Tải bản đầy đủ - 142 (trang)
Xu hƣớng 5: Tính cơ động

Xu hƣớng 5: Tính cơ động

Tải bản đầy đủ - 142trang

Trung tâm điện thoại Voice-over-IP và tin nhắn văn bản là hai phƣơng pháp đang đƣợc sử dụng khơng chỉ thu hút sinh viên mà còn cầm giữ họ. Lấy thí dụ, một đại
học quảng cáo trên Google và có các lộ trình dẫn đến trung tâm của trƣờng khi sinh viên tiềm năng đang nhấp chuột vào quảng cáo ấy. Một đại học khác sử dụng các
trung tâm điện thoại nhƣ một phƣơng pháp để lại thƣ thoại cho sinh viên khi họ bỏ lỡ một số lớp; hoặc cũng để trợ giúp các vấn đề làm thêm, sức khỏe và các vấn đề cá
nhân khác. “Phƣơng pháp cá nhân” này cũng có hiệu quả trong việc giữ sỉ số sinh viên của trƣờng, hạn chế tình trạng rút hồ sơ sang các trừơng khác.

1.2.4.5. Xu hƣớng 5: Tính cơ động


Sinh viện ngày nay lệ thuộc nặng nề vào điện thoại di động và các thiết bị di động cá nhân kỹ thuật số
28 .
Một phần ba của con số 97 sinh viên đại học có điện thoại di động cá nhân khơng còn sử dụng các mạng nối cáp để trò chuyện nữa 52, 5. Sự tự
do, tiện lợi và tiết kiệm chi phí của điện thoại di động sẽ chẳng có giá trị gì nữa khi sinh viên sống xa nhà hoặc đi xe vé tháng từ trƣờng về nhà và đi làm.
Với sự đáp ứng các tiện ích của điện thoại di động trong đại học đƣờng, mọi nơi các hệ thống cung ứng buộc phải đầu tƣ vào các dạng điện thoại giàu tính năng.
BlackBerry, iPhone và các thiết bị thơng minh khác có cả hệ thống truy cập mạng cho phép sinh viên và nhân viên các phòng ban, giảng viên có thể thực hành các
nhóm ảo làm việc trên một diện rộng các hoạt động, bất cứ lúc nào thích hợp, ở bất cứ nơi nào có sự trang bị các dịch vụ cung ứng thích hợp. Các hoạt động này nhƣ đã
nêu trên, rất đa dạng. Chẳng hạn, từ hoạt động điều hành của hệ thống văn phòng nhƣ đăng ký-ghi danh, hoạt động giáo khoa nhƣ truy cập tài liệu mạng, đến các hoạt
động xã hội nhƣ tin nhắn khẩn, hoặc các hoạt động chức năng nhƣ kiểm tra lịch vận chuyển...
..Mobile phone cũng đang đƣợc sử dụng nhiều để truy cập các tệp máy tính từ một máy chủ. Với các dịch vụ nhƣ Soonr, sinh viên qn mang bài đƣợc phân cơng đến
lớp có thể chứng minh với giáo sƣ của họ việc họ đã hồn tất cơng việc đƣợc giao bằng cách sử dụng điện thoại di động truy cập hình ảnh bài làm đã hoàn tất chứa
trong máy tính của họ ở khu ký túc xá. Cũng cần nói thêm rằng phƣơng pháp học rất linh động nhƣ vậy hiện chƣa đƣợc áp dụng ở Việt Nam vì sự giới hạn của cơ sở vật
chất và cũng vì văn hóa học tập của ta chƣa đạt đến những tƣơng đồng trong quan hệ dạy-học với kiểu quá tự do nhƣ trên.
Các ứng dụng của điên thoại di động nhƣ Twitter và CitySense giúp sinh viên lên lịch các buổi họp hay các ngày học trong chƣơng trình học từ xa chẳng hạn. Họ có
thể tạo một trang trên mạng gồm các nội dung học tập và chia sẻ, hỗ trợ nhau một cách nhanh chóng.

1.2.4.6. Xu hƣớng 6: An tồn và bảo đảm


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Xu hƣớng 5: Tính cơ động

Tải bản đầy đủ ngay(142 tr)

×