Tải bản đầy đủ - 142 (trang)
Xu hƣớng 9: Sự đồng hành

Xu hƣớng 9: Sự đồng hành

Tải bản đầy đủ - 142trang

nhập những kỹ thuật cơng nghệ vào chƣơng trình giáo khoa, hoặc nơi sinh viên có thể đến xem và làm những dự án của họ.
Một khi mà đại học sáng tạo ra việc sử dụng các kỹ thuật công nghệ, việc ứng dụng và các dịch vụ thơng minh thì các khu vực thêm vào nhƣ phòng nghe nhìn chẳng
hạn, sẽ đƣợc chuyển đổi từ một lƣợng lớn những kỹ thuật công nghệ, không đơn thuần là một phòng thực hành ngơn ngữ nhƣ trƣớc đây.
1.2.4.8. Xu hƣớng 8: Cuộc cách mạng Dạy- Học Tiến trình giáo dục tiếp tục tiến hóa từ cơ chế tác động một chiều từ thầy đến trò
đến cơ chế học lẫn nhau. Web 2.0 và các công cụ mạng xã hội khác nhƣ nhật ký mạng blog và wikis, cùng với những trang web mạng xã hội tập trung nhƣ Flickr,
đang cải tiến và đơn giản hóa q trình học lẫn nhau và đang đƣợc sử dụng rộng rãi trong đại học đƣờng. Việc chuyển tải nội dung giảng dạy đang trên đà tiến hóa với
tốc độ cực nhanh khi các giảng viên ngày nay có thể chọn cách chuyển tồn bộ tài liệu học tập bao gồm các bài nói và video đầy đủ lên các trang nhƣ iTunes U hay
YouTube.
Vì sinh viên ngày nay dành nhiều thì giờ cho cuộc sống trên mạng, các giảng viên đại học nhận thấy giá trị của các tài liệu giáo khoa đƣợc đƣa lên các trang phổ biến
nói trên, các trang mà sinh viên của họ có thể vào truy cập và thực hành một cách dễ dàng; và về mặt tâm lý, các trang ấy cũng nằm trong số danh mục các điểm giải trí
mà có lẽ khơng sinh viên nào là không biết đến. Hệ thống điều hành các khóa có nguồn mở nhƣ Moodle và các hệ thống tƣơng tự trên mạng xã hội Facebook là một
số ứng dụng đang đƣợc thiết kế lại cho phù hợp để sử dụng vào việc đặc biệt hỗ trợ thêm cho những nội dung và các hoạt động đồng đội của sinh viên. 52, 6

1.2.4.9. Xu hƣớng 9: Sự đồng hành


Sự đồng hành là một thuộc tính phân biệt của GDĐH. Các đại học ngày nay đang tìm kiếm những phƣơng thức xây dựng sự đồng hành trong phát triển nghiên cứu,
các tổ chức lớp, các dịch vụ hối đoái , các mối quan hệ cựu học sinh và các quan hệ đối tác với các khu vực tƣ nhân. Một sự đa dạng của các bối cảnh đƣợc sáp nhập lại
để làm cho sự đồng hành, với ý nghĩa của sự cùng chung sức trong một giải pháp của một vấn đề nào đó, hoặc giả để có thể đạt đƣợc muc đích dễ dàng hơn. 48
Điểm họp ảo và các công cụ chia sẻ ứng dụng nhƣ Cisco® WebEx® là những giải pháp đồng hành trên cơ sở mạng có hiệu quả, giúp cải thiện năng suất và giảm chi
phí đi lại cũng nhƣ chi phí truyền thơng. WebEx là cơng cụ đóng vai trò truyền tin
qua mạng, nơi diễn ra sự trao đổi thông tin giữa giảng viên và sinh viên của họ trong việc tổ chức các lớp học truyền thống. Giảng viên sử dụng tính năng “tác động lƣu
ý” của WebEx để điều khiển và biết đƣợc sinh viên của họ có đang tập trung chú ý trong một đơn vị bài giảng nào đó hay khơng có thể thống kê định lƣợng đƣợc các
vấn đề tƣơng tự nhƣ thế.
1.2.4.10. Xu hƣớng 10: Kế hoạch chiến lƣợc và Kỹ thuật Chiến lƣợc chiến thuật
Ngân sách và hiệu quả đang là các mối quan tâm của GDĐH. Để giải quyết cho các vấn đề này, các trƣờng đang bắt đầu chấp thuận các hoạt động thực tiễn nào đó thỏa
thuận với các doanh nghiệp tƣ nhân nhƣ lập kế hoạch chiến lƣợc trong đó xem cơng nghệ nhƣ một nhân tố chính yếu. Đám mây điện tử electric cloud, một tiến trình
cho phép các tập tin và hệ thống dữ liệu đƣợc lƣu trữ trên một hệ thống mạng từ xa khi sử dụng mạng, là một phƣơng thức tiềm năng khác cho phép hạ thấp chi phí công
nghệ thông tin và cũng là một đề tài mang tính thời sự nhất của sinh viên ngày nay. Thêm vào đó, đại học đƣờng đang phát triển các chiến lƣợc tài chính dài hạn để bảo
đảm cơng nghệ đƣợc kết hợp vào ngân sách. Việc thuê trang thiết bị công nghệ tin học đang trở nên ngày một phổ biến trong chiến lƣợc quản lý chi phí và ngân sách.
Các trƣờng và viện đại học đang sử dụng phƣơng thức này một cách hiệu quả và có thể bảo đảm sự phân bố các nguồn quỹ dành cho việc trang bị mới và nâng cấp công
nghệ của trƣờng mình. Việc đánh giá hiệu quả của cơng nghệ qua chƣơng trình phân tích ROI
30
đang trở thành một nhân tố chủ yếu trong hoạch định và đặc biệt trong các lĩnh vực bảo mật, lƣu trữ, kết hợp thông tin và các hệ thống ERP 80 hoạch định
nguồn lực.
1.2.4.11.
Xu hƣớng 11: Kết hợp học tập và giải trí Nội dung GDĐH và giải trí đang trở nên ngày càng gắn kết. Điều này đƣợc chỉ ra
trƣớc tiên phải kể đến trên các trang iTunes và YouTube. Các trang này thoạt đầu chỉ tải những nội dung giải trí nhƣng gần đây, các giảng viên, giáo sƣ đang kết hợp việc
sử dụng chúng: các video đa dạng chứa cả hai giá trị giáo dục và và giải trí đƣợc truyền đa phƣơng tiện và việc đƣa những nội dung các khóa học trên các kênh giáo
dục đã sáng tạo ra một môi trƣờng học tập thực sự thu hút đối với sinh viên ngày nay.
Các giảng viên ngày nay đang kết hợp hai việc học và giải trí, sử dụng những video chứa cả giá trị giáo dục lẫn giải trí trong các tập tin đa phƣơng tiện
31
và đƣa nội dung khóa học lên mạng trên các kênh giáo dục và tạo một môi trƣờng học tập đƣợc tham
gia ngày càng rộng khắp. Việc tham gia các trò chơi vi tính computer gaming cũng
đang sáp nhập vào các hoạt động dạy - học: khảo sát cho thấy có trên 120 trƣờng 52, 8 hiện diện trên mạng SecondLife, sử dụng các không gian ảo cho các hoạt
động xã hội hóa, giảng dạy, học tập và quảng bá thƣơng hiệu trƣờng học ...Vấn đề còn lại là sự cân đối mức độ và chất lƣợng của nội dung cũng nhƣ hình thức “học và
vui” nói trên.
Các công ty truyền thông nhƣ BBC, MTV, NBC và ABC đang nhanh chóng phát triển các phƣơng pháp để sáp nhập truyền thông đa phƣơng tiện với đại học đƣờng.
Chiều hƣớng này hỗ trợ cho sự phát triển các ứng dụng của các thiết bị đa phƣơng tiện ở các cơ sở trƣờng đại học, nơi mà các nội dung học tập không chỉ đƣợc truy cập
qua máy tính mà còn qua hệ thống truyền hình và cả các dạng điện thoại di động thông minh. Các cơ sở học đƣờng đại học đang đánh giá lợi ích của việc phát các
chƣơng trình truyền hình cơ sở qua mạng thông qua hệ IP
32
.

1.2.4.12. Xu hƣớng 12: Trào lƣu Xanh


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Xu hƣớng 9: Sự đồng hành

Tải bản đầy đủ ngay(142 tr)

×