 1.1.2, ở Mỹ, các tổ chức cấp chứng nhận hành nghề của khu vực phục vụ nhiều mục đích, nhƣng cơng chúng tìm đến các tổ chức này chủ yếu với
chức năng đảm bảo chất lƣợng của chúng. Các nhà sử dụng dịch vụ giáo dục phụ huynh và sinh viên trong các trƣờng đại học khác nhau tin cậy mạnh mẽ vào ý kiến
đánh giá của các tổ chức này để đáp ứng mối quan tâm về chất lƣợng của các trƣờng, các viện đại học. Sinh viên, các khoa, các nhà đầu tƣ, chính quyền các bang và liên
bang, và quần chúng nói chung xem các đánh giá của các tổ chức cấp giấy chứng nhận hành nghề của các vùng nhƣ một chứng cứ cho việc đáp ứng các tiêu chí chất
lƣợng 90.

1.2.5.6. Mơ hình Hệ thống 4 -giai đoạn cải tiến Six-Sigma:


Sự kết hợp nhiều yếu tố của phƣơng pháp phân tích giá trị VA Value Analysis, phƣơng pháp phát triển chức năng chất lƣợng QFD Quality Function Deployment
và QS 9000 ISO 900- 2000 thành Hệ thống 4 -giai đoạn cải tiến Six-Sigma để cung cấp các kết quả khả quan hơn trong nổ lực làm giảm chi phí và cơng sức.
Hình 1.25
Bốn giai đoạn mơ hình Brecker 6-Sigma Kết luận tổng quan:
Các vấn đề tồn cầu hóa đã buộc GDĐH phải cân nhắc vấn đề chất lƣợng để có thể tồn tại và phát triển trong thị trƣờng thế giới đang ngày càng trải rộng các tính năng
của nó.
Trên bình diện thế giới, các viện và trƣờng đại học đã tạo đƣợc sự ổn định cho GDĐH trong việc áp dụng các mơ hình chất lượng
38
và các phƣơng pháp tự đánh giá. Các viện kiểm định đánh giá chất lƣợng ra đời và hoạt động với tƣ cách đại
diện cho quốc gia xuất xứ của chúng. MBNQA- Malcolm Baldridge National Quality Award là một trong các tổ chức chứng nhận chất lƣợng đại diện cho nƣớc
Mỹ, EFQM – European Foundation for Quality Management cho Châu Âu, SAEM South African Excellence Models NCHE của Nam Phi... là các thí dụ.
Bằng phƣơng thức sáp nhập hoặc liên kết hoạt động, các nhóm hay hiệp hội các trƣờng viện đại học làm cho chính họ dễ đạt đến các tiêu chí đánh giá chất lƣợng
hơn trong thuật ngữ chia sẻ quan điểm, học tập kinh nghiệm và các bên đều có lợi. Ở Việt Nam, sự thành lập Đại học quốc gia Tp. HCM hay ĐHQG Hà Nội là một sự
liên kết tƣơng tự hầu tạo ra thế mạnh có thể đáp ứng một số mặt của nhu cầu về chất lƣợng giáo dục.
Giai đoạn1: Thống kê số
cơ hội Giai đoạn2:
Hoạch định giải
pháp Giai đoạn3:
Tái thiết các tiến trình
Giai đoạn4: Thực hiện
các thay đổi
Biểu diễn các dữ liệu:
-chi phí -chất lƣợng
-thời gian
Trong nghiên cứu này, tác giả chọn mơ hình TQM làm cơ sở nghiên cứu trong đó, giải pháp BSC đƣợc đề xuất áp dụng.

1.3. Cơ sở thực tiễn của đề tài:


1.3.1. Giới thiệu tổng quan về Trƣờng Đại Học Ngoại Ngữ Tin Học TP.HCM HUFLIT:
HUFLIT là một trƣờng đại học ngồi cơng lập có cơ cấu tổ chức và quản lý phù hợp với mơ hình và nguồn lực của một trƣờng đại học mới thành lập, đúng với quy
chế của Nhà nƣớc và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trƣờng đã xây dựng hệ thống các văn bản về tổ chức quản lý; các tổ chức Đảng và đồn thể chính trị-xã hội
trong trƣờng hoạt động có hiệu quả, phát huy đƣợc tác dụng tốt. Nhà trƣờng có đội ngũ cán bộ quản lý có phẩm chất đạo đức tốt, u nghề, có trình độ chun môn tốt
và kinh nghiệm quản lý đại học lâu năm; có đội ngũ giảng viên cơ hữu trẻ đầy nhiệt huyết bên cạnh các giáo sƣ, tiến sĩ có trình độ chun mơn khá vững. Nhà trƣờng có
các chƣơng trình đào tạo đƣợc xây dựng theo chƣơng trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo và đƣợc điều chỉnh theo hƣớng hình thành chƣơng trình đào tạo tích hợp
nhằm đáp ứng đƣợc nhu cầu của nền kinh tế thị trƣờng. Qua hơn 16 năm xây dựng và phát triển, 10.444 sinh viên đã tốt nghiệp, nhiều sinh viên của trƣờng ngay sau khi
tốt nghiệp đã đƣợc các cơ quan, xí nghiệp trong và ngồi nƣớc ở TP HCM và các tỉnh thành phía Nam trọng dụng và đánh giá tốt về năng lực hồn thành nhiệm vụ
đƣợc giao. Điều đó chứng tỏ Nhà trƣờng đã triển khai tổ chức đào tạo theo nhu cầu xã hội và chất lƣợng đào tạo của Trƣờng tiếp cận với yêu cầu phát triển kinh tế xã
hội, góp phần đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lƣợng cao của các địa phƣơng trong xu thế hội nhập với khu vực và thế giới. 7,44
Hiện nay Trƣờng đặc biệt chú trọng công tác đảm bảo chất lượng giáo dục, xây dựng chuẩn đầu ra các ngành, từ đó đánh giá đối sánh các chƣơng trình đào tạo
hiện có để từng bƣớc tái thiết kế chƣơng trình đào tạo phù hợp và đáp ứng với yêu cầu hiện tại, nhằm không ngừng nâng cao chất lƣợng đào tạo để có thể tiến kịp với
các trƣờng đại học tiên tiến trong nƣớc, từng bƣớc nâng lên ngang tầm với của các trƣờng đại học trong khu vực.

1.3.2. Khái quát về lịch sử phát triển của nhà trƣờng:


Trƣờng Đại học Dân lập Ngoại ngữ và Tin học TP. Hồ Chí Minh đƣợc thành lập ngày 26-10-1994 theo quyết định số 426TTg của Thủ tƣớng Chính phủ. Tiền thân
của Trƣờng là Trƣờng Tƣ Thục Trung Cấp Ngoại Ngữ và Tin Học Sài Gòn, thành lập năm 1992 trực thuộc UBND thành phố Hồ Chí Minh. Thủ tƣớng Chính phủ đã

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mơ hình Cấp Chứng Chỉ Thẩm Định Chất Lƣợng Mơ hình Hệ thống 4 -giai đoạn cải tiến Six-Sigma:

Tải bản đầy đủ ngay(142 tr)

×