Tải bản đầy đủ - 142 (trang)
Xu hƣớng 6: An toàn và bảo đảm

Xu hƣớng 6: An toàn và bảo đảm

Tải bản đầy đủ - 142trang

thể tạo một trang trên mạng gồm các nội dung học tập và chia sẻ, hỗ trợ nhau một cách nhanh chóng.

1.2.4.6. Xu hƣớng 6: An tồn và bảo đảm


Sự an tồn của các cơ sở học đƣờng ln là một ƣu tiên hàng đầu trong GDĐH. Diễn biến xã hội trong những năm gần đây khoảng 2003 đến nay khiến cho các viện đại
học ln trong tình trạng phải bảo vệ một vấn đề kỹ thuật thông tin hàng đầu nào đó của trƣờng mình.
Trƣớc hết là sự bảo đảm an toàn về vật lý, bảo toàn những ghi chép của sinh viên và dữ liệu chủ của cơ sở học đƣờng. Việc cung cấp những đƣờng truyền có chất lƣợng
làm tăng khả năng khám phá rủi ro và tăng thêm các dịch vụ bảo đảm của mạng đang đƣợc suy nghĩ nghiêm túc vì đây cũng là hƣớng phát triển các dịch vụ bảo đảm, bảo
mật trong công nghệ thông tin.
Việc bảo mật hệ thống máy tính và mạng là một vấn đề ƣu tiên khác trong các trƣờng đại học. Việc bị mất cắp máy tính hoặc mất dữ liệu thông tin do bất cẩn hoặc
bị phát tán thông tin riêng lên mạng ... dẫn đến việc mất dữ liệu chủ ít nhất đƣợc báo cáo 30 lần từ các cơ sở đại học đƣờng của nƣớc Mỹ. Trong môi trƣờng đƣợc xác
định “ đầy dẫy các vụ trộm đa dạng”, các cơ sở đại học đƣờng phải đƣợc trang bị với những phƣơng cách khác nhau để bảo vệ cho tài sản dễ mất trộm cũng nhƣ thông tin
cá nhân trên mạng lƣới công việc chung.
1.2.4.7. Xu hƣớng 7: Các trung tâm sƣ phạm và các cộng đồng học đƣờng tiến bộ
Ngoài các thiết lập và cải tổ mới cho cơ sở vật chất, các trƣờng đại học đã tạo ra các khu vực đƣợc gọi là các “khu cộng đồng thực”
29.
Các khu vục này đƣợc thiết kế ngay trong các sảnh, phòng, khu vực có sẵn, nơi có mật độ sinh viên đi lại cao. Thí dụ,
nhiều trƣờng đang chuyển các thƣ viện của họ vào trong các khu cộng đồng thực này bằng cách xây các sân hàng thực phẩm, tạo ra các nơi tập trung mang tính xã hội
và các khu trò chơi trên máy tính, có các chỗ ngồi thư giản.
Thƣ viện đã từng là nơi tiên phong áp dụng hình thức sáng tạo này một khi ngày càng nhiều ngƣời sử dụng sách điện tử và các không gian dành cho việc chứa sách
truyền thống đang dần dà đƣợc tái thiết. Các “khu cộng đồng thực” thƣờng có liên quan đến một số nơi chủ yếu có thể đặt đƣợc các hệ thống công nghệ thông tin. Một
số trƣờng đại học đang tái tạo những khu vực này thành những nơi phục vụ cho các hoạt động sƣ phạm và những trung tâm đổi mới nơi các khoa có thể học cách sáp
nhập những kỹ thuật cơng nghệ vào chƣơng trình giáo khoa, hoặc nơi sinh viên có thể đến xem và làm những dự án của họ.
Một khi mà đại học sáng tạo ra việc sử dụng các kỹ thuật công nghệ, việc ứng dụng và các dịch vụ thông minh thì các khu vực thêm vào nhƣ phòng nghe nhìn chẳng
hạn, sẽ đƣợc chuyển đổi từ một lƣợng lớn những kỹ thuật công nghệ, khơng đơn thuần là một phòng thực hành ngôn ngữ nhƣ trƣớc đây.
1.2.4.8. Xu hƣớng 8: Cuộc cách mạng Dạy- Học Tiến trình giáo dục tiếp tục tiến hóa từ cơ chế tác động một chiều từ thầy đến trò
đến cơ chế học lẫn nhau. Web 2.0 và các công cụ mạng xã hội khác nhƣ nhật ký mạng blog và wikis, cùng với những trang web mạng xã hội tập trung nhƣ Flickr,
đang cải tiến và đơn giản hóa q trình học lẫn nhau và đang đƣợc sử dụng rộng rãi trong đại học đƣờng. Việc chuyển tải nội dung giảng dạy đang trên đà tiến hóa với
tốc độ cực nhanh khi các giảng viên ngày nay có thể chọn cách chuyển tồn bộ tài liệu học tập bao gồm các bài nói và video đầy đủ lên các trang nhƣ iTunes U hay
YouTube.
Vì sinh viên ngày nay dành nhiều thì giờ cho cuộc sống trên mạng, các giảng viên đại học nhận thấy giá trị của các tài liệu giáo khoa đƣợc đƣa lên các trang phổ biến
nói trên, các trang mà sinh viên của họ có thể vào truy cập và thực hành một cách dễ dàng; và về mặt tâm lý, các trang ấy cũng nằm trong số danh mục các điểm giải trí
mà có lẽ khơng sinh viên nào là không biết đến. Hệ thống điều hành các khóa có nguồn mở nhƣ Moodle và các hệ thống tƣơng tự trên mạng xã hội Facebook là một
số ứng dụng đang đƣợc thiết kế lại cho phù hợp để sử dụng vào việc đặc biệt hỗ trợ thêm cho những nội dung và các hoạt động đồng đội của sinh viên. 52, 6

1.2.4.9. Xu hƣớng 9: Sự đồng hành


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Xu hƣớng 6: An toàn và bảo đảm

Tải bản đầy đủ ngay(142 tr)

×